Veien videre for norsk sokkel

19.12.2016
Ressursgrunnlaget er ikke endret og produksjonen er fortsatt høy. Olje og gass forblir hjørnesteinen i velferdsstaten i lang tid framover – trass i de rystelser som har rammet næringens små og store bedrifter og dessverre også mange ansatte. Spørsmålet er hvordan en samlet næring skal komme over kneika.

| Bjørn Rasen og Monica Larsen (foto)

Direktørkvartett. De ser utfordringene, men også mulighetene. F.v. Ingrid Sølvberg, Sissel Eriksen, Kjell Agnar Dragvik og Inger Lise Strømme.

Direktørkvartett.
De ser utfordringene, men også mulighetene.
F.v. Ingrid Sølvberg, Sissel Eriksen, Kjell Agnar Dragvik og Inger Lise Strømme.

 

Vi har spurt Oljedirektoratets strategiske ledelse, de fire direktørene som sitter i ledergruppen til oljedirektør Bente Nyland, om utfordringene virksomheten på norsk sokkel står overfor.

 

Hva er de to viktigste sakene for ditt ansvarsområde, og hva kan Oljedirektoratet bidra med?

Hvordan sikre at ressurser ikke går tapt; har myndighetene de gulrøttene og virkemidlene som trengs i dagens situasjon?

 

Kjell Agnar Dragvik, direktør for analyser og rammeverk

I en tid med store bevegelser i oljepris så er det utfordrende å lage gode prognoser for aktiviteten på norsk sokkel både på kort og lang sikt. Samtidig reflekterer dette også godt de hovedutfordringer som næringen står overfor.

Oljedirektoratet mener at det fortsatt er et langsiktig ressurspotensial som kan skape store verdier for Norge som nasjon. Vi observerer i hovedsak at produksjonen holder seg oppe både på kort og noe lengre sikt, selv om investeringene har falt betydelig de siste årene. Det vi ikke vet, er om kostnadsreduksjonene er så store at det vil gå på bekostning av det langsiktige ressursuttaket. Derfor følger vi dette svært nøye.

Ansvaret mitt omfatter også arbeid for bistandsarbeidet innen Olje for utvikling (OFU). Det er utfordrende fordi arbeidet ofte foregår i og med land som ikke har samme institusjonene som vi har i Norge. Dermed kan de være dårligere stilt til å forvalte ressursene sine. Samtidig er det utviklende for de som arbeider med dette hos oss. Det er lærerikt å se disse kontrastene.

For oss som institusjon er det viktig å gi relevante aktører, og allmenheten for øvrig, korrekt og oppdatert informasjon om virksomheten på norsk sokkel.

I Norge har vi et system som gjør det regningssvarende for selskapene å produsere lønnsomme ressurser. Vi følger nøye med der selskapene tilsynelatende fremmer kortsiktige interesser. Så er det milepæler både i petroleumslov og avtaler hvor selskapene må dokumentere at de gjør en forsvarlig avveiing og tar hensyn til langsiktige interesser.

Men det er viktig å understreke at mye av konkurransekraften er knyttet til å produsere kostnadseffektivt og tilpasset prisene i oljeog gassmarkedene. Her spiller ikke myndighetene hovedrollen. Det er det industrien som må gjøre.

 

Inger Lise Strømme, direktør for dataforvaltning og organisasjon

Fornyelse og digitalisering er viktige tema framover. Vi må sikre at organisasjonen, verktøy og virkemidler er tilrettelagt for framtidens behov, internt, mot oppdragsgiver og mot petroleumsnæringen.

Vi skal jakte på nye måter å jobbe på og utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi. Dette stiller krav til kompetansen vår, og vi må dra i samme retning. Det handler ikke bare om teknologi, men også om mennesker og organisasjon. Vi må videreutvikle og synliggjøre Oljedirektoratet som en attraktiv og god arbeidsplass med utviklingsmuligheter og spennende utfordringer for medarbeiderne. Vi må sikre at organisasjonen har kompetanse og kapasitet til å gjøre den viktige jobben for samfunnet.

Vi er også opptatt av samme tema innenfor næringen. En utfordring er å se vår rolle i dette. Hva går av seg selv, og hvor kan Oljedirektoratet gjøre en forskjell?

En konkret utfordring er å sikre at vi forvalter dataene fra norsk sokkel på en god og sikker måte. Vi må stille oss spørsmålet om måten vi har gjort dette på til nå også er den rette for framtiden. Uansett har vi behov for fornyelse av teknologisk plattform – både for innrapportering, forvaltning og formidling.

Uavhengig av pris- og kostnadsregime, så er det viktig å dele data og kunnskap – og samhandle smart. Næringen kan ha nytte av å utnytte stordriftsfordeler, standardisering og av å dele erfaring. I dette bildet har Oljedirektoratet en rolle som pådriver for god samhandling og å drive eller støtte opp om felles arenaer.

