Bestiller ny betongutredning

15.02.2011
Oljedirektoratet forbereder disponering av betonginnretninger med å lyse ut et nytt prosjekt.  Det skal vurdere tekniske utfordringer knyttet til transport og demontering ved land.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 500.000 kroner, og målet er å få ferdig en rapport i løpet av høsten.

Oppdraget skal lyses ut på Database for offentlige innkjøp (Doffin) i februar/mars, med sikte på å inngå kontrakt til sommeren, opplyser overingeniør Erle Heggen Mæland i Oljedirektoratet.

Oslo- og Pariskonvensjonen (OSPAR) om vern av det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet forbyr å dumpe og etterlate innretninger i havet.  Unntak fra denne regelen krever søknad i hvert enkelt tilfelle. Så langt har ingen bunnfaste betonginnretninger blitt transportert fra felt til land for demontering, men i lys av OSPAR-konvensjonen ønsker norske myndigheter å se nærmere på hvilke disponeringsmuligheter som finnes.

I fjor fikk direktoratet utført en forstudie som utredet tekniske forhold rundt heving av betongunderstell og transport av disse til land.

Oljedirektoratet har også initiert et samarbeidsprosjekt med Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil), som skal utrede sentrale problemstillinger i forbindelse med disponering av betonginnretninger. Prosjektet skal blant annet ta for seg omfang, tekniske utfordringer, kostnader og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg skal det vurdere deponering og gjenbruk av materialer.  

Ifølge Mæland tar prosjektet sikte på å ferdigstille en felles rapport i begynnelsen av 2012. Denne skal deretter sendes ut på høring.

I dag er det 12 betonginnretninger, 19 flytende og 88 bunnfaste stålinnretninger og nær 350 undervannssystemer på norsk sokkel. Til sammen veier dette 6,9 millioner tonn, hvorav 4,6 millioner tonn er betong.