Vedlegg

baat_125

Relevante kontakter for den fiskerikyndige

 

Kystvakten

Vakttelefon: 07611
Fra satellitt-telefon: +47 76 10 80 60
Telefax: 76 11 22 33
E-post: kystvaktsentralen@kvnord.no  
KV Sør vakttelefon: 926 92 926
KV Nord vakttelefon: 990 94 209
Kystvakten er primær kontakt dersom det skulle oppstå situasjoner som trenger ytre assistanse eller rådgiving. Internettsider: www.mil.no/sjo/kv Kystvakten er døgnbemannet.

 

Oljedirektoratet

Professor Olav Hanssens vei 10
Postboks 600
4003 STAVANGER
E-post: postboks@npd.no  
Telefon: 51 87 60 00
Internettsider: www.npd.no  
Oljedirektoratet har kun bemanning i arbeidstiden.

 

Fiskeridirektoratet

Strandgaten 229
Postboks 185 Sentrum,
5804 Bergen
Telefon fra innland: 03495
Telefon fra utland/satellittelefon: +47 800 30 179
Telefaks: 55 23 80 90
E-post: postmottak@fiskeridir.no  
Internettsider: www.fiskeridir.no  
Fiskeridirektoratet har kun bemanning i arbeidstiden.

Daglig loggbok, Standard forside for loggbok, Statistikkskjema og Brukerveiledning for seismisk datainnsamling på Oljedirektoratets nettsted kan lastes ned her: Fiskerikyndige må godkjennes >>


 

Ord og uttrykk som ofte benyttes om bord på seismikkfartøyet

 

  ENGELSK NORSK
A    
  ABORTED LINE avbrutt innsamling av en påbegynt linje, f.eks. ved fiskeriaktivitet, tekniske problemer, osv
  AIRGUN ARRAY luftkanonfelt
  AIRGUN CLUSTER, SEE ALSO CLUSTER luftkanonklynge, to til flere luftkanoner satt sammen
  AIRGUN STRING luftkanonrekke/-streng
  ALONGSIDE når seismikkfartøyet får følgebåten eller forsyningsbåt fortøyd langs skutesiden for bunkring/proviantering o.l.
  AUV: AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE AUF: autonom undervannsfarkost
  AVERAGED TIME (AOL) beregnet skytetid på linjen
B    
  BEAM PATTERN strålemønster, diagram som viser hvordan lydenergien blir „konsentrert“ under utsending
  BIRD høyderegulerende ror som festes på hydrofon-kablene (”streamerne”) ca. hver 50-100 m
 
BOOMER
platevibrator. Impulslydkilde: Lydpulsen lages ved at en spesiell plate vibrerer pga. genererte virvelstrømmer i den. Brukes i lettseismikk
  BOSUN arbeidsleder på dekk for det maritime dekksmannskapet
C    
  CABLE TANGELING vase på hydrofonkablene, ”spagettikrøll”
  CALIBRATION kalibrering
  CEROSENE parafinaktig væske som er i hydrofonkablene for å ha riktig oppdrift i sjøen. Tappes ut og fylles i etter behov ved utlegg
  CHASE VESSEL el. CHASE BÅT følgefartøy, følgebåt
  CHIEF NAVIGATOR (CHIEFNAV) ansvarlig for den seismiske navigasjonen om bord
  CHIEF OFFICER overstyrmann – nautisk mannskap
  CLIENT oljeselskapets representant og kontrollør om bord. Sjekker at innsamlede data er i henhold til selskapets kriterier
  CLUSTER klynge
  CREW mannskap. Deles opp i seismisk mannskap og maritimt mannskap på et seismikkfartøy
D    
  DAILY LOG daglig skriftlig rapport over siste døgns seismiske aktiviteter og kan gjøres tilgjengelig for fiskerikyndig person
  DEPLOYING CABLES utlegging av hydrofonkablene (”streamerne”)
  DILT FLOAT avlang bøye/flottør som markerer fremste enden på hver hydrofonkabel
  DOWN TIME dødtid/nedetid når det ikke samles inn data
  DRILLING ACTIVITY boreaktivitet
E    
  END OF LINE (EOL) avslutning av skyting på en linje
F    
  FARFIELD fjernfelt
  FAST RESCUE CRAFT (FRC) hurtiggående MOB-båt som benyttes til mannskapsbytte og mindre jobber på hydrofon-kablene (”streamerne”)
  FEADER OFFSET avdrift på hydrofonkablene (”streamerne”) i forhold til planlagt linje som skytes
  FISHING ACTIVITY fiskeriaktivitet
  FIRE DRILL brannøvelse
  FISHREP (FLO = fishery liaisson officer) fiskerikyndig person
G    
  GEOPHONE geofon, sensor for å registrere rystelser i undergrunnen
  GHOST PULSE  or just GHOST skyggepuls
  GUN CHIEF arbeidslederen på dagtid på kanondekket 
  GUN DECK  dekksplanet hvor luftkanonene blir satt ut og tatt inn 
  GUN MECANIC  dekksmekaniker på kanondekket 
  GUN ARRAY  luftkildene oppsatt 
  GUNSTRING 1, 2, 3  kanorekke 1, 2, 3. Det er som regel 3 kanon-rekker (”gun strings”) i hvert luftkanonfelt (”gun array”) 
H     
  HELICOPTER LANDING OFFICER (HLO)  som oftest overstyrmann som leder prosedyrene ved helikopteroperasjoner 
  HYDROPHONE  hydrofon, sensor for å registrere lyd i væsker – her i sjøen 
   
