Barentshavkonferansen 2017

Nyland-Barentshavkonferansen-2017-ingress
25.04.2017
Bente Nylands presentasjon på Barentshavkonferansen 25 april 2017.

Last ned pdf: