Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering

Markedsrapport
04.04.2018
Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) for å gi en overordnet beskrivelse av aktivitetene relatert til avslutning og disponering av utrangerte innretninger, samt å gi en markedsmessig vurdering knyttet til kapasitet og kompetanse i industrien i de nærmeste 8 til 10 årene fremover.

Rapporten er i hovedsak tredelt; en del som beskriver forventet behov for avslutning og disponering av de forskjellige innretningene, en del som beskriver teknologi og metoder for disponering, samt en del som gir en vurdering av de viktigste markedsaktørene og samlet kapasitet og kompetanse innenfor segmenter i denne bransjen.

Beskrivelsene og vurderingene i denne rapporten er utelukkende basert på informasjon og dokumentasjon fra åpne kilder som finnes tilgjengelig på nettet.

 

INNHOLD


1 Sammendrag >>


2 Innledning >>

 • 2.1 Bakgrunn
 • 2.2 Formål 
 • 2.3 Arbeidsomfang
 • 2.4 Datagrunnlag

3 Generelt om avslutning og disponering >>

 • 3.1 Rammebetingelser
 • 3.2 Avslutningsplan
 • 3.3 Hovedaktiviteter og leverandørmarkedet

4 Innretninger som er disponert >>

 • 4.1 På norsk sokkel
 • 4.2 Nordsjøområdet forøvrig

5 Forventet avslutnings- og disponeringsaktivitet fremover >>

 • 5.1 Innretninger som forventes disponert på norsk sokkel
 • 5.2 Disponeringsaktivitet i andre nordsjøland 
 • 5.3 Kostnadsbilde
 • 5.4 Usikkerheter

6 Beskrivelse – plugging og sikring av brønner >>

 • 6.1 Teknologi og metode
 • 6.2 Nye pluggemetoder

7 Beskrivelse – fjerning av dekksanlegg >>

 • 7.1 Teknologi og metode
 • 7.2 Eksempler på fjernede dekksanlegg

8 Beskrivelse – fjerning av bunnfaste plattformunderstell >>

 • 8.1 Teknologi og metode
 • 8.2 Eksempler på fjernede plattformunderstell

9 Beskrivelse – fjerning av flytende innretninger >>

 • 9.1 Teknologi og metode 
 • 9.2 Eksempler på fjerning av flytende innretninger

10 Beskrivelse – fjerning av undervannssystemer >>

 • 10.1 Undervannsinnretninger
 • 10.2 Disponeringsmetode
 • 10.3 Eksempler på fjerning av undervannsinnretninger

11 Beskrivelse – slutthåndtering >>

 • 11.1 Gjenvinning av materialer
 • 11.2 Disponering på dypt vann
 • 11.3 Reinstallasjon og resalg
 • 11.4 Omgjøring til kunstig rev
 • 11.5 Alternativ bruk

12 Kapasitet og kompetanse – brønnplugging >>

 • 12.1 Forventet pluggeaktivitet
 • 12.2 Brønnplugging og samtidige avslutnings- og disponeringsaktiviteter
 • 12.3 Prognoser, timing, kostnader og usikkerheter
 • 12.4 Markedsaktører
 • 12.5 Kapasitet og kompetanse i markedet

13 Kapasitet og kompetanse – disponering av plattformer >>

 • 13.1 Forventet fjerningsvolum
 • 13.2 Markedsaktører
 • 13.3 Kapasitet og kompetanse versus behov

14 Kapasitet og kompetanse – disponering av undervanns innretninger >>

 • 14.1 Disponering av flytende innretninger
 • 14.2 Forventet fjerningsvolum av undervannsinnretninger
 • 14.3 Markedsaktører
 • 14.4 Kapasitet og kompetanse versus behov

15 Kapasitet og kompetanse – mottak og behandling av utrangerte innretninger >>

 • 15.1 Forventet volum – gjenvinning og sluttdisponering
 • 15.2 Marked og markedsaktører
 • 15.3 Kapasitet og kompetanse versus behov

16 Referanser >>

 

Vedlegg A >>

 • Historisk oversikt over reglement relevant for fjerning av betongplattformer

Vedlegg B >>

 • Generelle innholdslister for dekksanlegg i nordre/sentrale nordsjøen og muligheter for resalg av dette

Vedlegg C >>

 • Egnethet av forskjellige rivemetoder for riving av en betonginstallasjon

Vedlegg D >>

 • Myndighetskrav og regelverk