Miljø

Oljedirektoratet skal bidra til størst mulig verdier for samfunnet. Det skal skje gjennom forsvarlig forvaltning av olje- og gassressursene – og med forankring i sikkerhet, beredskap og miljø. Oljedirektoratet skal synliggjøre og kommunisere sammenhengen mellom miljø- og ressursspørsmål.

Mer vann enn olje på sokkelen

På norsk sokkel blir det i dag produsert mer vann enn olje. Vannet skal ikke slippes ut i havet uten at skadelige stoffer først er blitt fjernet.

Klimakur 2020

Klimakur 2020 har utredet tiltak for den norske petroleumsindustrien som samlet kan redusere utslippene av klimagasser med 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Skal sikre havmiljøet for framtiden

Norge råder over havområder som er seks ganger så store som landarealet. For å sikre en bærekraftig forvaltning av havet, har regjeringen utarbeidet helhetlige, økosystembaserte forvaltningsplaner...

Store gassressurser opp i røyk

Gass verd mange milliarder kroner brennes opp hvert år i forbindelse med oljeproduksjon. Årsaken er at brønnstrømmen ofte inneholder gass som det ikke finnes noe system for å ta vare på.

Kontakt

Bente Jarandsen, tlf: 51 87 65 17