Transport av olje og gass fra felt i produksjon

16.08.2010

Da oljeeventyret begynte, hadde Stortinget en forventning om at all oljen skulle kunne transporteres gjennom rørledninger til videreforedling her i landet. Det lot seg imidlertid ikke gjøre. Norskerenna var for dyp for datidens teknologi. Andre løsninger måtte finnes. Oljeselskap, rederier og leverandørfirma utviklet en ny teknologi for å laste olje på åpent hav. I det norske maritime miljøet ble det utviklet avanserte lastesystemer og spesialbygde tankfartøyer,bøyelasterne. Denne teknologien har blitt internasjonal standard for operasjon i værharde områder, og har gitt betydelig verdiskapning i norske maritime næringer.

Den første bøyelastingen på norsk sokkel foregikk i en noe enkel form på Ekofisk i 1971 via den oppjekkbare produksjonsplattformen ”Gulftide”. Feltet hadde to lastebøyer og produserte direkte til skipet via en av disse. Når skipstankene var fylt, kunne man skifte fra den ene til den andre bøyen. Dersom det ikke var skip til stede, eller været var for dårlig, måtte produksjonen stenge ned.  Les mer på nettsiden Kulturminne Ekofisk.

For å være mindre avhengig av vær og skip til enhver tid, ble Ekofisktanken (2/4-T) bygget. Lagertankene på 2/4-T ble etter hvert overflødige da Norpipe ble lagt og kom i drift i 1975 (se kap.11.1).

Det var først ved utbyggingen av Statfjordfeltet at bøyelasting på dypt vann kom i gang for alvor i Nordsjøen. Den største rettighetshaveren i Statfjordlisensen, Statoil, ønsket som flertallet på Stortinget at oljen skulle ilandføres i Norge. Men teknologi for legging av rør over Norskerenna var enda ikke utviklet. Skipstransport ble sett på som en nødvendig mellomløsning til rørledning over Norskerenna var på plass. Men transport med skip skulle vise seg å være lønnsomt også over feltets levetid. Etter Statfjord ble Gullfaks den neste store utbygging i Tampenområdet. Også her ble bøyelasting valgt som transportløsning for oljen selv om Statpipe gassrør da allerede var lagt over til Kårstø i 1981 (se kapittel 11.1).

For mer informasjon henvises til J.O.Lindøe ”INN FRA HAVET” eller

Stavanger Aftenblad nettutgave: ”Statfjord ga ny skipsfartsnæring