Geologi

For å forstå norsk kontinentalsokkels kompliserte oppbygning og dannelse, tolker geologene seismikk og brønndata. For å påvise og utvinne olje og gassressursene, må geologene kartlegge feller som kan holde på hydrokarboner, samt anslå størrelsen på funn. Oljedirektoratets geologer følger også opp selskapenes geologiske vurderinger.

Sju mysterier i norsk geologi

Vitenskapen går framover så lenge det finnes mysterier som noen vil bry seg med. Seniorgeolog Fridtjof Riis i Oljedirektoratet beskriver sju av disse mysteriene.

Hovedstrukturelementer på norsk sokkel

Datasettet viser hovedstrukturelementer på norsk sokkel og tilstøtende områder. Dataene er sammensatt av Oljedirektoratet og legger til grunn de offisielt godkjente elementnavnene.

Fant fiskeøgle fra trias på Svalbard

Under geologisk feltarbeid for OD på Svalbard sommeren 2007 fant geologene et godt bevart skjelett av en liten fiskeøgle.

Avklarer sokkelens størrelse i nord

FNs kommisjon for kontinentalsokkelens yttergrenser har avgitt sin endelige anbefaling om yttergrensene for norsk kontinentalsokkel i nord. 

NPD bulletins

Kontakt

Even Gillebo, tlf. 51 87 64 04

Turid A Knudsen, tlf. 51 87 60 83