Avklarer sokkelens størrelse i nord

yttergrenser
FNs kommisjon for kontinentalsokkelens yttergrenser har avgitt sin endelige anbefaling om yttergrensene for norsk kontinentalsokkel i nord. 

Størrelsen på den del av havbunnen der Norge har ansvaret for ressursforvaltningen blir dermed endelig avklart.

- Dette skaper klare ansvarsforhold og forutsigbare rammevilkår for aktiviteten i nordområdene. Det sikrer Norge betydelige rettigheter og ansvar i et havområde på omkring 235.000 kvadratkilometer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

235.000 kvadratkilometer tilsvarer et areal på størrelse med Storbritannia. 

Kontinentalsokkelkommisjonens anbefaling skjer på grunnlag av dokumentasjon Norge leverte i 2006 for Polhavet, Barentshavet og Norskehavet. Oljedirektoratet har hatt ansvaret for å samle inn de nødvendige data og ledet det tekniske arbeidet med å sammenstille dokumentasjonen for kommisjonen.

Mesteparten av arealet utenfor 200 nautiske mil ligger på mer enn 2500 meters havdyp og på oseansk jordskorpe. Derfor er det er lite sannsynlig at det finnes olje eller gass i disse områdene, mener Oljedirektoratet.

Ifølge Havrettskonvensjonen, har alle kyststater automatisk kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil fra kysten. Mange land, inkludert Norge, har imidlertid kontinentalsokkel som strekker seg lenger ut. Disse statene må dokumentere dette for Kontinentalsokkelkommisjonen, der seniorgeolog Harald Brekke i OD er medlem. Denne kommisjonen vurderer sokkelens yttergrenser i henhold til fastsatte kriterier. Deretter avgis en anbefaling til stater om hvor yttergrensene bør trekkes. 

Kommisjonen har vurdert dokumentasjonen og drøftet den med norske eksperter fra Utenriksdepartementet, Oljedirektoratet, Statens Kartverk og Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Yttergrensene Norge skal fastsette på grunnlag av anbefalingen blir endelig. Anbefalingen berører ikke spørsmål i tilknytning til delelinjer mellom Norge og nabostatene.

Les Utenriksdepartementets pressemelding


Kontaktperson:
Harald Brekke, geolog, telefon 905 87 625 (mobil)

 


Tema: Geologi

15.04.2009