Rapport om seismikk fra faggruppe for forskning

09.01.2009
Seismiske undersøkelser brukes til å kartlegge hvor det kan være forekomster av olje og gass under havbunnen. Flere tiltak er satt i verk for å bedre sameksistensen mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen. En forskergruppe har levert sine vurderinger av skremmeeffekt og andre skadevirkninger av seismiske lydbølger til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Dette arbeidet er ett av flere tiltak for å bedre sameksistensen mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen. Bakgrunnen for at dette arbeidet er satt i gang, er at forvaltningsmyndighetene har manglet råd med tilstrekkelig konsensus fra ansvarlige forskningsmiljø til å anvende skremmeeffekt som et element i sine vedtak.

Faggruppen for forskning har vært sammensatt av forskere fra Havforskningsinstituttet, SINTEF, Forsvarets forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Christian Michelsen Research.

I rapporten har forskergruppen redegjort for kunnskapsstatus med hensyn til skremmeeffekt og andre skadevirkninger av seismiske lydbølger på fisk og marine pattedyr, definert kunnskapshull og forskningsbehov. Rapporten er et viktig bidrag i prosessen videre.

Rapporten fra forskergruppen blir nå tatt videre til faggruppen for næring, som startet sitt arbeide allerede 8. januar 2009. Denne gruppen er sammensatt av representanter fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sør-Norges Trålerlag, IAGC og Oljeindustriens Landsforening. Næringsgruppen skal så langt som mulig komme med en omforent anbefaling til myndighetene.

En felles styringsgruppe mellom Fiskeridirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Oljedirektoratet skal avgi en samlet innstilling innen 1.4.2009.    

Kontaktpersoner:

 • Fiskeridirektoratet:
  Gjermund Langedal – tlf. 930 22 433
 • Oljedirektoratet:
  Øystein Dretvik – tlf. 51 87 63 17
 • SFT:
  Per Erik Iversen – tlf. 22 57 34 84
 • Faggruppen for forskning (Havforskningsinstituttet):
  John Dalen – tlf. 908 37 081
   

Tema: Seismikk