Frigg-avviklingen tok ti år

Operatørselskapet Total er i mål med det hittil største fjerningsprosjektet på norsk sokkel. Mer enn ti år er gått siden arbeidet startet med å avvikle innretningene på Friggfeltet i Nordsjøen.

Høsten 2004 stanset produksjonen på det norsk-britiske gassfeltet etter 27 års drift. Ett år tidligere hadde norske myndigheter godkjent planen for avvikling av de fem innretningene på norsk side av feltet. Det samme hadde britiske myndigheter gjort for innretningene på deres side av sektorgrensen.

Arbeidet med å lage avviklingsplanen og å få den godkjent tok nesten fem år, forteller Erik Hjelde, rådgiver for feltavslutning i operatørselskapet Total.

Feltet bestod av en boliginnretning (QP), to prosessinnretninger (TP1 og TCP2) og to boreinnretninger (DP2 og CDP1).

I henhold til OSPAR-konvensjonen var det klart at de tre stålunderstellene og alle overbygningene måtte fjernes. Men det var usikkert hvordan betongunderstellene skulle håndteres. Flere alternativer ble vurdert:

  • full fjerning
  • dumping på dypt vann
  • å kutte dem ned til 55 meter under havoverflaten for ikke å hindre sjøtrafikk
  • etterlate dem på stedet.

Omfattende studier måtte til. De ble utført i samarbeid med selskapene som hadde utformet Innretningene. Dessuten var eksperter fra Sintef, Det norske veritas og et tysk universitet involvert i å verifisere studiene. Tekniske gjennomførbarhet, risiko for personell, konsekvenser for miljø og kostnader ble vurdert.

Mange involverte
Underveis i planleggingen hadde Total hyppige konsultasjoner med miljø- og fiskeriorganisasjoner i Norge og Storbritannia.

”Det var viktig for oss å gjennomføre en gjennomsiktig og åpen prosess fra dag én,” sier Hjelde.

”I møte med de forskjellige interessentene fikk vi ofte gode innspill og råd.”

Selskapet laget et nyhetsbrev som ble distribuert til interessentene – skrevet i et språk som skulle kunne leses av alle.

Demonteringen startet opp i 2005. I 2010 er alle overbygninger, stålunderstell, rørledninger og kabler fjernet fra feltet. Det eneste som står igjen er to betongunderstell på britisk sektor, og ett på norsk.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Frigg

Fra avviklingen av innretningene på Friggfeltet i Nordsjøen.


Nærmere 90.000 tonn stål er tatt på land til opphugging – noe til Greenhead-basen på Shetland, men mesteparten til Aker Solutions sitt anlegg på Stord i Hordaland. Ifølge Hjelde ble det utviklet et eget miljøregnskap for fjerningsprosjektet. Dette for å kunne dokumentere strømmen av alle materialene fra plattformene – inkludert farlig avfall som asbest – fram til endelig disponering hos sluttmottaker. Om lag 98 prosent av materialet som er tatt til land er gjenvunnet eller gjenbrukt.

Sommeren 2010 trålet en fiskebåt over feltet for å kontrollere at ikke noen hindringer er etterlatt. Med det er prosjektet avsluttet.

Nye kunnskaper
I arbeidet med å fjerne innretningene har nye kunnskaper og ny teknologi blitt utviklet, forteller Hjelde.

For at det skulle være mulig å løfte det 8000 tonn tunge dekket på den ene innretningen (TCP2), måtte nytt utstyr lages for å måle nøyaktig vekt og gravitasjonssenter. Det 9300 tonn tunge stålunderstellet pluss dekksrammen på innretningen DP2 ble løftet opp uten bruk av tungløftekraner og dykkere, men ved å feste fire flytetanker til stålunderstellet.

Ved varmt arbeid på malte overflater utvikles giftige gasser. Verneutstyret for personell som utfører slikt arbeid ble forbedret.

Materialdeler fra stålplattformene er sendt til et laboratorium som skal undersøke korrosjon og utmattelse – til nytte for framtidige utbyggingsprosjekter.

For Total har prosjektet gitt mange nyttige erfaringer.

”Eksempelvis var løfteørene de siste som ble fjernet ved utbyggingen, og de første som måtte på da plattformene skulle fjernes. Hvis vi planlegger for fjerning, vil slikt utstyr bli holdt vedlike og inspisert i driftsfasen,” forteller Hjelde.

”Vi har lært at vi ved enhver ny utbygging må ta hensyn til hvordan installasjonene skal kunne fjernes. Vi må adressere fjerningsproblematikken allerede i utbyggingsfasen,” oppsummerer han.


21.09.2010