Deler kunnskap med Uganda

Kingfisher_Isfugl
07.04.2011
Oljedirektoratet bistår Uganda med å forvalte sine nyoppdagede olje- og gassressurser til beste for befolkningen.

Engasjementet begynte i 2009, gjennom Utenriksdepartementets program ”Olje for utvikling”. Tidligere har stiftelsen Petrad gjennomført et kompetansebyggende program i landet.

”Oljedirektoratets rolle er å drive kompetansebygging, og støtte myndighetene i å håndtere petroleumsnæringen på en profesjonell måte,” sier Turid Øygard, ODs prosjektkoordinator for Uganda.

Hun har daglig kontakt med sine oppdragsgivere i Ugandas energi- og gruvedepartement, Ministry of Energy and Mines. En stab på rundt 50 personer holder til i departementets petroleumskontor – Petroleum Exploration and Production Department (PEPD) – i Entebbe, hvor de jobber med å bygge opp en statlig petroleumsforvaltning.

Øygard beskriver Uganda som et land med store utfordringer. Det har rundt 33 mill innbyggere, og det gjennomsnittlige barnetallet per familie er 5,7. Dette fører til et stort press på skoler og ressurser generelt.  Landet er hovedsakelig et jordbrukssamfunn, med mange banan-, kaffe-, te- og bomullsplantasjer, men nesten ingen industri. Elektrisitetsproduksjonen i Uganda er mindre enn én prosent av den norske, og den viktigste energikilden er ved.

Men Uganda har også store ressurser. Siden myndighetene i landet åpnet opp for oljeleting, er det funnet olje og noe gass i 32 av de 34 brønnene som nylig er boret. Det er ifølge Øygard en enormt høy funnrate, og har ført til en stor tilstrømning av oljeselskaper fra hele verden.

De viktigste funnene er gjort i Albertine Graben i Riftdalen, hvor den store Albertsjøen ligger. I tillegg er det gjort funn nær Edwardsjøen lenger sør i dalen. Operatørskapet for de tre blokkene i området vil sannsynligvis bli fordelt mellom irske Tullow, franske Total og China National Offshore Oil Corporation. Men så langt er ingenting utbygd, og ingen produksjon er kommet i gang. Oppstarten kan trolig skje i 2012.

Nilen har sitt elveløp gjennom området, og noen av funnene er dessuten gjort inne i nasjonalparker. Oljen som så langt er tatt opp er voksholdig, og fordrer en energikrevende prosessering før den kan tas i bruk.

 

Seniorgeolog i PEPD, Dozith Abeinomugisha (til høyre) i et oljerikt område nær Edwardsjøen i Riftdalen

Seniorgeolog i PEPD, Dozith Abeinomugisha (til høyre)
i et oljerikt område nær Edwardsjøen i Riftdalen.
(Foto: Turid Øygard)

 

Et omfattende arbeid
På oppdrag fra ugandiske myndigheter og med assistanse fra en håndfull medarbeidere i OD, jobber Turid Øygard med å få på plass et rammeverk for oljevirksomheten. Det dreier seg om alt fra å utarbeide petroleumslover og retningslinjer for lisenstildelinger, til å lage datasystemer som kan holde styr på informasjonen om funn og felt, og utvikle metoder for å håndtere utbyggingsplaner.

I tillegg til egne krefter, har Oljedirektoratet innhentet assistanse fra eksterne bidragsytere. Blant disse er Rogaland kurs- og kompetansesenter (RKK), som bistår i opplæringen av ugandiske fagarbeidere innen boring og brønn, og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen, som utreder hvordan det kan skapes arbeidsplasser lokalt. Dessuten har OD inngått en avtale med en frittstående konsulent som skal bistå PEPD med å lage en stratigrafisk oversikt av de oljeførende lag i området.

”Planene for den nærmeste framtid handler om å bygge opp kompetanse og utvikle nye institusjoner,” sier Turid Øygard. Konkret betyr det å få på plass et nasjonalt oljeselskap, en reguleringsmyndighet og en policyenhet innenfor energi- og gruvedepartementet.

Programmet omfatter også en betydelig innsats innenfor miljø- og inntektsforvaltning, der Miljøverndepartementet og Finansdepartementet bidrar.

Øygard mener Uganda har forutsetninger for å lykkes i å forvalte sine ressurser på en rettferdig måte.

”Landet har en fri og god presse. Dessuten har det gode fagfolk med integritet, som jobber hardt for landet sitt, ” sier hun.