Holder regning med ressursene

Kuleramme2
En av Oljedirektoratets (OD) viktigste oppgaver er å holde oversikt over de samlede petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen.

Målet er at ressursene forvaltes på en best mulig måte for samfunnet.

Hver høst ber OD alle operatører om å sende inn data og prognoser over sine felt, funn og transportsystemer. Selskapene innrapporterer både de tilstedeværende og utvinnbare ressursene i de enkelte felt og funn, samtidig som de oppgir høye og lave estimater for disse. De utvinnbare petroleumsressursene blir klassifisert etter Oljedirektoratets system, hvor de sorteres etter modenhet eller status i forhold til beslutninger som skal fattes i utvinningstillatelsen. I tillegg rapporterer selskapene inn prognoser for produksjon, kostnader og utslipp til miljøet. 

Disse dataene blir kontrollert og kvalitetssikret av OD. For noen felt og funn utarbeider direktoratet dessuten egne anslag, og OD klassifiserer ressursene på grunnlag av egne forutsetninger. Sluttproduktet av dette arbeidet er et ressursregnskap, som Oljedirektoratet gir ut hvert år. Det viser produserte mengder, gjenværende påviste utvinnbare mengder og ODs anslag for de uoppdagede petroleumsressursene på norsk sokkel.

Ressursregnskapet danner også grunnlaget for Oljedirektoratets innspill til revidert nasjonalbudsjett (RNB).  Før utgangen av året utarbeider OD en omfattende fortegnelse over alle ressurser, med tilhørende prognoser for produksjon, kostnader og utslippsdata. Disse dataene oversendes Olje- og energidepartementet og derfra til Finansdepartementet. De er en viktig forutsetning for regjeringens budsjett og for olje- og miljøpolitikken som føres.

Oljedirektoratet gir jevnlig ut ressursrapporter. Rapportene gir et helhetlig sammendrag av situasjonen på norsk sokkel. De seneste årene har de tematisk alternert mellom leteaktivitet og utviklingen for felt- og funnporteføljen.


18.09.2018