  INFILL  gjenopptaking av skyting av en linje som har mangelfull innsamling 
  INSTRUMENT ROOM seismikkmannskapets kontrollrom hvor de innsamlede dataene hele tiden blir overvåket
M    
  MARINE MAMMAL OBSERVER (MMO) sjøpattedyrobservatør (hval- og selobservatør)
  MEDIC lege om bord på seismikkfartøy
  MONO WING en type paravan med spesielle egenskaper, utviklet av GECO. Brukes til det samme som paravanene
  MULTIBEAM flerstråle, multistråle
  MULTI-FREQUENCY flerfrekvens, multifrekvens
  MUSTER DRILL evakueringsøvelse for alle om bord
  MUSTER STATION møteplass for de enkelte av mannskapene om bord ved alarm (øvelse, virkelighet)
N    
  NAVIGATION benevnelse som brukes mellom bro og navigasjonsrommet hvor seismikknavigatørene opererer
  NEAR FIELD nærfelt
  NOISE SPECTRUM støyspektrum
O    
  OBSERVER person under opplæring til lederstilling ombord innenfor seismisk navigasjon og operasjon
  OPPSTARTMØTE (”kick off meeting”) møte der retningslinjene for seismikktoktet gjennomgås. Fiskerikyndig person bør delta på disse og gjerne presentere den informasjonen han har samlet inn på forhånd om ev. forventet fiskeriaktivitet i prospektområdet, og også om spesielle bunn-/strømforhold som det bør tas hensyn til
P    
  PARAVAN oterbord eller -dør som holder seismikkutstyret bak fartøyet utstrakt til sidene
  PARTY CHIEF (PC)/OCEAN MANAGER (OM) lederen for hele seismikkmannskapet Har ansvaret for den seismiske driften om bord
  PENETRATION ECHO SOUNDER penetrasjonsekkolodd
  PICK UP CABLES ombordhaling av hydrofonkablene (”streamerne”)
  PORT TURN babord sving
  PROSPECT AREA området det er gitt tillatelse til seismisk datainnsamling
R    
  RECEIVER mottaker
  RE-SHOOT gjentatt skyting av avbrutt linje
  ROV: REMOTELY OPERATED VEHICLE FUF: fjernstyrt undervannsfarkost
  RUN-IN den innkjøringskursen seismikkfartøyet går på før SOL (”start of line”)
S    
  SAFETY ZONE sikkerhetssone som seismikkfartøyet krever for sikker navigering, og som formidles til alle fartøy i nærheten
  SCANNING SONAR skanningsonar
  SHIFT LEADER arbeidsleder som overtar ansvaret når ikke ”gun chief” eller ”party chief” er på vakt
  SLIPWAY slippen i hekken på seismikkfartøyet, hvor luftkanonfeltene (”gun-arrayene”) settes ut og tas inn
  SOFT START SHOOTING gradvis økning av lufttrykket i luftkanonene ved skyting før start av ordinær skyting. Skal skremme unna sjøpattedyr som kan være i nærheten av luftkanonfeltene
  SOUND CHANNEL lydkanal. Spesielt dybdeintervall i sjøen for lydforplantning med lav dempning
  SOURCE kilde; benevnelse på luftkanonene eller andre akustiske signalkilder
  SOURCE VESSEL kildefartøy
  SPARKER gnistutlader. Impulslydkilde: Lydpulsen lages ved utladning av en høy spenning mellom to elektroder. Brukes i lettseismikk
  STARBORD TURN styrbord sving
  START OF LINE (SOL) benevnelse på tid og posisjon for starten av skytingen på en linje
  STREAMER hydrofonkabel/lyttekabel som slepes etter fartøyet og samler opp de lydbølgene som reflekteres fra bunnen
  STREAMER DECK dekket som vanligvis er over kanondekket, og hvor hydrofonkablene (”streamerne”) blir lagt ut fra og tatt inn
  STREAMER VESSEL hydrofonkabelfartøy eller bare kabelfartøy
  SUPERWIDER spektratauet som paravanene/dørene er festet i
T    
  TAIL BOUY markeringsbøye som er festet i enden på hydrofonkabelen (”streameren”) og markerer enden på slepet
  TEARDROP TURN en type sving som seismikkfartøyet bruker for å komme inn på neste planlagte linje som skal skytes
  TOOLBOX MEETING møte i forkant av hurtig-MOB-arbeid (FRC) og ”workboat”-arbeid og helikopteroperasjoner
  TRACER linjer som bygger opp det seismiske bildet som samles inn
  TRANSDUCER svinger, omvandler
  TRANSMISSION utsending, transmisjon, overføring
  TS-TEST sjøtemperatur (T)- og saltholdighetstest (S) av havområdet det skytes seismikk i. Utføres som oftest av følgefartøyet på vegne av seismikk-mannskapet
  TUNED AIRGUN ARRAY avstemt luftkanonfelt
  TURN RADIUS  den radiusen som seismikkfartøyet bruker for å kunne snu uten at det blir sammenvikling av utstyret bak båten 
  TUV: TOWED UNDERWATER VEHICLE TUF: tauet undervannsfarkost
V    
  VIBRATOR Vibrator – geofysisk utstyr for å sende signal til undergrunnen
W    
  WORKBOAT solid småbåt som brukes til arbeid på kablene (”streamerne”)

Basert på liste av 9. november 2009 av Tommy Larsen (original) og John Dalen (supplert). Redigert av Oljedirektoratet februar 2010.

