3. Den fiskerikyndiges rolle mv

baat_125
22.11.2010

I ressursforskriften § 5 står det følgende om den fiskerikyndiges rolle:

”Den fiskerikyndige skal ha en rådgivende funksjon for undersøkelsen innenfor sitt fagområde og skal sikres en fri og uavhengig stilling. Oppdraget som fiskerikyndig skal gjennomføres objektivt og upartisk i forholdet mellom oppdragsgiver og fiskeriinteresser”

Dette innebærer at stillingen som fiskerikyndig ikke kan kombineres med andre stillinger om bord eller annet ansettelsesforhold i rederiet.

Den fiskerikyndige skal orientere seg om pågående og forventet fiskeriaktivitet i området hvor undersøkelsen utføres. Dette omfatter også faststående fiskeredskaper. Videre skal den fiskerikyndige bidra til god kommunikasjon mellom partene på feltet samt at spesifikke vilkår for utøvelsen av oppdraget blir ivaretatt på best mulig måte.

Den fiskerikyndige skal gjennom sin rolle bidra til å skape forståelse mellom næringene og bidra til god sameksistens på havet. Den fiskerikyndige skal opptre objektivt i forhold til aktørene.

 

Oppstartsmøte med operatøren

OLF og IAGC har utarbeidet en veiledning til sine medlemmer der det legges opp til at fiskerikyndig deltar på oppstartsmøte for den enkelte undersøkelsen.

 

Dokumenter som bør være tilgjengelige om bord på det seismiske fartøyet

  • Undersøkelses- eller utvinningstillatelse for det aktuelle området
  • Relevant regelverk som petroleumsloven, petroleumsforskriften, ressursforskriften, havressurslova.
  • Oljedirektoratets brev (tilrådning) om den aktuelle undersøkelsen.

Tema: Seismikk