Sammendrag

Hav
16.04.2010
Kontinentalsokkelen og -skråningen utenfor Nordland og Troms har en variert og kompleks geologi. OD har foretatt et omfattende kartleggingsarbeid basert på geologiske og geofysiske data. Som en del av arbeidet er det blant annet samlet inn betydelige mengder 2D- og 3D-seismikk.

Det er kartlagt totalt 50 prospekter i Nordland VI, VII og Troms II. Disse ligger i sandsteinsreservoarer i fire hovednivåer i berggrunnen, med alder fra tidlig- og mellomjura, tidligkritt, senkritt og paleocen. Oppknust og forvitret grunnfjell er også vurdert som mulig reservoar.  De mest prospektive nivåene er jura og kritt. Disse har mange likhetstrekk med mer kjent geologi i Norskehavet og i det sørvestlige Barentshavet. Nye seismiske data har bidratt til å redusere usikkerheten i den geologiske tolkningen, særlig i Troms II. 

Utvinnbare ressurser er beregnet for de kartlagte prospektene, og det er gitt anslag for funnsannsynlighet. Resultatene fra prospektkartleggingen er deretter brukt i en statistisk letemodellanalyse. Det er definert letemodeller i flere nivå på grunnlag av vår regionale forståelse av utbredelsen av reservoarbergarter, kildebergarter, feller og forsegling. Modelleringen har gitt ressursestimater med forventningstall og usikkerhetsspenn for alle delområdene. Metodikken og prosedyrene har fulgt samme standard som OD bruker i forbindelse med konsesjonsrunder, nasjonalbudsjettrapportering og ressursrapporter. 

Totalt anslår OD at det forventes å fi nnes 202 millioner Sm3 o.e. (standard kubikkmeter oljeekvivalenter) i det evaluerte området. Dette tilsvarer 1270 millioner fat o.e.. ODs tall refererer til utvinnbare ressurser.  Anslaget er selvsagt usikkert, og vår analyse tilsier at det med 95 prosent sikkerhet fi nnes minst 76 millioner Sm3 o.e., mens det er fem prosent sannsynlig at det er mer enn 371 millioner Sm3 o.e..   

Med bakgrunn i det oppdaterte ressursbildet har OD foretatt en økonomisk verdisetting av de potensielle petroleumsressursene. Beregningene er basert på en rekke tekniske og økonomiske forutsetninger. Disse omfatter blant annet tidspunkt for åpning av områdene for petroleumsvirksomhet, leteaktivitet og utbyggingsløsninger. Slike forutsetninger er nødvendige for å gjøre økonomiske vurderinger. Basert på en statistisk modell er forventet brutto salgsverdi for olje og gass beregnet til om lag 600 milliarder kroner. Samlet forventet lønnsomhet uten diskontering er beregnet til om lag 480 milliarder kroner. Med en diskonteringsrente på fire prosent er forventet lønnsomhet beregnet til 105 milliarder kroner.  

Kunnskapen om geologien i området er fortsatt begrenset, og anslaget for de uoppdagede ressursene er forbundet med stor usikkerhet. Usikkerheten kan imidlertid reduseres over tid, både gjennom ytterligere bearbeiding av innsamlet seismikk og ved boring av letebrønner. Ny informasjon og mulighetene til å ta stegvise utforskings- og utbyggingsbeslutninger skaper verdier som det er krevende å ta hensyn til i statistiske økonomiske beregninger. For bedre å ivareta dette i verdivurderingen, er det også benyttet scenariometodikk. 

Det er utviklet fire scenarioer, framtidsbilder (A, B,C, D), der hovedvekten er lagt på funnstørrelse (store funn eller små funn) og samlet ressursmengde (over eller under forventning). I tillegg presenteres et ”wild card”-scenario (X). Dette scenarioet refl ekterer at usikkerheten med hensyn til ressursutfallet i et uåpnet område er stor, og at vi ikke kan utelukke et ressursutfall som ligger helt i ytterkant av ODs ressursfordeling. I scenario X illustreres dette ved å forutsette at de to letemodellene med størst ressurspotensial bekreftes. Verdien av ressursene er beregnet for hvert framtidsbilde. Brutto salgsverdi for olje og gass varierer fra null kroner for framtidsbildet med minst ressurser (C) opp mot 1800 milliarder kroner for scenario X. Nåverdien varierer mellom -7 milliarder kroner for scenario C til opp mot 650 milliarder kroner for scenario X. Beregningene viser at stegvis utforskning av områdene vil gi betydelige verdier.

 

 

Figur 1. Kartet viser områder som OD har evaluert i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen.

Figur 1. Kartet viser områder som OD har evaluert i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen. Foruten områdene som er markert med blå ramme – unntatt vestlig del av Nordland V, inngår også Vestfjorden i de vurderte områdene. I tillegg viser kartet vanndyp, grunnlinje, utvinningstillatelser med tillatelsesnummer, letebrønner og grunne borehull.