4-TIDLIGERE ARBEID OM FJERNING AV BETONGPLATTFORMER

15.02.2011

Frigg TCP2 ble den første norske betongplattformen tatt ut av produksjon. I ”Frigg field Cessation Plan”, ref. /1/ er forskjellige alternativer for hel eller delvis fjerning av betonginstallasjonene på Frigg-feltet beskrevet og vurdert. Denne avslutningsplanen ble sendt til norske og britiske myndigheter.

Konklusjonen var at fjerning av betongstrukturen ville medføre en uakseptabel risiko for alvorlige personulykker og svært høye kostnader ved en alvorlig ulykke. Anbefalingen ble derfor å fjerne plattformdekk og tilgjengelig stålutrustning, og la betongunderstellet stå igjen.

Dette ble tatt til følge av myndighetene, og Figur 4-1 viser Frigg-feltet slik det står i dag. Betongunderstellet til Frigg TCP2, som ligger på norsk sokkel, er de tre skaftene til venstre i bildet.

 

Frigg-feltet 2009

Figur 4-1, Frigg-feltet 2009


Flere andre Condeep-plattformer går nå mot slutten av sin levetid. Etter et forprosjekt i 2006- 2007 ble et omfattende arbeid på muligheten av å fjerne Brent D Condeep i 2008-2009 utført av Dr.techn.Olav Olsen i samarbeid med eksterne konsulenter. Dette resulterte i rapporten ”Brent D- Refloat feasibility study”, ref /2/. Rapporten tar for seg kritiske områder knyttet til reflyting av Brent D, men de fleste utfordringene her gjelder også andre Condeep-plattformer.

Konklusjonen var at reflyting er mulig, men at risikoen for en mislykket operasjon er høy, og inntil man har utredet og eventuelt testet usikkerhetsmomentene er det vanskelig å gi en entydig anbefaling om fjerning. Her diskuteres også alternative metoder for å tette conductoråpningene, en viktig forutsetning for vellykket reflyting.

Det har også blitt utført et fjernings- og disposisjonsstudie av Draugen-feltet, ref. /3/. Arbeidet ble utført av ”Aker-Saipem field abandonment team”, Aker Norwegian Contractors og Aker Marine Contractors på oppdrag fra Norske Shell. Denne rapporten kom så tidlig som i 1997, og konklusjonen her var at fjerning av installasjonene på Draugen-feltet er mulig. For reflytingsprosessen henvises det til plattformens fjerningsmanual, mens rapporten i hovedsak tar for seg fjerning av de andre installasjonene, og demontering/riving av plattformdekk og betongstruktur. Det ble også gjort en vurdering av kostnader og energiforbruk.

For å gi et bedre beslutningsgrunnlag for hva som skal skje med betongplattformer etter endt levetid ble det i 1997-1998 under ledelse av Dr.techn.Olav Olsen gjennomført et industrisamarbeidsprosjekt, Removal – Offshore Concrete Structures, betalt av Oljedirektoratet, Statoil, Norske Shell og Aker Marine Contractors. Fase to av prosjektet omhandlet demontering og resirkulering, og her var flere industriaktører involvert. I prosjektrapporten ”Removal Offshore Concrete Structures – Final report”, ref. /4/, er fjerningsprosessen beskrevet, og et konkret tilfelle, fjerning av Gullfaks C plattformen, er inkludert. I ref. /4/ er det også beskrevet tidligere arbeid frem til 1998. Her opplistes noen rapporter, men ingen detaljerte studier har på dette tidspunkt blitt utført.

Etter økt fokus på fjerning av betonginnretninger ble det i 2002 utgitt en “state-of-the-art rapport”, ref. /5/, av den internasjonale betongforeningen, fib, som omhandler fjerning og resirkulering av betongstrukturer. I denne rapporten gis det en oversikt over fjerningsprosessen, resirkulering og mulighetene for gjenbruk, enten som struktur eller gjenvunnet materiale.

Det finnes også en stål-GBS, Maureen Alpha, som har blitt fjernet fra britisk sektor ved reflyting. Plattformen bestod av 3 sirkulære tanker med et stålskjelett i mellom, og under tankene var det stålskjørt som gikk 3.4 m ned i jorda på det meste. Selv om mye er forskjellig fra Condeep’ene, vil mange av utfordringene når det gjelder geoteknikk, vekt og stabilitet være de samme. Erfaringene fra denne operasjonen er derfor svært nyttig å ta med seg. Dette er beskrevet i to artikler presentert på Offshore Technology Conference i 2002, “Refloat of Maureen Alpha Platform”, ref. /6/, og “Maureen Refloat Project: Challenges to control weight and stability through a decommissioning project”, ref. /7/.