Årlig statusrapport for felt i produksjon

29.08.2017
Kun mindre endringer i mal for årlig statusrapport fra 2016 til 2017.

En årlig statusrapport for felt i produksjon (ÅSR) skal sendes til Oljedirektoratet (OD) innen 1. november hvert år, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 47 og Ressursforskriften § 29.

ÅSR danner også grunnlag for evaluering av produksjonstillatelse, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 23, Fastsettelse av produksjonsforløp mv., og støtter rapportering til Revidert nasjonalbudsjett (RNB), og mye øvrig arbeid i OD. Fjorårets ÅSR var også et nyttig grunnlag for Ressursrapport 2017 – Verdier for framtiden.

Mal for ÅSR ble vesentlig endret fra og med høsten 2016. Fra 2016 viser ÅSR-veiledningen, som RNB-rapporteringen, til Samarbeidsavtalen fastsatt av Olje- og energidepartementet (OED). Samarbeidsavtalen gir grunnlaget for rettighetshavernes egne plandokumenter som f.eks. den langsiktige planen -  jfr kapittel 2, Virksomhetsstyring i ÅSR-veiledningen.

Det er kun mindre endringer i ÅSR-veiledning fra 2016 til 2017. Endringer er omtalt og merket i 2017-veiledningen, og omfatter i hovedsak

  • noe mer informasjon om brønner og komplettering (Ja/Nei -spørsmål)
  • noe mer vekt på avbøtende tiltak
  • at digitalisering og automatisering er særlig nevnt i veiledningen til noen kapitler
  • en ny tabell knyttet til fakling og kaldventilering

OD minner om at ÅSR skal sendes inn på word-format til OD, og at veiledningstekst IKKE skal strykes, jfr kapittel Introduction­.

Lenke til veiledning


Kontaktpersoner i OD:
Tor Heldal, telefon: 51 87 63 15