Last ned: Tabell.pdf 

 


Omtale og utdrag fra relevante lov- og forskrifterOmtale av petroleumsregelverket

LOV-1996-11-29-72

Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven)(pl)

Petroleumsloven ble vedtatt 29. november 1996, jf Odelstingsproposisjon nr 43 (1995-96). og trådte i kraft 1. juli1997.

Petroleumsloven regulerer de fleste sider ved petroleumsvirksomheten. Loven bygger på et konsesjonssystem. Virksomheten er delt inn i faser som letevirksomhet, utvinning og utnyttelse. Petroleumsaktivitet kan kun foregå i områder som er åpnet for slik virksomhet. Utbygging og avslutning av virksomhet (disponering) krever egne vedtak. Lovgivningen vedrørende Svalbard faller utenfor denne framstillingen. Forvaltningen med petroleumsressursene skal komme hele det norske samfunn til gode.

Ved kgl. res. 25. mars 1988 ble det fastsatt forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Denne gjelder for Svalbards landområder og sjøområdet ut til territorialgrensen.Utdrag fra petroleumsregelverket


PETROLEUMSLOVEN § 1-3

Krav om tillatelse m.v.

Ingen andre enn staten kan drive petroleumsvirksomhet uten de tillatelser, godkjennelser og samtykker som kreves i medhold av denne lov. Bestemmelsene for øvrig i loven og de forskrifter som gis i medhold av den, gjelder for slik virksomhet så langt de passer.

 

Forskrift -1997-06-27-653

PETROLEUMSFORSKRIFTEN § 3

Søknad om undersøkelsestillatelse

Søknad om undersøkelsestillatelse etter loven § 2-1 sendes Oljedirektoratet og skal inneholde opplysninger om:

a) søkers navn, adresse og nasjonalitet. Dersom søknaden omfatter flere søkere, skal samtlige navn, adresser og nasjonaliteter oppgis,

b) hvem i Norge som skal være representant overfor myndighetene,

c) hvilket område søknaden omfatter,

d) formålet med og arten av undersøkelsen.

Oljedirektoratet kan kreve tilleggsopplysninger.

Kvittering for innbetalt avgift jf. § 5, skal vedlegges søknaden.

Søknad om undersøkelsestillatelse med vedlegg skal være skrevet på norsk eller engelsk.

 

§ 4 Hvilke undersøkelser tillatelsen gir rett til

Undersøkelsestillatelsen gir rett til å foreta geologiske, petrofysiske, geofysiske, geokjemiske og geotekniske aktiviteter. Det kan foretas grunne boringer til en dybde som fastsettes av Oljedirektoratet.

Oljedirektoratet kan begrense den enkelte undersøkelsestillatelse til å gjelde bestemte typer undersøkelser. Oljedirektoratet kan sette som vilkår for undersøkelsestillatelse at det skal gis opplysninger om salg eller bytte av undersøkelsesresultater og sette vilkår for utførelse av undersøkelsene.

 

§ 6 Meddelelse av opplysninger i forbindelse med undersøkelser

Rettighetshaver skal senest fem uker før aktiviteten etter en undersøkelsestillatelse påbegynnes sende opplysninger til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet om:

a) tid, varighet og nøyaktige opplysninger om området for undersøkelsen med posisjonslinjer,

b) undersøkelsesmetoder som skal anvendes,

c) hvilket fartøy som skal benyttes,

d) i hvilken form resultatene fra undersøkelsen vil foreligge.

Navn på fiskerikyndig person skal meddeles de nevnte myndigheter snarest, og senest fem dager før aktiviteten påbegynnes.

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristen i første og annet ledd.

Dersom aktiviteten ikke påbegynnes til fastsatt tidspunkt, skal rettighetshaver så snart som mulig sende ny melding om oppstartstidspunktet for aktiviteten til myndighetene som nevnt i første ledd.

Mens aktiviteten etter en undersøkelsestillatelse pågår, skal rettighetshaver ukentlig sende opplysninger til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Forsvarsdepartementet om tid, sted for og arten av aktiviteten, undersøkelsesfartøyets bevegelser og anløp av norsk indre farvann.

Dersom aktiviteten ikke avsluttes til oppgitt tidspunkt, skal rettighetshaver sende ny melding om varighet for aktiviteten til myndighetene som angitt i første ledd.

Oljedirektoratet skal sørge for at det finnes en nettside med oppdatert informasjon om seismiske undersøkelser. Oljedirektoratet skal så lenge Oljedirektoratet anser det nødvendig sende til kunngjøring i «Etterretninger for sjøfarende» opplysninger om nøyaktig tid og sted for aktiviteten, undersøkelsesfartøyets navn og fart, samt lengde på eventuell seismisk kabel.

Så snart som mulig og senest innen tre måneder etter at den enkelte aktiviteten i medhold av en undersøkelsestillatelse er fullført, skal rettighetshaver sende data, registreringer og resultater fra aktiviteten til Oljedirektoratet. Med mindre Oljedirektoratet ønsker oversendelse av rådata, skal data som krever bearbeiding ut over 3 måneder sendes så snart de er bearbeidet. Rettighetshaver skal videre opplyse om resultatene mv. fra undersøkelsen skal være omsettelige.

Fartøy som driver undersøkelse etter petroleum skal ha om bord og bruke satellittsporingsutstyr og ferdskriver. Oljedirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om sporingsutstyr, herunder tilgang til data.

Denne paragrafen gjelder tilsvarende for undersøkelser som foretas etter en utvinningstillatelse.

