Brønner

Selskapene som opererer på norsk sokkel har tilgang til store mengder brønndata i Oljedirektoratets database. Oljedirektoratets strategi er å dele informasjonen slik at mange aktører kan analysere og bruke brønndataene.

ODs Geobank

Oljedirektoratet (OD) lagrer kjerneprøver og borekaks fra lete- og produksjons-brønner på norsk sokkel. I tillegg har OD olje- og referanseprøver for geokjemiske standarder.

Retningslinjer for tilintetgjøring av materiale og opplysninger (data) som kan ha betydning for ressursforvaltningen

Tilintetgjøring av materiale og opplysninger (data) som kan ha betydning for ressursforvaltningen er regulert i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) §55 siste ledd:

Deler på brønndata

Selskaper på norsk sokkel har tilgang på store mengder brønndata. Oljedirektoratet (OD) legger til rette for at så mange som mulig kan analysere og behandle datamaterialet.

Fast praksis for brønnangivelse

Alle brønner og brønnbaner som bores på norsk sokkel har et nummer og ofte også et popularisert navn.   

Mer data fra leteboringene

Siden 2001 har Oljedirektoratet publisert et utvidet datagrunnlag fra mer enn 1000 leteboringer på norsk sokkel.

Brønndefinisjoner

Forklaring til brønnuttrykk.  

Forklaring til brønnuttrykk

Kontakt

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52