OD-studie om seismikk i nordlige del av Nordsjøen

Seismikkområder
04.02.2009
Oljedirektoratet har analysert alle seismiske datainnsamlinger i området 60 – 62 grader nord i perioden 1998 – 2007. Hensikten er å finne graden av eventuell overlappende seismiske undersøkelser i samme område og begrunnelsen for dette.

Innsamlingen av seismiske data på norsk sokkel har fått økt oppmerksomhet de siste årene, blant annet som følge av økt aktivitet i petroleumssektoren. Fra fiskerihold er det registrert en opplevelse av økt konfliktnivå mellom fiskebåter og seismikkfartøy. Det er blitt hevdet at det samles inn seismiske data gjentatte ganger i samme område. Ifølge fiskerne gjelder dette særlig i nordlige del av Nordsjøen, i området 60 – 62 grader nord.

Området mellom 60 grader-62 grader nord har hatt en betydelig innsamling av seismiske data. På grunn av at dette regnes for å være et modent område, har det vært få 2D-seismiske innsamlinger i perioden 1998-2007, mens det har vært mange 3D-undersøkelser (totalt 49 over ti år). Disse er i hovedsak knyttet de store feltområdene på Tampen, Oseberg og Troll, der det har vært flere seismikkinnsamlinger i samme områder.

Oljedirektoratet kan ikke se at det er grunnlag for å si det har vært samlet gjentatt og overlappende seismikk i den forstand at dette er unødvendig eller kan rasjonaliseres i større grad. Gjentatt innsamling over samme felt er ofte begrunnet med reservoarovervåking (”4D-seismikk”) for best mulig utvinning fra reservoaret. Det er tilfellet for eksempel på Troll Vest og over Gullfaksfeltet, som har de fleste sammenfallende seismikkområdene.

Andre grunner til sammenfallende seismikkareal kan være nye geologiske problemstillinger og ny teknologi.

Rettighetshaverne har drevet feltene i flere år, og de har god kjennskap til eksisterende seismikk. De har derfor ingen interesse av å samle inn ny seismikk, med mindre det anses som nødvendig.

En årsak til at fiskerne likevel opplever arealkonflikter i området, kan være at områdene som meldes inn for seismiske undersøkelser er større enn den reelle innsamlingen. Oljedirektoratet har satt i gang et arbeid for å få selskapene til å søke om mer realistiske arealer og at det blir gitt bedre informasjon om planlagte undersøkelser.

 

 


Tema: Seismikk