 

Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift

Vi ser en sokkel i endring. Det betyr at innsatsen må styrkes slik at tidskritiske olje- og gass ressurser blir prioritert, og at eksisterende innretninger blir utnyttet i størst mulig grad før de stenges ned og fjernes. En større grad av samordning på tvers av utvinningstillatelser – gode områdeløsninger – blir stadig viktigere. Det kan bidra til at flere marginale funn blir lønnsomme. Å ta i bruk ny teknologi styrker mulighetene for å lykkes.

De siste årene har vi sett at selskaper i økende grad vektlegger kortsiktighet når de beslutter investeringer i utbygging av funn og i tiltak for økt utvinning fra feltene. Vår viktigste jobb er derfor å dreie oppmerksomheten og beslutningskriteriene mot løsninger som gir høyest samlet verdiskaping, også for samfunnet, og som ivaretar framtidige oppside-muligheter.

Etter en periode med et særdeles høyt kostnadsnivå, ser vi reduksjoner på 30 til 50 prosent de siste 18 månedene. Da forventer vi at selskapene ser lønnsomhet i flere prosjekter.

Den pågående klimadebatten skaper usikkerhet om hvor store volumer som skal produseres fra norsk sokkel. Samtidig opplever vi en nedgang i antall unge som velger petroleumsfag ved universitetene. Det skaper frykt for forgubbing og kompetanseunderskudd. Oljedirektoratet må derfor bidra til å opprettholde forståelsen for at vi skal produsere olje og gass i flere tiår framover.

Norsk sokkel er globalt konkurransedyktig. Selskapene gjør en god jobb. Samtidig ser vi at det noen ganger trengs påtrykk fra myndighetene for å sikre beslutninger som ivaretar verdiene for samfunnet på en best mulig måte. Vi har et virkemiddelapparat som til nå har vært tilstrekkelig for å sikre en lønnsom forvaltning av olje- og gassressursene. Det er god dialog mellom myndigheter og selskaper, og vi erfarer at selskapene lytter til signaler fra myndighetene. Slik ønsker vi også at det skal være i fortsettelsen av olje-eventyret.

 

Sissel Eriksen, direktør for leting

Nedgangen i antall letebrønner bekymrer meg. Etter flere år med høy leteaktivitet var det nedgang i antall letebrønner i 2016. Jeg frykter at reduksjonen i 2017 kan bli enda større. Dette er ingen særnorsk utvikling, men del av en internasjonal trend som følge av selskapenes tilpasning til lavere oljepris. For norsk sokkel er det viktig med et høyt nivå på antall letebrønner for å opprettholde olje- og gassproduksjonen fra om lag 2025. Men produksjonen kommer ikke av seg selv – det må letes og det må finnes. Kutt i leteinvesteringer er som å spise settepotetene – det straffer seg i det lange løp.

God datatilgang, jevn tilgang på attraktivt areal og gode rammebetingelser er myndighetenes bidrag.

For Oljedirektoratet er det spesielt viktig å opprettholde den kontinuerlige geologiske evalueringen av mulig prospektivt areal for å sikre tidsriktig og effektiv leting. Dette gir god ressursutnyttelse og et godt grunnlag for at olje- og gassproduksjonen kan opprettholdes.

Internasjonalt ser vi at de store selskapene konsoliderer og fokuserer mindre på langsiktige og krevende prosjekter. Dette ser vi også tegn til på norsk sokkel. I den sammenheng var det uheldig at flere av de store selskapene ikke søkte i 23. konsesjonsrunde. Dette er min andre bekymring.

Vi trenger de store aktørene for å videreutvikle Barentshavet, på samme måte som de har bidratt i Nordsjøen og Norskehavet. I Barentshavet vil det være behov for betydelige investeringer for å etablere området som en framtidig petroleumsprovins. Mer enn halvparten av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Dagens letevirksomhet er teknologi på svært høyt nivå. Vilje og evne til å ta risiko ved å teste ut nye letekonsept og nye teknologier er svært viktig for å realisere det uoppdagede ressurspotensialet. Her trenger vi et mangfoldig aktørbilde med en betydelig andel av solide og innovative aktører.

Vi ser det som svært viktig å kartlegge og påvise ressurser i modne områder og rundt tidskritisk infrastruktur for å unngå for tidlig nedstengning av nøkkelinfrastruktur. Her vil Oljedirektoratet være svært proaktiv de nærmeste årene.

Dersom man ønsker – og vil ta de i bruk – så finnes det fortsatt attraktive områder med petroleumsressurser på norsk sokkel. Skal produksjonskurven opprettholdes i framtiden, må disse også åpnes og letes i. Tilgang på attraktivt leteareal er viktig. Og ting – leting og utbygging – tar tid, så dette kan ikke utsettes for lenge.

 

Forblir optimister. Oljedirektoratets strategiske ledelse (f.v.) Kjell Agnar Dragvik, Inger Lise Strømme, Sissel Eriksen og Ingrid Sølvberg.

Forblir optimister.
Oljedirektoratets strategiske ledelse (f.v.) Kjell Agnar Dragvik, Inger Lise Strømme, Sissel Eriksen og Ingrid Sølvberg.