Skal sikre havmiljøet for framtiden

make
Norge råder over havområder som er seks ganger så store som landarealet. For å sikre en bærekraftig forvaltning av havet, har regjeringen utarbeidet helhetlige, økosystembaserte forvaltningsplaner for Barentshavet og Norskehavet. Arbeidet med en plan for Nordsjøen pågår.

Hensikten med slike planer er å legge rammer for næringsvirksomheten i området, slik at den samlede påvirkningen ikke går ut over tåleevnen til miljøet.

Den første helhetlige forvaltningsplanen, som omfattet Barentshavet og havet utenfor Lofoten, ble lagt fram for Stortinget våren 2006. Planen skal revideres i 2010.

Den neste marine forvaltningsplanen omfattet Norskehavet – et område på hele 1,1 millioner kvadratkilometer. Det er mer enn dobbelt så stort som Nordsjøen, og om lag tre ganger Norges fastlandsareal.  Arbeidet med planen startet våren 2007. Den ble lagt fram for Stortinget 8. mai og godkjent 18. Juni 2009.

Forvaltningsplanen for Norskehavet dekker områdene utenfor grunnlinjen i norsk økonomisk sone fra Stad 62oN og nordover til om lag 80oN, samt Fiskerisonen ved Jan Mayen og “Smutthavet”. 

Den gjør rede for de overordnede rammene for eksisterende og ny virksomhet i området, og beskriver hvordan fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet skal kunne eksistere sammen.

Oljedirektoratet (OD) var medlem av faggruppen som leverte faktagrunnlaget for planen, i den sektorvise utredningen for petroleumsvirksomhet og andre energiformer til havs. OD har blant annet utarbeidet en beskrivelse av petroleumsvirksomheten slik den så ut i 2006 og laget et framtidsbilde av hvordan den vil kunne arte seg i 2025.

Faglige fora følger opp kunnskapsutviklingen og anbefalingene i forvaltningsplanene. En faggruppe ledet av Direktoratet for naturforvaltning skal følge opp forvaltningsplanen for Norskehavet, mens Norsk polarinstitutt leder oppfølgingen av planen for Barentshavet - Lofoten. I tillegg finnes det rådgivende grupper for overvåking og risiko. En av oppgavene er å måle hvilke miljøpåvirkninger som noen utvalgte dyre- og fuglearter er utsatt for over tid. En annen er å beregne og overvåke risikoen for akutte forurensingsutslipp.

Planen for Norskehavet skal revideres i 2014.

Oljedirektoratet er også engasjert i arbeidet med en forvaltningsplan for Nordsjøen, som startet opp i april 2008. Denne skal være ferdig mellom 2011 og 2013.


Tema: Miljø

23.06.2009