Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2014 - Felt og funn

RessRapp2014omslag
03.03.2014
Denne rapporten handler om ressursene i felt og funn på norsk kontinentalsokkel og ODs vurdering av mulighetene for å realisere størst mulig verdier fra disse.

Av gjenværende ressurser, anslått til 8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), utgjør påviste ressurser 5 milliarder Sm3 o.e. eller 63 prosent av dette. Ved årsskiftet var det 77 felt i produksjon, 13 felt var under utbygging og 88 funn var til vurdering for utbygging. 

 

Innhold
Jan Bygdevoll  

Forord >>

Sammendrag   

Sammendrag >>

Kapittel 1  1

Ressurser og produksjon >>

Kapittel 2  2

Utvinning fra felt i drift >>

Kapittel 3  3

Funn og pågående
feltutbygginger >>

Kapittel 4  4

Miljøutfordringer i driftsfasen >>