Fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet

Klode
31.08.2011

I 2035 vil det i henhold til FNs befolkningsprognoser være rundt 8 milliarder mennesker på jorden 


 

Estimat over verdens energibehov

 

Estimat over verdens energiressurser

Økende energibehov

Verdens befolkning vil fortsette å vokse. Dette bidrar til fortsatt vekst i energiforbruket. IEA tror at fossile energikilder vil være de dominerende energikildene også i 2035 selv om andelen fornybar energi vil øke.


 

Norge, en viktig olje- og gasseksportør

 

Verdens 10 største oljeeksportører i 2010 og gasseksportører i 2009

Verdens 10 største oljeeksportører i 2010 og gasseksportører i 2009
Kilde: KBC Market Services/Cedigaz.


 
Olje- og gassressurser på norsk sokkel

 

 

 • Petroleumsproduksjonen ventes å holde seg på om lag samme nivå de neste ti år, for deretter å falle. Økt utvinning og fortsatt leteaktivitet er tiltak som kan motvirke dette.
 • Størrelsen på funnene vil være avgjørende for å opprettholde produksjonen på et fortsatt høyt nivå. Muligheten for å gjøre store funn er størst i områder der det ennå ikke er petroleumsaktivitet.
 • Usikkerheten i langtidsprognosen øker på grunn av at uoppdagede ressurser utgjør en gradvis større andel av forventet produksjon.

 
Gasseksport fra norsk sokkel

 

Gasseksport

Den norske gasseksporten dekker bortimot 20 prosent av det europeiske markedet. Stabile gassleveranser fra Norge er derfor av stor betydning for dette markedet.


 

Olje- og gassressurser på norsk sokkel

 

Olje- og gassressurser på norsk sokkel

 

 • Ressursene kan legge grunnlag for betydelig produksjon og verdiskaping i mange tiår.
 • Det er knyttet stor usikkerhet til estimatet for de uoppdagede ressursene.
 • Usikkerheten er størst i de områdene som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.
 • Det er også usikkerhet knyttet til tidspunkt for åpning av disse områdene.
 • På lengre sikt er det også usikkert hva framtidig teknologiutvikling kan bidra med for å sikre fortsatt stor produksjon fra norsk sokkel.

 

Barentshavet - Nytt område

 

Grenselinjeavtalen mellom Norge og Russland i 2010 åpner for nye muligheter i nordområdene.


 

Der mulighetene er store og usikkerheten størst

 

 Kart


 

Framtidige leteområder

 

Barentshavet Nord

 • Begrenset kunnskap
 • Datagrunnlaget er begrenset med tildels dårlig dekning
 • Store områder med sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum
 • Vinterstid er store deler av havområdet dekket av drivis

Nytt område

 • Lite datagrunnlag som er gammelt og har dårlig dekning
 • Flere funn på norsk og russisk side av Nytt område
 • Prosessen for åpning av området for petroleumsaktivitet er i gangsatt

Lofoten Vesterålen

 • Nordland VI mest prospektivt
 • Ikke konsekvensutredning i denne Stortingsperioden
 • Kunnskapsinnhenting av Olje og energidepartementet

Norskehavet – sub basalt

 • Fem utvinningstillatelser tildelt – derav en tillatelse i delvis sub-basaltområde
 • Ingen faste boreforpliktelser
 • Teknologiutfordringer – sub-basalt og dypt vann langt fra etablert infrastruktur

 

Fire framtidsbilder

 


 

Hvorfor bruker vi scenarioer?

 

HavScenarioer illustrerer usikkerheten gjennom å spenne ut mulighetsrommet.

Scenarioer skal vise hvordan ulike ressurs-bilder kan få betydning for framtidige beslutninger og framtidig produksjon fra norsk sokkel.Stille spørsmål, ikke nødvendigvis gi svar:

 • Hvor lenge kan Norge opprettholde sin rolle som betydelig energileverandør?
 • Om og når skal nye områder åpnes?
 • Hvordan utnytte dagens infrastruktur?
 • Trengs det nye prosessanlegg på land?
 • Ilandføring eller offshore-utbygginger?

Utfordre konkrete beslutninger

 • Skal kapasiteten på Melkøya beholdes eller utvides, eller skal det legges rør fra Barentshavet?
 • Kapasitet på røret fra Luvaområdet?Rammene for de fire framtidsbildene

 

Rammene for de fire framtidsbildene

 

Framtidig olje- og gassproduksjon fra uoppdagederessurser i Norskehavet og Barentshavet.

 

Scenariostrukturen

 • Over eller under forventede olje- og gassressurser
 • Små eller store funn som ligger spredt eller i klynger

Barentshavet Nord, Nytt område og Lofoten Vesterålen blir åpnet for petroleumsvirksomhet.

Forutsetter stegvis utforskning av areal innenfor de nye områdene for petroleumsvirksomhet.

Tidsrammen for framtidsbildene er fram mot 2040.

Framtidsbildene omfatter ikke områdene rundt Jan Mayen.

I alle framtidsbildene er estimatet for uoppdagede ressurser i Nordsjøen lik Oljedirektoratets estimat for forventede ressurser.

 


 

Les scenarioene


Fra scenarioer til handling