Ressursregnskapet per 31.12.1985

31.12.1985
Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1985 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.


2.4 Petroleumsressurser

2.4.1 Ressursregnskapet

Petroleumsressurser tilhører gruppen av ikke-fornybare energiressurser, og omfatter alle teknisk utvinnbare olje og gassmengder. Utnyttelsen av disse er bestemt av bedriftsøkonomiske og/eller samfunnsøkonomiske forutsetninger.

Petroleumsressurser klassifiseres etter sikkerhet i ressursanslagene og sikkerhet for drivverdighet (fig 2.4.l.a). Sikkerhet i ressursanslagene bestemmes av geologisk kontroll (horisontal akse). For uoppdagede ressurser vil graden av seismisk kontroll og kjennskap til geologien ligge til grunn for inndelingen. For oppdagede ressurser vil graden av brønnkontroll avgjøre klassifiseringen. I drivverdighetkriteriet inngår pris og kostnadsberegninger for en ressursmengde for å avgjøre om ressursen er utbyggbar (vertikal akse). For ressurser som er erklært drivverdige vil framdriften for prosjektet være avgjørende for klassifiseringen.

Petroleumsreserver er den delen av de oppdagede ressurser som er utvinnbare ved gitte teknisk/økonomiske forutsetninger, og som rettighetshaverne har erklært drivverdige. Det totale ressursregnskap for norsk kontinental- sokkel er framstilt i fig 2.4.l.b. For presentasjonsformål i årsberetningen er ressursene på norsk kontinentalsokkel framstilt i tre tabeller.
I Reserver knyttet til utbyggingsprosjekter som er vedtatt igangsatt, under utbygging eller i
produksjon (tab 2.4.2).
II Øvrige ressurser sør for Stad (tab 2.4.3).
III Ressurser nord for Stad (tab 2.4.4).


 2.4.2 Reservegrunnlaget for besluttede felt
Pr 31.12.85 er det tatt beslutning om å gjennomføre 18 utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel. Petroleumsmengdene som disse utbyggingene representerer, er gitt i tab 2.4.2. Alle reservetall er Oljedirektoratets anslag så langt annet ikke er nevnt spesielt. Operatørselskapene kan ha andre anslag for reservene på de enkelte felt. Totalt er det fram til 31.12.85 produsert 0,43 x 10^9 t.o.e.

2.4.3 Øvrige ressurser sør for Stad
Tabell 2.4.3 viser øvrige ressurser som er oppdaget sør for Stad. Av disse er feltene Sleipner/Gamma, Troll vest og Tommeliten erklært drivverdige. Ressursmengden i disse 4 feltene utgjør tilsammen 0,78 x 10^9 t.o.e. Oljedirektoratet regner med at også en rekke av de øvrige funn vil bli bygget ut, både på grunn av størrelse og beliggenhet i forhold til andre felt.

2.4.4 Funn nord for Stad
Foreløpig er det oppdaget 0,77 x 10^9 t.o.e. ved boring nord for Stad. Av dette ligger 0,56 x 10^9 t.o.e. på Haltenbanken og 0,21 x 10^9 t.o.e. utenfor Troms. Anslagene for Smørbukk, Heidrun og 6506/12 Beta er foreløpige og svært usikre.

2.4.5 Oppdateringer av ressursanslag fra forrige årsberetning
Felt besluttet utbygd

For Albuskjell, Cod, Edda, Eldfisk, Tor og Vest Ekofisk har Oljedirektoratet ikke hatt kapasitet til å utarbeide egne produksjonsprofiler. Ressurstallene som er benyttet i årsberetningen er hentet fra operatørens prognoser, og ligger gjennomgående noe høyere enn anslaget fra 1984. For Gullfaks, Statfjord, Ula og Vallhall A er det foretatt mindre prognose-justeringer. Gullfaks omfatter Gullfaks fase I og II fra tidligere årsberetninger.

Ekofisk
Produksjonsprofilene for Ekofisk har tidligere vært avsluttet i år 2010 ved avslutning av utvinningstillatelsen. De nye produksjonsmekanismene med injeksjon av gass og vann vil forlenge produksjonsprofilen, og fører til en økning i olje-ressursene.

Andre funn
Sleipner satelitter, 15/5-1
Oljedirektoratet har tidligere ikke oppgitt kondensat fra flere av satellittene i Sleipner-området. Kondensatet oppgis som olje.

Troll vest
Nye simuleringer av oljesonen på Troll vest tyder på at utvinningsgraden for olje blir lavere enn tidligere antatt.

Veslefrikk
Ny brønn har ført til en betydelig økning i oljeressursene. Ressursanslaget er operatørens.

6/3-Pi
Nytt funn påvist ved brønn 6/3-1.

7/11 A
Funn påvist ved brønn 7/11-5, som tidligere ikke har vært oppgitt i årsberetningen.

30/6 Gamma nord, 30/6 Kappa, 30/9 prospekt A
Dette er nye funn på frontblokkene vest for Oseberg som tidligere ikke har vært oppgitt i årsberetningen.

34/10 Beta
Nytt funn i Gullfaks-området.

Haltenbanken
På Haltenbanken er det gjort tre større olje og kondensatfunn (Heidrun, Smørbukk, 6506/12 Beta).  Ressursanslagene for disse tre funnene er foreløpige og svært usikre.

Troms-området
I Troms-området er det foretatt ny kartlegging på Albatross, Askeladd og Snøhvit. Kartleggingen har
ført til en økning i gassressursene på Askeladd og en relativt stor nedgang på Snøhvit. På Snøhvit Nord er det gjort et mindre gassfunn.

2.4.6 Ressurspotensialet sør for Stad
Oljedirektoratet har anslått det forventede utvinnbare ressurspotensialet sør for Stad til ca 5 x 10^9 t.o.e. (fig 2.4.6). Til nå er ca. 3,89 x 10^9 t.o.e. påvist ved boring. I uborede strukturer er det beregnet et hypotetisk ressurspotensial på 1,1 x 10^9 t.o.e. I til- legg til de hypotetiske ressurser kan det være en del spekulative ressurser.