Forord

Bente-Nyland
16.04.2010
Da Stortinget behandlet helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (St. meld. nr. 8 (2005-2006)) i 2006, ble det besluttet at det ikke skulle igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Eggakanten i stortingsperioden 2005-2009.    

I forvaltningsplanen ble Oljedirektoratet (OD) gitt i oppdrag å gjennomføre geologisk kartlegging for å styrke kunnskapen om mulige petroleumsressurser i Nordland VII og Troms II. Dette er områder som ikke tidligere har vært åpnet for petroleumsvirksomhet, men fra 1969 har det blitt samlet inn noe seismiske data i området. Stortingsvedtaket om kartlegging av mulige petroleums-ressurser ble fulgt opp med bevilgninger på til sammen 410 millioner kroner over 3 år. Ny kunnskap fra OD er en del av kunnskapsgrunnlaget når politikerne skal behandle revidert forvaltningsplan i 2010/2011.

Sommeren 2007, 2008 og 2009 samlet OD inn 2D-seismikk og 3D-seismikk. Periodene for innsamling ble valgt etter råd fra Fiskeridirektoratet, Havforsk-ningsinstituttet og fiskernes organisasjoner. Det har vært viktig for OD å legge innsamlingen slik at seismikken skulle være til minst mulig hinder for fiskeriene.

I tillegg har OD samlet inn andre data om undergrunnen. Basert på disse nye dataene og tidligere innsamlede data, har OD kartlagt områdene og beregnet ressurspotensialet. Det er viktig å understreke at det er boret svært få brønner i disse områdene. Boring av letebrønner er nødvendig for å påvise eventuelle petroleumsressurser. Basert på dagens kunnskap, er noen av hovedkonklusjonene at:

  • Nordland VI framstår som det mest prospektive området for petroleums- ressurser.
  • Nordland VII og Troms II har et samlet forventet ressursestimat på høyde med det som forventes i Nordland VI.
  • Ressursestimatet for olje er større enn for gass i Nordland VI og VII. I Troms II er det størst sannsynlighet for gass.

Basert på tidligere data, har OD også gjennomført en kartlegging av uåpnet del av Nordland V*, Nordland VI, Vestfjorden og Eggakanten. En mer omfattende rapport om petroleumsressursene i alle områdene vil bli publisert på www.npd.no

OD har foretatt en økonomisk beregning av petroleumsressursene. Beregningene er basert på en rekke tekniske og økonomiske forutsetninger. Disse omfatter blant annet tidspunkt for åpning av områdene for petroleumsvirksomhet, leteaktivitet og utbyggingsløsninger. Slike forutsetninger er nødvendige for å gjøre økonomiske vurderinger.

Hovedtrekkene i geologien, ODs ressursestimater og verdivurderinger av ulike ressursutfall som speiler usikkerheten i ressursestimatene blir beskrevet i rapporten. De seismiske dataene som er samlet inn gir viktig og nødvendig informasjon. For å fastslå om det er olje og/eller gass i området, må det imidlertid bores brønner.

* Fra forvaltningsplanen for Norskehavet (St.meld. nr. 37 (2008-2009)), omtalen av kystsonen, nordlig del, sier regjeringen at “ I forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2010 vil regjeringen også vurdere om det skal settes i gang en åpningsprosess, herunder konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i disse områdene”.