Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017) - Utlysning

02.05.2017
Olje- og energidepartementet har den 02. mai 2017 lyst ut TFO 2017, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2017 er fredag 01. september 2017 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2018.

 

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2016 utvidet med 34 blokker i Norskehavet og 53 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive faktakart frem til 01. juni 2017, tre måneder før innleveringsfristen. Se lenker under.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt


Lenker:


Hvordan søke i TFO 2017

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2017 skal sende inn følgende til Oljedirektoratet:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, levert i papirformat (to kopier) og på minnepinne.
  2. Søknad(er) levert på minnepinne (en per søknad)
  3. Selskapsinformasjon levert på minnepinne.

De overstående dokumentene skal også sendes til Olje- og energidepartementet på elektronisk format.

 

1. Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskapsinformasjonen i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet på elektronisk format. To eksemplarer av søknadsbrevet leveres til Oljedirektoratet i papirformat. Ett eksemplar av søknadsbrevet inkluderes elektronisk på minnepinne, innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal leveres elektronisk på en minnepinne til Oljedirektoratet.

Se Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO 2017 for mer informasjon om hva søknadsbrevet skal inneholde og Veiledning for selskapsinformasjonen TFO 2017.


2. Søknad(er)

Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2017 leveres i elektronisk format i ett eksemplar hver til Olje- og energidepartementet og til Oljedirektoratet.

Se veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2017.

 

3. Søknadsgebyr: 

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2017, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings-tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2017_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

 

Veiledninger

Skjemaer som skal fylles ut

Shapefiler som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:


Kontaktpersoner i OD:

Olvar.Lovas@npd.no  tlf. 51 87 61 90

Even.Gillebo@npd.no tlf. 51 87 64 04

Kaja.Kristoffersen@npd.no tlf. 51 87 60 72

Lars.Nag@npd.no tlf. 51 87 62 97 (selskapsinformasjon og finans)