Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010) - utlysning

19.02.2010
Olje- og energidepartementet har 19.februar 2010 lyst ut TFO 2010, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 
Søknadsfrist
Søknadsfrist for TFO 2010 er onsdag 15. september 2010 klokken 12. Tildeling forventes ved årsskiftet 2010 / 2011.

Søkbart areal
De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er utvidet med flere blokker og deler av blokker siden TFO 2009. Dette gjelder for Norskehavet og Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Det betyr at alt areal som leveres tilbake i perioden mellom utlysning og søknadsfristen anses som utlyst ved tidspunkt for tilbakelevering. Arealet inkluderes fortløpende i det forhånds¬definerte området på ODs interaktive faktakart, se lenker under. Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

Kart over forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Lenker:


Hvordan søke i TFO 2010
Hvert selskap som vil søke om utvinningstillatelse i TFO 2010 skal sende inn følgende til myndighetene:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, inkludert kopi av kvittering for innbetalt søknadsgebyr
  2. Informasjon om selskapet
  3. Søknad(er)

1. Søknadsbrev fra selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), leveres innen søknadsfristen til Olje- og energi¬departementet og til Oljedirektoratet, sammen med selskapsinformasjon og søknader. Se mal for brev i veiledning 1.

Søknadsgebyr:
Det skal innbetales et søknadsgebyr på 109 000 NOK for hver søknad til TFO 2010, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings¬tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2010_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet. 

2. Informasjon om selskapet
Selskapsinformasjon oversendes/leveres innen søknadsfristen til myndighetene både i elektronisk format på CD/DVD og i papirkopi (perm). Se veiledning 2 for hva selskapsinformasjonen skal inkludere.

3. Søknad(er)
Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2010 leveres i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet og i to identiske eksemplarer til Oljedirektoratet. Søknaden skal leveres både elektronisk på CD/DVD og i papirkopi (perm). Se veiledning 3 for hva søknaden skal inneholde. 


Veiledninger:


Skjemaer som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

 

Tilgjengelige data:

  

Kontaktpersoner i OD:
Astri.Fritsen@npd.no  tlf. 51 87 64 74
Bernt.Egeland@npd.no  tlf. 51 87 61 85