Bidrar med kunnskap til andre land

african
Oljedirektoratet (OD) har et omfattende internasjonalt engasjement. Det spenner fra forvaltning av olje- og gassressurser til utviklingsbistand.

Den internasjonale virksomheten i OD er tredelt: Den ene delen handler om å håndtere forholdet til land som grenser til områder hvor Norge har sine olje- og gassreserver. Her inngår den praktiske forvaltningen av felles områder, i samråd med landene rundt Nordsjøen og land som har interesser i nordområdene.

Med utgangspunkt i Norges rolle som olje- og gasseksportør har OD dessuten et utstrakt samarbeid med Olje- og energidepartementet (OED) og Utenriksdepartementet i deres utenlandsaktiviteter.  OD har blant annet hjulpet OED i arbeidet med å følge opp bilaterale avtaler med Mexico og India.

Den tredje delen av direktoratets internasjonale arbeid springer ut av kunnskapen OD har opparbeidet innenfor petroleumsvirksomhet og ressursforvaltning, og hvor andre land etterspør denne kompetansen. Siden 1990-tallet har OD blant annet bistått Russland og Nigeria med å styrke sin petroleumsforvaltning.

Hovedvekten av denne virksomheten inngår i programmet Olje for utvikling (OfU).  Programmet ble lansert av Bondevik-regjeringen i 2005, og det forplikter norske myndigheter til å bruke 250 millioner hvert år i fem år. Programmet skal styrke den norske bistanden til land som ønsker å trekke på norske erfaringer fra petroleumssektoren. 

Oljedirektoratets bidrag i OfU består i å bygge opp de enkelte landenes kompetanse innenfor forvaltning, ressurskartlegging, regulering og tilsyn. Oppgavene spenner fra hjelp til etableringen av juridiske rammeverk rundt petroleumsvirksomheten til faglig støtte til ressurskartlegging, dataforvaltning og forsvarlig utnyttelse av ressursene.

OfU skiller mellom hovedsamarbeidsland og land hvor programmet har begrensede samarbeidsprosjekter. Angola, Bolivia, Irak, Mosambik, Nigeria og Øst-Timor er blant de viktigste landene hvor også OD er engasjert. Også Madagaskar har inntil nylig vært en viktig samarbeidspartner, men Norge har for tiden innstilt all bistand på grunn av den politiske situasjonen i landet.

I gjennomføringen av OfU-prosjektene samarbeider OD nært med andre institusjoner som Petrad, Petroleumstilsynet, Statens forurensingstilsyn og Havforskningsinstituttet.


17.06.2009