Om Oljedirektoratet

Petroleumsøkonom Torgunn Kvervavik Sheridan 

Oljedirektoratet (OD)

  • er eit statleg fagdirektorat og forvaltingsorgan
  • vart oppretta i 1972
  • ligg under Olje- og energidepartementet (OED)
  • har kontor i Stavanger og i Harstad
  • har rundt 220 tilsette

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mogleg verdiar for samfunnet frå olje- og gassvirksemda gjennom ei effektiv og forsvarleg ressursforvaltning. I dette arbeidet tek ein omsyn til helse, miljø, tryggleik og til andre brukarar av havet.

For å kunne arbeide mest mogleg effektivt for dette, må OD fylle fire roller:

  • Gjennom fagleg integritet og med tverrfaglegheit som styrke skal OD vere rådgjevar for OED.
  • OD har eit nasjonalt ansvar for data frå norsk kontinentalsokkel. OD sine data, oversikt og analysar utgjer eit viktig faktagrunnlag for verksemda.
  • OD skal vere pådrivar for å realisere ressurspotensialet ved å legge vekt på langsiktige løysingar, oppsidemoglegheiter, samdrifts- og stordriftsføremoner og sikre at tidskritiske ressursar ikkje går tapt.
  • OD skal, i samarbeid med andre myndigheiter, sikre at petroleumsverksemda vert følgt opp på ein heilskapleg måte.

OD set rammer, fastset forskrifter og fattar vedtak der dette er delegert.

OD har ansvar for å føre måleteknisk tilsyn og krevje inn avgifter frå petroleumsverksemda.

I tillegg bidrar OD med forvaltingskompetanse, ressurskartlegging og petroleumsdataforvalting til bistandsprogrammet Olje for utvikling.

 

Oljedirektoratets hovedkontor i Stavanger  Oljedirektoratets hovedkontor i Stavanger

17.10.2018