Moden for innsats

Bente-Nyland
06.01.2014
"Derfor er Snorre så viktig for Oljedirektoratet – dette er store verdier som skal komme samfunnet til gode."

Produksjonskurven for olje på norsk sokkel har falt siden toppårene 2000-2001. Et av de viktigste virkemidlene for å bremse videre fall – og opprettholde produksjonen på et så høyt nivå som mulig – er å øke utvinningsgraden fra de feltene som er i produksjon. Dette ble fremmet som et viktig virkemiddel i petroleumsmeldingen Stortinget vedtok i 2012. Nå handler dette om Snorre-feltet i Nordsjøen.

Snorre er det produserende feltet på norsk sokkel som har mest olje igjen i undergrunnen, kun overgått av Ekofisk-feltet, lenger sør. Operatør og rettighetshaverne har beregnet at det kan utvinnes 250 millioner fat olje ekstra fra Snorre – hvis det bygges og plasseres en ny plattform midt på feltet. Til sammenligning, dette er mer enn den oljeproduksjonen vi forventer fra Goliatfeltet, som er under utbygging i Barentshavet.

Derfor er Snorre så viktig for Oljedirektoratet – dette er store verdier som skal komme samfunnet til gode.

Snorre er ett av flere felt med store muligheter for økt utvinning av olje. Oljedirektoratet prioriterer foruten Snorre og andre felt med store gjenværende reserver, også strategisk viktige felt av mindre størrelse, der økt innsats kan gi store verdier for samfunnet. Og for selskapene.

Jobben er krevende. På flere felt er det en utfordring å opprettholde planlagt produksjon. Samtidig ber vi selskapene om å se på mulighetene for å hente ut mer olje enn planlagt.

I Statsbudsjettet for 2014 har Oljedirektoratets driftsbudsjett økt med 10 millioner kroner. Pengene er øremerket innsats for å bidra å øke oljeutvinningsgraden fra modne felt på kontinentalsokkelen. Vi akter å ta utfordringen og følge opp selskapene slik at de gjør jobben skikkelig og ikke stenger ned feltene før alle lønnsomme ressurser er produsert.

Hvordan kan det så ha seg at myndigheter og selskaper kan ha ulikt syn på hvilke investeringer som er gode når et felt er modent? Selskapene har som regel høyere krav til avkastning enn det norske stat har. Dernest så krever tiltak for å øke utvinningsgraden, investeringer. Det er stor konkurranse internt i selskapene om investeringsmidlene. Tiltak for å øke utvinningsgraden må derfor konkurrere med nye utbygginger, både på norsk sokkel og internasjonalt.

Endelig beslutning om å investere i en ny plattform på Snorre-feltet er ennå ikke tatt. En ny plattform er nødvendig fordi dagens to installasjoner ikke har kapasitet og levetid lang nok til å bore de nødvendige brønnene. Dessuten ligger en betydelig del av den gjenværende oljen utenfor rekkevidden til disse to plattformene. Mens vi venter på beslutningen, kan det være nyttig å kaste et blikk på historien. Oljedirektoratets arbeid for å øke oljeutvinningsgraden fra feltene har bidratt til milliardinntekter for den norske stat. Særlig liker vi å trekke fram innsatsen bak forlenget liv for feltene Ekofisk og Troll. Det er hevdet at innsatsen for å utvinne oljen på Troll, førte til en økt oljeutvinning på 2,5 milliarder fat. Nå er målet å føye til Snorre på denne listen.

Prosjektet kalles Snorre 2040. Det minner om at arbeidet med å utvinne alle lønnsomme ressurser i et felt, fordrer langsiktig innsats. Snorre ble funnet i 1979 og produksjonen startet 13 år senere. I 2015 skal beslutningen om investeringen og utbyggingskonseptet tas. Beslutningen bør være navnet Snorre 2040 verdig.

 

Bente Nyland
oljedirektør