0 Endret ved forskrift 26. juni 2009 nr. 857 (i kraft 1. juli 2009).

 

§ 30 Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser

Rettighetshaver skal senest fem uker før traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser påbegynnes sende følgende opplysninger til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet:

a) formålet med undersøkelsene,

b) tid, varighet og sted for undersøkelsene,

c) undersøkelsesmetoder,

d) hvilket fartøy som skal benyttes,

e) hvor dypt det eventuelt skal bores.

Fartøy som foretar trasé- og andre grunnundersøkelser skal ha fiskerikyndig person om bord når det er nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. I tvilstilfeller har Oljedirektoratet i samråd med Fiskeridirektoratet avgjørende myndighet. Navn på fiskerikyndig person skal meddeles de nevnte myndigheter snarest, og senest fem dager før aktiviteten påbegynnes.

Mens aktiviteten pågår, skal rettighetshaver ukentlig sende opplysninger til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Forsvarsdepartementet om tid, sted for og arten av aktiviteten, undersøkelsesfartøyets bevegelser og anløp av norsk indre farvann.

Dersom aktiviteten ikke påbegynnes til fastsatt tidspunkt, skal rettighetshaver så snart som mulig sende ny melding om oppstartstidspunkt for aktiviteten til myndighetene som angitt i første ledd.

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristene i første og annet ledd.

Ved traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser kan det ikke bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen.

0 Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 857 (i kraft 1 juli 2009).

 

FOR 2001-06-18 nr 749:

FORSKRIFT FOR RESSURSFORVALTNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (RESSURSFORSKRIFTEN)

§ 4 Særskilte opplysninger i forbindelse med undersøkelsesaktivitet

Følgende opplysninger skal sendes inn til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet:

1. Senest fem uker før undersøkelsesaktiviteten starter:

a) betegnelse på undersøkelsen,

b) hvilken undersøkelses- eller utvinningstillatelse undersøkelsen skal foretas i medhold av,

c) navn på innehaver av undersøkelsestillatelse,

d) type undersøkelsesaktivitet som skal utføres (seismisk 2D eller 3D, elektromagnetisk, grunne boringer mv.),

e) navn på den som skal utføre undersøkelsen,

f) tidspunkt for planlagt oppstart og avslutning,

g) undersøkelsens planlagte lengde, både båt-km og CDP-km, 

h) undersøkelsesområdet (blokk, - nødvendig antall geografiske koordinater - minst fire. Hele undersøkelsesområdet må oppgis, inkludert areal for nødvendig kalibrering og testing av utstyr i forbindelse med undersøkelsen samt området som kreves for å snu fartøyet),

i) antall luftkanoner og samlet kammervolum, eventuelt andre signalkilder,

j) antall hydrofonkabler samt slepets lengde,

k) navn på fartøy,

l) fartøyenes kallesignal, IMO-nummer og nasjonalitet,

m) eventuelt anløp av indre norske farvann,

n) navn på fiskerikyndig person dersom vedkommende allerede er avklart,

o) format på de innsamlede dataene,

p) om dataene skal være omsettelige eller ikke,

q) vurdering av om undersøkelsesaktiviteten kan skade særlig sårbare miljøressurser.


2. Ukentlig mens undersøkelsesaktiviteten pågår:

a) betegnelse på undersøkelsen,

b) hvilken undersøkelses- eller utvinningstillatelse undersøkelsen skal foretas i medhold av,

c) navn på innehaver av undersøkelsestillatelse,

d) dato for oppstart av undersøkelsen. Dato for avslutning medtas på siste ukemelding,

e) status for aktiviteten, for eksempel antall kilometer skutt totalt og i løpet av siste uke, både båt-km og CDP-km,

f) navn på fartøy, kallesignal og navn på fiskerikyndig person,

g) eventuelt anløp av indre norske farvann.


3. Endring av undersøkelser, jf. petroleumsforskriften § 6:

a) dersom aktiviteten ikke påbegynnes til fastsatt tidspunkt, skal rettighetshaver så snart som mulig sende ny melding om oppstartstidspunkt for aktiviteten til myndighetene som angitt i punkt 1,

b) dersom aktiviteten ønskes videreført ut over fastsatt tidspunkt for avslutning, skal rettighetshaver senest ti virkedager før fastsatt tidspunkt for avslutning sende opplysninger for aktiviteten til myndighetene som angitt i første ledd. 

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristene angitt ovenfor.

Bestemmelsene i § 4 gjelder også for trasé- og andre grunnundersøkelser som omfatter seismisk datainnsamling.

0 Endret ved forskrifter 22. des 2006 nr. 1638 (i kraft 1. jan 2007), 29. des 2008 nr. 1625 (i kraft 1. jan 2009).

 

Merknad til § 4 Særskilte opplysninger i forbindelse med undersøkelsesaktivitet

Denne paragrafen utdyper petroleumsforskriften § 6 med hensyn til hvilke opplysninger som skal sendes inn i forbindelse med undersøkelsesaktivitet. Plikt til å sende inn disse opplysningene har til nå vært fastsatt som vilkår i den enkelte undersøkelsestillatelse, samtidig som de har inngått i et eget skjema som Oljedirektoratet har utarbeidet i forbindelse med innsendelse av opplysninger før og under undersøkelsesaktivitet. Denne bestemmelsen medfører derfor ingen endring med hensyn til innsendelse av opplysninger. Kravet om at navn på fartøyer skal meldes, gjelder alle fartøy som er involvert i undersøkelsen.

I henhold til meldeplikten starter aktiviteten når kilden aktiveres.

 

§ 5 Fartøy som foretar seismisk undersøkelse på norsk kontinentalsokkel

Fartøy som foretar seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres.

