Foreslår styrket oppfølging av seismisk datainnsamling

Sluttrapportbilde
02.04.2008
En arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet har levert en rapport til Oljedirektøren og Fiskeridirektøren som foreslår nye tiltak ved innsamling av seismiske data på norsk sokkel. Trass i økt aktivitetsnivå i petroleumssektoren og en økt opplevelse av arealkonflikt, understreker rapporten viktigheten av god sameksistens i havområdene.

Arbeidsgruppen ble opprettet av de to direktoratene i september 2007 for å foreta en gjennomgang av problemstillingene og utarbeide forslag til tiltak. Det har vært dialog mellom arbeidsgruppen, de berørte næringene og andre interesseparter underveis.

Søkesystem på nett
Blant tiltakene som blir foreslått er at det blir gitt mer nøyaktig informasjon om det enkelte seismiske tokt, og at det innføres en generell frist på 10 virkedager for endringsmeldinger. Det blir også foreslått at Oljedirektoratet skal etablere et søkesystem på sine nettsider hvor det er mulig å søke på et bestemt geografisk område i et bestemt tidsrom og få informasjon om seismiske undersøkelser.

Kursing av fiskerikyndige
Det skal som hovedregel være en fiskerikyndig person om bord i fartøy som foretar seismiske undersøkelser. I noen særlige tilfeller kan det være aktuelt å kreve to. Den fiskerikyndige er et bindeledd mellom det seismiske fartøyet og fiskeflåten. Arbeidsgruppen foreslår å styrke kompetansen hos de fiskerikyndige gjennom kursvirksomhet og deltakelse i planlegging av undersøkelsen. Veiledningsmanualen for den fiskerikyndige revideres av Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet i fellesskap.

I arbeidsgruppen er det enighet om at fiskefartøy som er i aktivt fiske har forrang foran andre fartøy som kommer til fiske- eller høstingsfeltet. Dette gjelder også seismiske fartøy, selv om de har tillatelse til å foreta seismisk undersøkelse i samme området. Det kan ikke hevdes samme grad av forrang dersom fiskefartøyet ankommer et høstingsfelt hvor det allerede pågår seismiske undersøkelser.

Vil se mer på skremmeeffekt
Det er dokumentert at seismiske undersøkelser har skremmeeffekt på fisk. Forvaltningsmyndighetene mangler råd med tilstrekkelig konsensus fra ansvarlige forskningsmiljø for å kunne anvende skremmeeffekt som et element i sine vedtak. 
Arbeidsgruppen foreslår derfor at det nedsettes en egen gruppe med representanter fra relevante forskningsmiljø, fiskerinæringen, petroleumsnæringen og forvaltningen. Gruppen skal innen rimelig tid:

  • Klargjøre kunnskapsstatus for skremmeeffekt på fisk og marine pattedyr
  • Avgi et samlet råd til forvaltningen for nærmere angivelse av skremmeeffekt som skal legges til grunn for praktisering i forholdet mellom fiske/fangst og seismiske undersøkelser.
  • Foreta en vurdering av hvordan lovverket eventuelt skal tilpasses det resultatet en har kommet fram til.
    Dette arbeidet er viktig for å sikre fortsatt god sameksistens mellom næringene.

Arbeidsgruppen mener at det er behov for å styrke oppfølgingen av seismisk datainnsamling. Videre må selve aktiviteten få en mer fastlagt ramme ved at plikten til å melde en undersøkelse utvides og suppleres med en bestemmelse om at Oljedirektoratet fastsetter område og tid for gjennomføring av den enkelte undersøkelse.

Sporing av seismiske fartøy
Arbeidsgruppen anbefaler at det skal stilles de samme krav til sporing av seismiske fartøy som gjelder for fiskefartøyer. Det må avklares om det er mulig å pålegge bruk av satellittsporing på seismikk¬fartøy, dette gjelder også fartøy som er registrert i utlandet.

Fiskerinæringen har beklaget seg over at det samles inn seismiske data i det samme området flere ganger over tid. Arbeidsgruppen har imidlertid ikke grunnlag for å hevde at ulike rettighetshavere unødig samler inn de samme linjene flere ganger, men dette skal Oljedirektoratet undersøke grundigere.

Oppfølging
Fiskerier og seismisk aktivitet reguleres gjennom ulike regelverk. Arbeidsgruppen foreslår at det blir gjort nødvendige endringer i regelverket for å få gjennomført de endringene arbeidsgruppen foreslår.

Fiskeridirektøren og oljedirektøren vil i løpet av våren møtes for å diskutere de foreslåtte tiltakene i rapporten og oppfølgingen av disse.


Tema: Seismikk