Papirbrønner

Bente-Nyland
15.12.2010
"Allerede gjennom dagens regelverk forplikter selskapene seg til å sikre optimal utvinning."

Det skrives stadig nye resepter i form av utredninger for å øke utvinningen på norsk kontinentalsokkel. Men medisinen kjenner vi. Den er like enkel som den er krevende: Selskapene må bore flere brønner.

Dette har vært en fanesak for Oljedirektoratet i mange år. Vi er glade for at det nå er økt oppmerksomhet om utfordringene knyttet til økt utvinning. Åm-utvalgets rapport, som kom tidligere i høst, har vært en nyttig gjennomgang, og den skal være med å danne grunnlaget for omtalen av økt utvinning i Oljemeldingen som kommer i 2011.

Oljedirektoratets utålmodighet er vel begrunnet. Vi opplever nedskriving av planlagt produksjon på flere felter. Det haster å gjennomføre tiltak for å sikre maksimal verdiskaping på flere av våre store, modne felter. Venter vi for lenge, går økonomisk lønnsomme oljeressurser tapt. Samfunnet kan gå glipp av flersifrede milliardbeløp.

Hvorfor bores det ikke flere brønner? Få eller ingen i næringen er uenige i at det er påkrevd. Likevel sliter selskapene med å bore planlagte produksjonsbrønner. Årsakene er flere, men noen felles trekk ser vi. Flere brønner er blitt relativt gamle, og utstyret som skal brukes til vedlikeholdet, krever oppgraderinger. Vedlikehold og oppgraderinger går på bekostning av nye produksjonsbrønner. I tillegg er antall havbunnsbrønner økende, med mer krevende operasjoner for vedlikehold og intervensjon enn plattformbrønner.

Naturgitte ressurser, et framsynt rammeverk, evnen til å bryte teknologiske barrierer og god drift på feltene har skapt enorme verdier for det norske samfunn siden starten for over 40 år siden. Oljealderen har vært et eventyr for A/S Norge. Gjennom flere artikler i denne utgaven belyser vi verdiskapingen og hvilken framsynthet som lå til grunn.

De mange teknologiske sprangene har også vært avgjørende for at oljenasjonen har lykkes. Skal trenden fortsette, må næringen møte nye, krevende teknologiutfordringer. Gjenværende olje og gass på norsk sokkel ligger vanskeligere til – og volumene er gjennomgående lavere enn før. Det er ikke lenger slik at ett enkelt felt alene kan bære kostnadene ved teknologiutvikling - slik eksempelvis Statfjord gjorde. Nå må stadig smartere teknologi utvikles mer kostnadseffektivt enn før – og med høye krav til kvalitet. Mye av denne teknologien må omfatte boring og brønn.

Den nylig framlagte Åm-rapporten ble bestilt av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Målet var å belyse tiltak for å øke utvinningen av petroleum på norsk sokkel. I rapporten foreslår utvalget blant annet endringer knyttet til regelverket.

Allerede gjennom dagens regelverk forplikter selskapene seg til å sikre optimal utvinning av olje- og gassressursene når de får en konsesjon på norsk sokkel. Oljedirektoratet prioriterer tett dialog med selskapene slik at de følger opp forpliktelsene knyttet til konsesjonen.

Myndighetene satte i 2005 et mål om å øke de norske oljereservene med fem milliarder fat innen utløpet av 2015. Vi anslo at tre av fire fat kommer som et resultat av tiltak for økt utvinning. Status er at industrien ligger på etterskudd i forhold til målet. Innsatsen bør økes, og boring av flere brønner er det tiltaket som raskest kan lukke gapet.


Bente Nyland
oljedirektør