Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel

Vurdering-av-prosjekter
14.10.2013
Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel for å avdekke hvorfor enkelte utbygginger kommer i mål på estimert kostnad, mens andre blir svært mye dyrere enn antatt.