Forskrifter

04.01.2018
Forskrifter
Norsk - Alt lenker til Lovdata Engelsk
Forskrift om andres bruk av innretninger Regulations relating to the use of facilities by others
Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger  
Forskrift om fastsetting av normpriser Regulations for determining the norm price
Forskrift om Petroleumsregisteret Regulations relating to the Petroleum Register
Forskrift om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet Regulations relating to compensation to fishermen for lost fishing time at the location, recording and bringing ashore of scrap that is not derived from petroleum activities.
Forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten Regulations relating to refunding of expenses in connection with regulatory supervision of safety, working environment and resource management in the petroleum activities
Forskrift om renter ved tilbakebetaling av for meget innbetalt CO2-avgift
Regulations relating to interest on repayment of overpaid amounts of CO2 tax
Resolusjon om vitenskaplige undersøkelser etter naturforekomster på den norske kontinantalsokkel m.v. Regulations relating to scientific research for natural resources on the Norwegian continental shelf etc.
Forskrift til lov om 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere Regulations relating to the Act on 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities, Chapter 8 on compensation to fishermen.
Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet Regulations to Act relating to petroleum activities
Forskrift om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO₂ og om transport av CO₂ på kontinentalsokkelen Regulations relating to exploitation of subsea reservoirs on the continental shelf for storage of CO₂ and relating to transportation of CO₂ on the continental shelf

 

 

OD-forskrifter
Norsk Engelsk
Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften) Regulations relating to measurement of petroleum for fiscal purposes and for calculation of co2-tax (the measurement regulations)
Merknader er oppført i selve forskriften. Comments to regulations relating to measurement of petroleum for fiscal purposes and for calculation of CO2 tax
Forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) Regulations relating to resource management in the petroleum activities (Resource management regulations)
Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen Regulations relating to documentation in connection with storage of CO2 on the shelf

 

Stortingsvedtak
Årlig avgiftsvedtak for Co2 avgift