Deler på brønndata

eldfisk
Selskaper på norsk sokkel har tilgang på store mengder brønndata. Oljedirektoratet (OD) legger til rette for at så mange som mulig kan analysere og behandle datamaterialet.

Brønndata omfatter rådata og tolkede data. Rådata er vanligvis tilgjengelige to år etter at brønnen er ferdigstilt.

Unntaket er brønner i tilbakeleverte utvinningstillatelser, hvor informasjonen er tilgjengelig ved tilbakelevering, og brønner hvor det er innvilget dispensasjon fra denne regelen. 

Brønninformasjon som er tolket eller bearbeidet av andre enn Oljedirektoratet er tilgjengelig 20 år etter at informasjonen er ferdigstilt, jf forskrift til petroleumsloven §85.

Informasjon om brønner er tilgjengelig både på ODs Faktasider og i Diskos NDR.

DISKOS-databasen
Reporting requirements for digital well data viser datatyper som blir rapportert for nyere brønner, og når disse blir frigitt. Ikke alle datatyper vil være tilgjengelige for alle brønner.
 
For brønner ferdigstilt fra 1965 til 1993 har Oljedirektoratet utført tre prosjekter.

  • Kvalitetssjekk av de petrofysiske dataene for brønnene i High quality log data. Prosjektet er utført i henhold til HQLD-prosedyre.
  • Kvalitetssjekk av de geofysiske dataene for brønnene i High quality geophysical log data. Prosjektet er utført i henhold til HQGL-prosedyre.
  • Kvalitetssjekk av trykkdataene for brønnene i High quality pressure data. Prosjektet er utført i henhold til HQPD-prosedyre.


OD kan bistå med  kopiering av eldre papirlogger, kjernefoto, brønnrapporter og lignende.
 
Kontakt CGG eller Svein Finnestad i OD for mer informasjon.

Faktasidene
På faktasidene finnes aggregerte oversikter over lete- og utvinningsbrønner på norsk sokkel. For de fleste brønnene er nøkkelattributter lagt ut, både som nedlastbare filer og som sider en kan se på. For noen av brønnene er det lagt ut et større datagrunnlag.

Fra Faktasider er det enkelt å eksportere lete- og utvinningsbrønner med tilhørende attributter til for eksempel Microsoft Office Excel.


Tema: Brønner

05.02.2015