Fartøy som foretar seismiske undersøkelser, skal ha fiskerikyndig person om bord når det er nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. I tvilstilfeller har Oljedirektoratet avgjørende myndighet.

Valg av fiskerikyndig person for den enkelte undersøkelsen skal meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor i

  • Region Sør for seismisk undersøkelse i området sør for 62° N
  • Region Møre og Romsdal for seismisk undersøkelse i området mellom 62° N og 67° N
  • Region Troms for seismisk undersøkelse i området nord for 67° N.

Dersom seismisk undersøkelse skal foregå innenfor flere av de ovennevnte områdene, skal den fiskerikyndige personen meldes til regionkontoret i det området hvor hoveddelen av aktiviteten skal foregå.

Melding om navn på fiskerikyndig person for undersøkelsen, samt navn på fartøy, tidsrom og arbeidsområde, skal sendes vedkommende regionkontor senest fem virkedager før den seismiske undersøkelsen planlegges startet. 

Den fiskerikyndige skal ha en rådgivende funksjon for undersøkelsen innenfor sitt fagområde og skal sikres en fri og uavhengig stilling. Oppdraget som fiskerikyndig skal gjennomføres objektivt og upartisk i forholdet mellom oppdragsgiver og fiskeriinteresser.

Rettighetshaveren og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevante bestemmelser og data tilgjengelig for den fiskerikyndige.

Følgefartøy skal ha en passiv rolle i forhold til tredjepart.

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristen angitt ovenfor.

0 Endret ved forskrifter 22. des 2006 nr. 1638 (i kraft 1. jan 2007), 29. des 2008 nr. 1625 (i kraft 1. jan 2009), 29 juni 2010 nr. 1028 (i kraft 1. juli 2010).

 

Merknad til § 5 Fartøy som foretar seismisk undersøkelse på norsk kontinentalsokkel

Denne paragrafen viderefører bestemmelser tidligere gitt i forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy, § 1, § 10, § 12, § 14 og § 15.

Regelverket har som formål å forebygge eventuelle interessekonflikter, jf. petroleumsforskriften § 6. Dersom det ikke er fiskeriaktivitet i det aktuelle området i angjeldende tidsperiode, kan det seismiske fartøyet starte aktiviteten. Så lenge fartøyet har kablene ute, anses det som et fartøy med «begrenset evne til å manøvrere», jf. forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene) regel 3 bokstav g. Skulle det i en slik situasjon dukke opp fiskefartøy, vil disse ha vikeplikt etter sjøveisreglene regel 18 bokstav c overfor det seismiske fartøyet inntil dette har tatt inn kablene. Etter det såkalte lex specialis-prinsippet går sjøveisreglene foran den generelle vikepliktbestemmelsen i ressursforskriften § 5 om plikt for det seismiske fartøy om å holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske. Ressursforskriften § 5 viker med andre ord for de spesielle bestemmelsene i sjøveisreglene så lenge det seismiske fartøyet har kablene ute.

Utgangspunktet etter denne forskriften § 5 andre ledd er at ethvert seismisk fartøy skal ha fiskerikyndig person om bord.

I følge denne paragrafen siste ledd skal relevante bestemmelser og data gjøres tilgjengelig for den fiskerikyndige. Med dette menes både relevant regelverk, herunder kopi av rettighetshaverens undersøkelsestillatelse, og eventuelle vedtak som er fattet i forbindelse med den konkrete undersøkelse, f.eks. vilkår som er stilt i forbindelse med aktiviteten.


§ 5a Særskilte opplysninger i forbindelse med undersøkelsesaktivitet


Plikt til posisjonsrapportering

Fartøy som driver undersøkelse etter petroleum skal ha om bord og bruke utstyr som overvåker og rapporterer fartøyets posisjon og bevegelser. Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret så lenge undersøkelsesaktiviteten pågår.


Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

Krav til posisjonsrapporteringsutstyr etter denne bestemmelse skal tilfredsstille kravene i forskrift om krav til utstyr som skal benyttes om bord i fiskefartøy til sporing via satellitt fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. desember 1999 (J - melding 241 - 1999). Krav til tjenesteleverandør som videreformidler sporingsopplysninger gis tilsvarende anvendelse, jf nevnte forskrift § 3.

 

Krav til meldinger for aktivering av signal

Fartøy som skal påbegynne undersøkelsesaktivitet etter petroleum skal sende meldinger elektronisk til Fiskeridirektoratet, som er utpekt av Oljedirektoratet som systemoperatør, for aktivering av mottak av signaler. Kravet til overvåkning og registrering starter når lydkildene aktiveres og så lenge undersøkelsen pågår.

 

Posisjonsrapportering

Fartøy som driver undersøkelsesaktivitet etter petroleum skal to ganger per time, og så lenge denne aktiviteten pågår, automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy oftere enn to ganger per time etter Oljedirektoratets nærmere anvisning.

Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

a) entydig identifikasjon av fartøyet,

b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,

c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,

d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket,

e) identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.

(Forskriften trer i kraft 1. april 2010.)

 

§ 6 Fiskerikyndig person om bord i fartøy som foretar seismisk undersøkelse

Den fiskerikyndige skal ha gjennomført og bestått prøve for godkjent kurs. Oljedirektoratet fastsetter det faglige innholdet, tid og sted for slikt kurs og utsteder kursbevis. Det kan kreves egenandel for deltagelse på kurset.

For å kunne delta på kurset må kandidaten beherske det norske og engelske språk og kunne dokumentere at han i løpet av de siste fem årene har vært aktiv fisker i minst tolv måneder til sammen. Kandidaten må også dokumentere kunnskap om fiskeriaktiviteten i de farvann hvor det seismiske fartøyet skal operere, differensiert etter sør for 62 grader nord, mellom 62-67 grader nord og nord for 67 grader nord. Kandidaten må som minimum ha løst navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse C eller tilsvarende. 

