Vitenskapelige undersøkelser på norsk kontinentalsokkel

19.12.2016
Den norske kontinentalsokkelen er på flere måter interessant også for andre formål enn petroleumsutvinning. Norske og utenlandske forskningsinstitusjoner gjennomfører hvert år undersøkelser der det samles inn geologiske og geofysiske data.

Retten til å utføre forskning på sokkelen er spesifisert i Havrettskonvensjonen, og i eget norsk lovverk (se lenker). Oljedirektoratet (OD) har på grunn av kjennskap til sokkelen oppgaven med å behandle disse søknadene. I tillegg til å gjøre egne vurderinger, sender OD søknadene til høring hos andre relevante offentlige interessenter. Alle som ønsker å utføre vitenskapelige undersøkelser på norsk sokkel må søke om dette, for hver undersøkelse.

Utenlandske institusjoner sender sine søknader om vitenskapelige undersøkelser i norske farvann til Fiskeridirektoratet. De søknadene som vurderes til å omhandle sokkelen (havbunnen eller undergrunnen) sendes så videre til OD for behandling. Utstedte tillatelser sendes tilbake til søker via Fiskeridirektoratet. Søknader fra norske institusjoner sendes direkte til OD. Behandlende direktorat skal motta sluttrapport og kopi av relevante data og resultater fra toktet. En del informasjon om disse toktene er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsted.

Her er en oversikt over vitenskapelige undersøkelsestillatelser som er utstedt av OD i perioden 2004 – 2015. Den viser hvilke institusjoner som har fått tillatelser, hva slags undersøkelser som er gjennomført og hvor disse er gjort.

For tidligere år er tilsvarende oversikter å finne i ODs årsberetninger, som ble gitt ut i papirform fram til og med 2003. Digitale versjoner av disse finnes på ODs nettsted.