Ressursevaluering

16.04.2010

 

Figur 18.  Totale ressurser i hele området.

Figur 18.  Totale ressurser i hele området. 

 

Beregning av olje- og gassressurser

Basert på ressursberegningene og anslått funnsannsynlighet i de 50 kartlagte prospektene, har OD anslått ressursene i hver letemodell i alle områdene. Denne analysen gir et overslag over hvor mange og hvor store funn som kan forventes. Alle anslag blir gitt med usikkerhetsspenn. Ressursanslaget for hele området er vist i figur 18. 

De totale forventede utvinnbare ressursene er anslått til 202 millioner Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 76 og 371 millioner Sm3 o.e. Dette betyr at det er 95 prosent sannsynlig at ressursene er 76 millioner Sm3 o.e. eller mer, og fem prosent sannsynlig at ressursene er 371 millioner Sm3 o.e. eller mer.

Innenfor samme usikkerhetsspenn er anslaget at det vil bli gjort mellom 14 og 28 funn med en forventningsverdi på 20-21 funn. Analysen bygger på forutsetnin-gen om at alle kartlagte og antatte prospekter blir boret. Ressursene fordeler seg som vist i figur 19.

 

Figur 19. Prosentvis fordeling av forventede utvinnbare ressurser fordelt på områder. For Nordland V gjelder dette uåpnet del.

Figur 19. Prosentvis fordeling av forventede utvinnbare ressurser fordelt på områder.
For Nordland V gjelder dette uåpnet del.

 


Tabellen under viser fordelingen av antall funn og størrelsesfordelingen av disse innenfor hele området.

Hele
området

Forventnings-verdi P95
95% sannsynlighet
for at det er likt eller
mer/større enn:
P50
50% sannsynlighet
for at det er likt eller
mer/større enn:
P05
5% sannsynlighet
for at det er likt eller
mer/større enn:
Antall funn 20-21 14 20 28
Størrelse per funn mill. Sm3 o.e. 15,2 3,0 9,3 47,7

 Last ned: Tabellen.pdfDe enkelte områdene

Ressursene i de enkelte områdene er beregnet på bakgrunn av letemodeller. De seks grafene nedenfor viser fordelingen av væske og gass, totale ressurser og usikkerhetsspennet.  Tallene viser lavt (P95) estimat (til venstre i søylene), forventningsverdi og høyt (P05) estimat (til høyre i søylene) (figur 20).

 

Figur 20. Ressursene i de enkelte områdene.

Figur 20. Ressursene i de enkelte områdene.