Den fiskerikyndige må også etter bestått kurs kunne dokumentere at han i løpet av de siste fem årene har vært aktiv fisker og/eller fiskerikyndig person i minst tolv måneder til sammen.

Oljedirektoratet fører liste over personer som har bestått kurs og utsteder bekreftelse på retten til å praktisere som fiskerikyndig. Bekreftelsen har en gyldighetstid på fem år og må deretter fornyes. Oljedirektoratet kan bestemme at den som ikke oppfyller aktivitetsplikten som aktiv fisker og/eller fiskerikyndig eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter som fiskerikyndig, kan miste retten til å praktisere som fiskerikyndig person.

Den fiskerikyndige personen har plikt til å gjøre seg kjent med innholdet i tillatelsen og andre relevante bestemmelser. Manual med informasjon for den fiskerikyndige fastsettes av Oljedirektoratet og skal medbringes under hvert oppdrag.

0 Endret ved forskrifter 22. des 2006 nr. 1638 (i kraft 1. jan 2007), 29. des 2008 nr. 1625 (i kraft 1. jan 2009), 29 juni 2010 nr. 1028 (i kraft 1 juli 2010).

 

Merknad til § 6 Fiskerikyndig person om bord i fartøy som foretar seismisk undersøkelse

Denne paragrafen er i hovedsak en videreføring av tidligere bestemmelser gitt i forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy § 11. Nytt er en klargjøring av at den fiskerikyndige har plikt til å sette seg inn i hva retten til undersøkelse omfatter. Det stilles også krav om at den fiskerikyndige må vedlikeholde kunnskap og kompetanse for å bli stående i Fiskeridirektoratets register.

Når det gjelder bestemmelsene om at den fiskerikyndige må ha gjennomgått og bestått kurs, utsettes ikrafttredelse av denne regelen til 1. juni 2009, slik at det er gitt mulighet til å gjennomføre kurset.

 

§ 7 Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser

Rettighetshaver skal senest fem uker før traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser påbegynnes sende følgende opplysninger til Oljedirektoratet med kopi til Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvarsdepartementet:

a) formålet med undersøkelsene,

b) tid, varighet og sted for undersøkelsene,

c) undersøkelsesmetoder,

d) hvilket fartøy som skal benyttes,

e) hvor dypt det eventuelt skal bores.

Bestemmelsene i § 4 gjelder også for trasé- og andre grunnundersøkelser som omfatter seismisk datainnsamling.

Kartlegging med skrogmontert eller ROV-montert utstyr, typisk kamera, videokamera, multistråle ekkolodd, penetrerende ekkolodd, sonar/sidesøkende sonar og akustisk/elektromagnetisk rørdetektor omfattes ikke av rapporteringsplikten.

Fartøy som foretar trasé- og andre grunnundersøkelser skal ha fiskerikyndig person om bord når det er nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. I tvilstilfeller har Oljedirektoratet avgjørende myndighet. Melding om navn på fiskerikyndig person for undersøkelsen, samt navn på fartøy, tidsrom og arbeidsområde, skal sendes vedkommende regionkontor i Fiskeridirektoratet senest 5 virkedager før aktiviteten påbegynnes.

Oljedirektoratet kan gjøre unntak fra fristene i første og fjerde ledd.

Ved traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser kan det ikke bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen.

Før traséundersøkelser skal det sendes inn kart til Oljedirektoratet som viser den planlagte traseen og eventuelle prospektive områder. Målestokk og UTM-koordinater skal angis.

0 Endret ved forskrift 29. des 2008 nr. 1625 (i kraft 1. jan 2009), 29 juni 2010 nr. 1028 (i kraft 1 juli 2010).

 

Merknad til § 7 Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser

Denne paragrafen utfyller de krav om opplysninger som er gitt i petroleumsforskriften § 30.

 

§ 21 Loggbok for fiskerikyndig person

Den fiskerikyndige personen skal føre loggbok (dagbok) etter fastsatt mal for den tiden vedkommende er om bord i det seismiske fartøyet. Loggboken skal etter endt tokt oppbevares hos rettighetshaveren i 2 år. Et eksemplar av loggboken skal innen to uker etter endt tokt sendes til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor i det aktuelle området.

0 Endret ved forskrifter 30. nov 2007 nr. 1648 (i kraft 1. jan 2008), 29. des 2008 nr. 1625 (i kraft 1. jan 2009).

 

Omtale av fiskeriregelverket

LOV-2008-06-06-37

LOV OM FORVALTNING AV VILTLEVANDE MARINE RESSURSAR (HAVRESSURSLOVA)

Havressursloven trådte i kraft 1. januar 2009 og erstatter lov om saltvannsfiske av 3. juni 1983.

Havressursloven gjeld på norsk fartøy, på norsk landterritorium unnateke Jan Mayen og Svalbard, i norsk sjøterritorium og indre farvatn, på den norske kontinentalsokkelen og i område oppretta med heimel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5.”Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.”

