1-SAMMENDRAG

15.02.2011

Condeep-plattformen er en bunnfast gravitasjonsplattform i betong. I perioden 1975-1995 ble det installert 14 Condeep-plattformer, hvorav 11 på norsk sokkel. De eldste Condeep’ene er ikke designet for fjerning, noe som kan gjøre en eventuell reflyting mer utfordrende. Med dagens teknologi finnes det allikevel mye større muligheter enn hva som var tilfellet på installasjonstidspunktet.

Gjennom OSPAR-konvensjonen er Norge forpliktet til å fjerne offshoreinstallasjoner som ikke lenger er i bruk. Det har hittil blitt gjort to unntak på norsk sokkel, for Ekofisk-tanken og Frigg TCP2. Det ble gjort omfattende studier i forbindelse med disponering av disse innretningene, men konklusjonen var at risikoen for mislykket reflyting var for høy, og at det ville påløpe betydelige kostnader før man bedre kunne vurdere risiko.

Det finnes også en stål-GBS med 3.4 m skjørt, Maureen Alpha, som har blitt fjernet fra britisk sektor ved reflyting. Selv om mye er forskjellig fra Condeep’ene, vil mange av utfordringene når det gjelder geoteknikk, vekt og stabilitet være de samme. Erfaringene fra denne operasjonen er derfor svært nyttig å ta med seg.

Som forarbeid til reflytingsoperasjonen må man kartlegge plattformens tilstand. Dette omfatter blant annet en vurdering av strukturell tilstand og eventuelle skader som har oppstått. Det innebærer også en gjennomgang av mekanisk utstyr, med hva som er/kan bli funksjonelt for reflyting. Reflytingsprosessen omfatter i hovedtrekk følgende steg:

  1. Planlegging, inspeksjoner og tester

  2. Offshore forberedelser; fjerning av borekaks og sedimenter, eventuell fjerning av deler av plattformdekket, tetting av conductoråpninger og andre åpninger, installering og testing av reflytingssystem osv.

  3. Deballastering til nøytral oppdrift over en periode for å redusere effektivspenningene i jorda

  4. Hydraulisk jekking og ytterligere deballastering til skjørtene er frigjort fra havbunnen

  5. Deballastering til transportdypgang før plattformen slepes til et beskyttet område hvor demonteringen skal foregå

Det er en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til reflytingsoperasjonen. Størst betydning for vellykket reflyting har sannsynligvis beregning av uttrekksmotstanden til skjørtene og beregning av plattformvekten. I tillegg er det praktiske problemer som må løses, herunder tetting av conductoråpningene.