Veiledninger

06.02.2019
Veiledninger
  Norsk   Engelsk
  Brønner, betegnelser og klassifisering. Kun engelsk. Wells - Designation of wells and wellbores
  Brønner, blå bok tabell A1. Kun engelsk.

Wells - Blue book table A1- reporting requirements for digital well data

  Brønner - Digital rapportering blå bok. Kun engelsk.

Wells - Reporting requirements for digital well data ("Blue book")

  Fiskal måling av olje og gass. Kun engelsk. Fiscal measurement of oil and gas
  Geofysiske data - Veiledning for rapportering gul bok. Kun engelsk.

Geophysical data - Guidelines for reporting ("Yellow book")

  Geofysiske data - Gul bok tabell S1. Kun engelsk.

Geophysical data - Yellow Book table S1

  Geokjemiske analyser. Kun engelsk. Geochemical analysis
Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel
Implementation of seismic surveys on the Norwegian Continental Shelf.
Klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel
Classification of petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf
  Standarder relatert til måling av petroleum for fiskale formål og beregning av CO2-avgift. Kun engelsk.   Standards relating to measurement of petroleum for fiscal purposes and for calculation of CO2-tax
Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Mars 2018. Guidelines for plan for development and operation of a petroleum deposit
(PDO) and plan for installation and operation of facilities for transport and utilisation of petroleum (PIO). March 2018.

Samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet


Consent for commencement and continuation within the resource management area.

Statusrapport ved oppgivelse, bortfall eller utløp av en utvinningstillatelse Status report in connection with surrender, lapse or expiry of a production licence
Statusrapport ved oppgivelse, bortfall eller utløp – Tabell 5 Prospektdata Status report in connection with surrender, lapse or expiry – Table 5 Prospect Data

Statusrapport før oppstart av produksjon

Status report before start-up of production
Søknad om fritak for arealavgift for forekomster som er inkludert i PUD eller ved boring av en undersøkelsesbrønn   Application for exemption from land tax for deposits that are included in the PUD or by drilling an exploration well. In norwegian only.
Søknad om produksjonstillatelse   Application for production permits

Utvikling av grenseoverskridende olje- og gassfelt

Development of trans-boundary oil and gas fields

Årlig statusrapport for felt i produksjon. Kun engelsk.


Annual status report for fields in production