8-MEKANISK UTSTYR

8.1 Generelt

Som for strukturdelen er det også nødvendig med en full gjennomgang av det mekaniske systemet på plattformen. Spesielt fokus må rettes mot utstyr som ikke har vært benyttet siden installasjonen, og som trengs for reflyting. Dette gjelder for eksempel injeksjonssystem for påsetting av hydraulisk trykk og ballastsystemer. Ettersom de eldste plattformene ikke er designet for fjerning kan det være nødvendig å installere nytt injeksjonssystem eller modifisere det som ble brukt under installasjon. Det er sannsynlig at utstyr må skiftes ut eller repareres. I perioden fra nedstenging til reflyting må utstyret sikres og vedlikeholdes.

 

8.2 Nødvendig utstyr for fjerning

Det blir for omfattende her å beskrive hvordan nødvendig mekanisk utstyr fungerer i detalj, men følgende mekaniske system kreves for reflyting:

  • System for deballastering/ballastering av cellene
  • System for deballastering/ballastering av skaftene
  • System for påsetting av hydraulisk trykk i skjørtekammerene / under skjørtespissen
  • System for påsetting av gasstrykk i cellene

Systemene listet over har behov for tilhørende hjelpesystemer som elektrisk strøm, kontrollsystemer i form av pumper og ventiler og målesystemer for å overvåke vannivåer, trykk, strømning, helling osv.

 

8.3 Tilleggsutstyr for fjerning

Dersom lagercellene har vært brukt til oljelagring og disse ikke skal rengjøres offshore må forurenset vann samles i tanker på plattformdekket eller støttefartøy. Alt ettersom hvilke forutsetninger som legges til grunn for en reflyting kan det være nødvendig å rengjøre oljelagerceller før reflyting/transport av plattformen. Dette gjøres for å unngå forurensing i tilfelle havari under slep. Det er stor usikkerhet i forbindelse med mengde av olje i cellene, hovedsakelig på grunn av liten tilgjengelighet for undersøkelser. En metode for å komme inn i cellene er nødvendig. Flere forsøk er gjort på Brent i britisk sektor, blant annet med mini ROV gjennom eksisterende røropplegg, men ingen har vært helt vellykket. Mekanisk utstyr og metode for rengjøring av cellene omfattes ikke av denne rapporten. Likevel er det åpenbart at det vil være enklere å rengjøre eller behandle lagercellene på en annen forsvarlig måte hvis plattformen tas til land og overbygningen fjernes.


15.02.2011