Rapportering av produksjonsdata til Oljedirektoratet

04.01.2018
Rapportering av petroleumsproduksjon er regulert av petroleumslovens paragraf 10-4, petroleumsforskriftens paragrafer 27, 48 og 49 og ressursforskriftens paragrafer 33 og 34.

Hva skal rapporteres?

Ressursforskriften paragraf 27: Daglige opplysninger i produksjonsfasen

Informasjon om de viktigste produksjonsparametere, som for eksempel brutto/netto produksjon, skal gjøres direkte tilgjengelig for Oljedirektoratet (OD) på daglig basis.

Ressursforskriften paragraf 34: Månedlig rapportering av produksjonsdata

 

Følgende volumdata skal rapporteres på månedlig basis:


Produksjon

  • per brønnbane, innretning og felt
  • allokerte salgbare produkter per felt
  • import/eksport per innretning/anlegg
  • forbruk (fakkel, brensel, diesel osv.) per innretning/anlegg.

Injeksjon

  • per brønnbane, innretning og felt

Lager

  • mengder ved månedsslutt

Salg

  • gass per eier og kjøper
  • olje, NGL og kondensat per båt

Hvem skal rapportere?

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene er formelt ansvarlige for oppfyllelsen av rapporteringsforpliktelsene. Normalt vil operatørselskapet for utvinningstillatelse/ unit hvor feltet er lokalisert utføre selve rapporteringen på vegne av hele gruppen av rettighetshavere.

I henhold til forskriftene skal produserte og injiserte mengder oppgis for hvert enkelt felt (som listet på ODs faktasider). Hvis ikke disse kvanta blir målt separat, skal rapporteringen reflektere de godkjente allokerte mengdene.

Hvem skal motta rapporteringen?

Det finnes ingen regelverkskrav om hvordan de daglige produksjonsdataene skal mottas i OD, men praksis er at OD selv kan laste den ned fra L2S-portalen som rettighetshaverne har besluttet skal omfatte daglige produksjonstall, eller at OD mottar dataene som vedlegg i en epost fra operatøren.

Rapporteringen av månedlig produksjon skal i henhold til regelverket sendes til OD.

Kvartalsvis rapportering av salg i henhold til petroleumsforskriften paragraf 49 skal sendes til Olje- og energidepartementet.

Tilgang til data

Offentligheten har tilgang til noen av de rapporterte dataene ved å bruke ODs faktasider. Dataene kan lastes ned i ulike format. De offisielle produksjonstallene blir også publisert på ODs nettsted.

Overføringsformater for månedlig produksjon

MPRML

OD, EPIM (E&P Information Management Association) og operatørselskapene har utviklet et XML-basert format for rapportering. Dette bygger på WITSML/PRODML-standarden fra Energistics. Formatet Monthly production reporting markup language (MPRML) ble første gang tatt i bruk i 2013 for rapportering av produksjonsdata på Åsgard-feltet. Se eksempel på MPRML-formatet.

MPRMLs XSD skjema for versjon 1.0.0, som skal brukes til rapportering til OD, finnes på EPIMs nettsted.

Kontaktpersonar i OD:

Datatyper: Rune Hult  (tlf. 51876077)
Datateknisk: Hans Stokka  (tlf. 51876295)