Lova innfører forvaltningsprinsippet som ein grunnleggjande regel i forvaltninga av dei viltlevande marine ressursane. Lova gjev såleis heimel til å stille vilkår, til dømes om deling av fordelar, ved hausting eller utnytting av ressursar som vert omfatta av lova. Lova gjeld all hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar og tilhøyrande genetisk materiale. Viltlevande marine ressursar er fisk, sjøpattedyr med heilt eller delvis tilhald i sjøen, andre marine organismar og plantar med tilhald i sjøen eller på eller under havbotnen, og som ikkje er i privat eige.” Havressurslova regulerer såleis ikkje berre næringsverksemd knytt til dei tradisjonelle ressursane. Vidare femner havressurslova også om anna utnytting av viltlevandemarine ressursar, til dømes ved bioprospektering.

 

Utdrag fra fiskeriregelverket

LOV 2008-06-06 nr 37

LOV OM FORVALTNING AV VILTLEVANDE MARINE RESSURSAR (HAVRESSURSLOVA)

§ 3 Sakleg verkeområde

Lova gjeld all hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar og tilhøyrande genetisk materiale. Viltlevande marine ressursar er fisk, sjøpattedyr med heilt eller delvis tilhald i sjøen, andre marine organismar og plantar med tilhald i sjøen eller på eller under havbotnen, og som ikkje er i privat eige. Lova gjeld likevel ikkje hausting og anna utnytting av anadrome laksefiskar slik det er definert i lov 15. mai 1992 nr. 47 om lakse- og innlandsfisk m.v. § 5 bokstav a.

For å sikre at hausting og anna utnytting skjer i samsvar med føresegner fastsette i eller i medhald av lova, gjeld lova også for andre tiltak i samband med hausting og anna utnytting av fangst, så som omlasting, levering, landing, mottak, transport, oppbevaring, produksjon og omsetning.

Føresegnene i kapittel 5 jf. kapittel 11 og 12, gjeld også for annan aktivitet enn den som er nemnd ovanfor, når slik aktivitet har innverknad på hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar og tilhøyrande genetisk materiale.

 

§ 24 Reglar om aktsemd

Den som kjem til haustingsfelt der reiskapar er sette ut, skal gjere seg kjend med kvar reiskapane står. Alle skal fare fram slik at haustingsreiskapar ikkje vert skadde eller utsette for fare.

Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbørleg framferd.

Departementet kan gje nærare reglar om manøvrering av fartøy og framferd på haustingsfelt.

 

§ 25 Forkastregelen

Den som først tek til å setje ut reiskapane sine og held fram med det utan uvanleg opphald, har rett til å hauste i det området som reiskapane krev eller vil femne om.

Dei som tek til å setje ut reiskapane sine samtidig, har lik rett.

Dei som ikkje har reiskapar ute, skal på oppmoding flytte dersom dei ligg i vegen for den som har teke til å hauste eller går i gang med å setje ut reiskapane sine.

 

Omtale av kystvaktregelverket

LOV-1997-06-13-42 Lov om Kystvakten (kystvaktloven).

Kystvaktloven trådte i kraft i 1999.

Kystvakten er primær myndighetsutøver i norske jurisdiksjonsområder innenfor fiskerikontroll, og samarbeider nært med fiskerimyndighetene for å sikre best mulig ressurskontroll. Videre har også Kystvakten lovfestede oppgaver innen suverenitetshevdelse, tolloppsyn, miljøoppsyn, redningsaksjoner, anløpskontroll samt en rekke andre oppgaver som er nærmere definert i Kystvaktloven. Kystvakten en påtalemessig rolle når de foretar etterforsking og anvender tvangsmidler. Utøvelsen av den enkelte myndighetsoppgave skjer i et ansvarsforhold til respektiv overordnet myndighet og den enkelte myndighets spesifikke regelverk må følges.

 

Utdrag fra regelverk

LOV 1997-06-13 nr 42

LOV OM KYSTVAKTEN (KYSTVAKTLOVEN)

§ 1 Lovens formål

Formålet med loven er å legge forholdene til rette for at Kystvakten effektivt og best mulig kan bidra til det statlige oppsynet med kysten og havområdene utenfor, samt utføre de øvrige oppgaver som følger av denne lov

 

§ 3 Lovens stedlige virkeområde

Denne loven gjelder

a. i indre farvann og på sjøterritoriet, herunder i Svalbards indre farvann og sjøterritorium, samt i den tilstøtende sone etablert med hjemmel i lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone,

b. i jurisdiksjonsområder etablert i medhold av lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone,

c. på kontinentalsokkelen, og

d. utenfor norsk jurisdiksjonsområde med de begrensninger som følger av folkeretten.

Ved kontroll som nevnt i §§ 9-12, 15 og 18, gjelder virkeområdet til vedkommende regelverk i stedet for første ledd bokstav a til c. Kontroll kan likevel ikke skje på land med mindre dette fremstår som åpenbart nødvendig.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om lovens stedlige virkeområde.

 

§ 8 Suverenitetshevdelse m.v.

Kystvakten skal hevde norsk suverenitet og norske suverene rettigheter.

 

§ 9 Fiskerioppsyn, fangstoppsyn, ressurskontroll m.v.

Kystvakten kan føre kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av følgende lover blir overholdt:

a. lov av 22. mars 1957 nr. 4 om fangst av isbjørn.

b. lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

c. lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann.

d. lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

e) lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

f. lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

Det samme gjelder bestemmelser gitt i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard som regulerer fiske og fangst i Svalbards indre farvann og sjøterritorium.

 

§ 12 Andre oppsynsoppgaver

Kystvakten kan føre kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av følgende lover blir overholdt

a. lov av 14. juni 1884 nr. 3 om Beskyttelse af undersøiske Telegrafkabler udenfor de territoriale Farvande,

b. lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), med unntak av kapittel 5.

c. lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og 42 utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster.

d. - - -

e. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann

f. lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet,

g) lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven),

h. lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v.,

i) lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter kapittel 3, og

j) lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten kapittel 6 A. Politiets kompetanse etter sjøloven § 145 og regler gitt i medhold av den, gjelder tilsvarende for Kystvakten.

