8. Nyttige lenker

NOx-rapport-endelig
10.07.2013
   
 1. NOx-fondet:
  http://www.nho.no/om-nox-fondet/category461.html
 2. Gøteborgprotokollen:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2012/nye-tiltakfor- betre-luftkvalitet-.html?id=681152   
 3. Ny NOx-faktor for offshore fakkel:
  http://www.tu.no/olje-gass/2009/04/16/sparte-90-millioner-pa-ny-beregning  
 4. Avgift på utslipp av NOx 2013. Rundskriv nr. 14/2013 S (Toll- og avgiftsdirektoratet):
  http://toll.no/upload/aarsrundskriv/2013_NOx.pdf
 5. Resultater ift. Gøteborgprotokollen 2010:
  http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2012/Februar_2012/Klarte_ikke_innfri_NOX_forpliktelsene/
 6. Forskrift om særavgifter, kap. 3-19.
  http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-20011211-1451.html
 7. Oppdatert excel regneark OD: Oversikt over motorer og turbiner
 8. IPPC-direktivet:
  http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/legis.htm/  
 9. Kraft fra land til norsk sokkel:
  http://www.npd.no/no/Publikasjoner/Rapporter/Nystudie-om-kraft-fra-land-til-norsk-sokkel/  
 10. GE turbininformasjon:
  http://www.geaviation.com/marine/commercial/
 11. Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen - Regulære utslipp til luft – konsekvenser (NILU, NIVA, NINA 2006)
  http://www.norskoljeoggass.no/PageFiles/6615/RUK%20Nordsj%C3%B8en%20dokumenter/Regul%C3%A6re%20utslipp%20til%20luft.pdf?epslanguage=no
 12. Tiltaksanalyse for NOx: Utredning av mulige NOx-reduserende tiltak innenfor energianleggene på sokkelen, innenlands skipsfart og fastlandsindustrien
  (SFT 2006/ TA-2155)
 13. St.meld 24 (2000-2001):
  http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20002001/024/PDFA/STM200020010024000DDDPDFA.pdf
 14. Reductions of NOx Emmissions from the Gas Turbines for Skarv Idun. Masteroppgave NTNU (2007), Kristin Sundsbø Alne:
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:536427/FULLTEXT01.pdf
 15. IMO: NOx Technical Code (2008): http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=23761&filename=177(58).pdf

 


Tema: Miljø