Tilbud om andeler i TFO 2012

15.01.2013
I dag, 15. januar, er det sendt ut tilbud til 40 selskaper om 51 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene blir gitt etter at myndighetene har vurdert søknader fra 47 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2012.

Av de 51 utvinningstillatelsene er 34 lokalisert i Nordsjøen, 14 i Norskehavet og 3 i Barentshavet. Ni av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Seks av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

Av selskapene som søkte får 40 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse. 23 av selskapene får tilbud om operatørskap. Petoro blir andelshaver som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i 17 utvinningstillatelser.

”Det var rekordstor interesse for tilgjengelig areal i årets TFO. Interessen var størst i Nordsjøen og i noen områder var det svært stor konkurranse. Vi ser at det er utført mye godt arbeid i de fleste søknadene, og noen har fremlagt veldig interessante konsept,” sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.

Myndighetene knytter forpliktelser til tilbudene. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i åtte områder. Til de øvrige utvinnings­tillatelsene er det stilt betingelser om ”boring eller tilbakelevering”. Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en brønn. Hvis de ikke ønsker det, faller utvinningstillatelsen bort.

Fra den første TFO-runden i 2003 er TFO-arealet blitt utvidet i flere omganger og omfattet i TFO 2012 totalt 196.625 kvadratkilometer, en utvidelse på 10.325 kvadratkilometer. TFO 2012 ble utlyst 30. mars 2012. Ved søknadsfristen 6. september 2012 var 107.866 kvadratkilometer av totalarealet omsøkbart. Dette var tilnærmet det samme som ved søknadsfristen året før.

Sissel Eriksen mener TFO-ordningen fungerer godt og etter intensjonen. Industrien har forutsigbare rammer, og myndighetene oppnår målet om raskere omsetning av areal og stabil leteaktivitet.

Ordningen gjør også at industrien er sikret jevn tilgang på leteareal, og at areal blir levert raskere tilbake. Rundt 149 tidligere tildelte TFO-tillatelser er tilbakelevert, og arealet derved gjort tilgjengelig for nye aktører.Kontaktpersoner i OD:

Janka Rom, tlf. 51 87 67 75
Even Gillebo, tlf. 51 87 64 04