Regelverk

regelverk
Her vises det sentrale regelverket for ressursforvaltningen i petroleumsvirksomheten og for lagring og transport av CO2 på kontinentalsokkelen innenfor Olje- og energidepartementets og Oljedirektoratets myndighetsområde – fordelt på lover, overordnede forskrifter og forskrifter fastsatt av Oljedirektoratet.

Oljedirektoratet har fastsatt forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Ressursforskriften), forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2 (Måleforskriften) og forskrift om materiale og dokumentasjon ved undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 (forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen).

Forskriftene er fastsatt i medhold av petroleumsloven, CO2-avgiftsloven og lov om undersjøiske naturforekomster og utfyller bestemmelser i de tre lovene og i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet samt forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.

Annet relevant regelverk for petroleumsvirksomheten må søkes opp på de respektive myndigheters hjemmesider eller fra Lovdata.

 


16.01.2018