Det samme gjelder bestemmelser gitt i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard som regulerer andre forhold enn de som er nevnt i §§ 9 andre ledd og 11 andre ledd.

 

§ 15 Kontroll i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser m.v.

Kystvakten kan føre kontroll med personer, fartøyer eller faste innretninger som driver vitenskapelige undersøkelser eller annen forskningsvirksomhet.

 

§ 19 Forholdet til andre kontrollmyndigheter

Bestemmelsene i denne lov gjør ingen innskrenkning i den myndighet som ved lov eller annen bestemmelse er tillagt andre kontrollmyndigheter, politi eller påtalemyndighet.

Med mindre annet er bestemt av Kongen, skal Kystvaktens kontroll i medhold av §§ 10-12, så langt mulig skje etter anmodning fra vedkommende kontrollmyndighet. Kontroll i Svalbards indre farvann og sjøterritorium skal i alle tilfeller skje i samsvar med direktiver gitt av Sysselmannen på Svalbard.

 

§ 20 Meddelelse av opplysninger

Kystvaktens tjenestemenn kan uten hinder av taushetsplikt gi vedkommende kontrollmyndighet, politi eller påtalemyndighet opplysninger som har naturlig sammenheng med Kystvaktens oppgaver i medhold av denne lov. 

Taushetsplikt som påhviler tjenestemenn i andre kontrollmyndigheter, politi og påtalemyndighet er ikke til hinder for at disse meddeler opplysninger som nevnt i første ledd til Kystvakten.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om utveksling av opplysninger etter første og annet ledd.

 

§ 21 Politimyndighet og etterforskning

Kystvaktens tjenestemenn har begrenset politimyndighet når det gjelder kontroll med overholdelsen av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller de lovene som det er vist til i §§ 9 til 12.

Kystvaktens tjenestemenn kan foreta etterforskning ved mistanke om overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller de lovene som det er vist til i §§ 9 til 12, ved andre straffbare handlinger som er begått innenfor Kystvaktens jurisdiksjonsområde, jf. § 3, og ellers etter begjæring av vedkommende påtalemyndighet.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om Kystvaktens politimyndighet.

 

§ 22 Utøvelse av kontroll- og tvangstiltak i Svalbards indre farvann og sjøterritorium

Utøvelse av kontroll- og tvangstiltak i Svalbards indre farvann og sjøterritorium skal bare skje i samsvar med direktiver gitt av Sysselmannen på Svalbard.

 

§ 24 Opprettholdelse av ro og orden på fiske- og fangstfelter

Kystvakten kan treffe de tiltakene som er nødvendige for å opprettholde ro og orden på fiske- og fangstfelter, herunder sikre og skjerme områdene mot uvedkommende.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om de tiltak som Kystvakten kan treffe i medhold av første ledd.

 

§ 25 Oppbringelse

Ved skjellig grunn til mistanke om straffbar handling som nevnt i § 36 eller overtredelse av bestemmelser som nevnt i § 9, kan påtalemyndigheten eller Kystvakten beordre det mistenkte fartøyet til norsk havn.

Om nødvendig kan det settes prisemannskap ombord. Prisemannskapet overtar kommandoen over fartøyet i den utstrekning det er nødvendig for å føre fartøyet til norsk havn. 

 

§ 26 Pågripelse, ransaking og beslag

Ved mistanke som nevnt i § 25 første ledd, kan politiet eller Kystvakten foreta ransaking av person, fartøy og fast innretning.

For øvrig kan pågripelse, ransaking og beslag skje etter reglene i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker.

 

§ 29 Inspeksjonsrett m.v.

Ved utøvelsen av Kystvaktens kontroll i medhold av § 9, kan Kystvakten stanse fartøyer og undersøke fartøyer og faste innretninger. Kystvakten skal under sin kontrollvirksomhet gis uhindret adgang til fartøyer og faste innretninger.

Kystvakten kan pålegge ansvarshavende på fartøy å stanse fiske eller fangst og trekke trål eller annet redskap. Under sin kontrollvirksomhet kan Kystvakten selv gjennomføre aktive tiltak for å stanse fiske eller fangst, som trekking eller kutting av redskap og lignende inngrep.

Inspektører kan plasseres om bord for inspeksjonsoppdrag. Nødvendig kost og losji skal gis på fartøyets eller den faste innretningens kostnad. Inspektøren skal uten vederlag gis adgang til å benytte radio eller annet kommunikasjonsutstyr.

Ansvarshavende på fartøy eller fast innretning skal gi nødvendig bistand og opplysninger, herunder

a. legge frem relevante gjenstander og dokumenter, bl.a. dagbøker,

b. avgi og bekrefte kopi av dokumenter, datautskrifter m.m.,

c. tillate kontroll av ferdsskriver om bord,

d. tillate merknader om overtredelser i skipsdagbok, fangstdagbok, mottaksjournal eller lignende.

Ansvarshavende skal undertegne den rapport inspektøren setter opp, men kan påføre rapporten de merknader vedkommende finner nødvendig.

 

§ 32 Tiltak ved kontroll med vitenskapelig undersøkelsesvirksomhet m.v.

Kystvakten kan kreve at vitenskapelige undersøkelser eller annen forskningsvirksomhet suspenderes eller stanses dersom fastsatte vilkår for å utføre slik virksomhet ikke er fulgt.


22.11.2010