Ressursregnskapet per 31.12.1991

31.12.1991
Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1991 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.


3. Petroleumsressurser

3.1 RESSURSREGNSKAPET

Petroleumsressurser tilhører gruppen av ikke-fornybare energiressurser og omfatter alle teknisk utvinnbare olje- og gassmengder.

Ressursregnskapet omfatter en oversikt over både opprinnelig salgbare og resterende salgbare petroeumsmengder på norsk kontinentalsokkel. Endringer i ressursregnskapet fra ett år til et annet skyldes nye funn, justering av anslaget for eksisterende funn og nedgang som følge av produksjon.

Oljedirektoratet innførte i 1991 ett nytt klassifikasjonssystem for petroleumsressursene. Klassifikasjonssystemet er publisert i NPD-Contribution No 31. I dette systemet skilles det mellom oppdagede og uoppdagede ressurser, se figur 3.l.a.

De oppdagede ressursene omfatter felt og funn. Kategorien felt omfatter ressurser og reserver i felt som enten er i produksjon, besluttet utbygd eller planlagt utbygd. Reserver er den mengde petroleum som er planlagt utvunnet i henhold til drivverdighetserklæring. Tilleggsressurser omfatter mengden av petroleum som kan utvinnes ekstra ved hjelp av ulike metoder for økt utvinning, men som ikke omfattes av godkjente planer.

Med funn menes påviste og testede ressurser i separate strukturer eller i ulike stratigrafiske nivå. Denne kategorien omfatter funn som nylig er gjort og som er under vurdering, og den omfatter funn som etter dagens situasjon ikke er funnet drivverdige. Et felt kan omfatte flere funn.

De uoppdagede ressursene omfatter forventede ressurser i kartlagte, men uborede strukturer, og forventede ressurser i områder hvor man har definert letemodeller uten kartlagte prospekt.

Funn gjort i 1991
I løpet av 1991 ble det gjort 11 nye funn. Disse er 1/3-6, 15/12-8, 25/4-6 S, 25/5-4 (Byggve), 25/11-15, 30/9-13 S, 34/7-18, 34/8-4 S, 34/10-34, 35/11-4 R, og 6506/11-2. Det er ytterligere påtruffet hydrokarboner i brønnene 2/4-17, 6507/2-2 og 6608/10-2, men disse vil først bli testet i 1992.

Arbeidet med å evaluere funnene pågår. Det er således for tidlig å si noe sikkert om ressursmengdensom er påvist i 1991, men den vil sannsynligvis overstige det uttak av petroleumsreserver som har funnet sted i inneværende år.

Av årets funn er 1/3-6, 15/12-8, 25/5-4 (Byggve), 25/11-15 34/10-34 og 35/11-4 R evaluert og inngår i ressursregnskapet. Ressurstilveksten som skyldes disse funnene, er på 83.4 x 10^6 Sm3 olje og 19.3 x 10^9 Sm3 gass.

Eldre funn nå bokført
I tillegg til årets funn nevnt ovenfor inngår også nå 7/8-3, 30/9-10, 34/7-16 R, 35/9-1,2, 6507/3-1 og 6507/8-4 i ressursregnskapet. Ressurstilveksten som skyldes disse eldre, nå bokførte funn, er på 53.6 x l0^6 Sm3 olje og 21.0 x 10^9 Sm3 gass.

Justering i ressursanslag for eksisterende felt og funn
For felt i produksjon/besluttet utbygd/planlagt utbygd og eksisterende funn viser nåværende ressursstatus i forhold til fjorårets årsberetning at oljeressursene er redusert med 24.0 x 10^6 Sm3 og gassressursene er redusert med 32.9 x 10^9 Sm3. NGL er økt med 21.8 x 10^6 tonn. For detaljer i ressursendringer henvises det til tabell 3.2.

Produksjon
Uttaket av petroleum på norsk sokkel i 1991 er 107.2 x 10^6 Sm3 olje, 24.6 x 10^9 Sm3 gass og 2.3 x l0^6 tonn NGL.

Ressursstatus
Fra 1990 til 1991 viser Oljedirektoratets ressursstatus at tilveksten av olje er større enn uttaket. For gass er forholdet motsatt. Økningen i olje er på 5.8 x 10^6 Sm3mens gass er redusert med 17.2 x 10^9 Sm3. I tillegg har det vært en økning i NGL på 19.5 x 10^6 tonn. I sum tilsvarer dette en økning på 3.5 x 10^6 t.o.e.

Med nåværende uttak av petroleum har Norge påviste ressurser til 17 års oljeproduksjon og 111 år med gassproduksjon.

Ressursregnskapet for norsk kontinentalsokkel er fremstilt i figur 3.l.a, og den geografiske fordeling av ressursene er vist i figur 3.l.b.

For presentasjonsformål er ressursene på norsk kontinentalsokkel fremstilt i følgende tabeller.

 

Reserver knyttet til felt som er besluttet utbygd
Per 31.12.91 er det tatt beslutning om å gjennomføre 35 utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel. Dette er fire flere enn ved forrige årsskifte. De fire nye utbygningsprosjektene er Heidrun, Lille-Frigg, Loke og Tordis. Foreløpig er det bare Draugen og Heidrun som er besluttet utbygd nord for Stad. Totalt er det frem til 31.12.1991 solgt 1.0 x 109 t.o.e. Prosentvis utgjør totalproduksjonen 29 % av oppdaget olje og 11 % av oppdaget gass på norsk kontinentalsokkel.

Reserver knyttet til felt som er planlagt utbygd
Per 31.12.91 er det i henhold til det nye klassifikasjonssystemet 11 felt som er erklært økonomisk drivverdige, se tabell 3.l.c. Petroleumsmengden for felt planlagt utbygd utgjør til sammen 0,92 x 10^9 t.o.e.

Ressurser i funn under vurdering
Tabell 3. l. d viser en oversikt over funn sør for Stad som er under vurdering. Ressursmengden i disse funnene utgjør til sammen 0,59 x 10^9 t.o.e. Ressursmengden i funn under vurdering nord for Stad utgjør til sammen 0,48 x l O^9 t.o.e. Av dette ligger 0,22 x 10^9 t.o.e. utenfor Midt-Norge og 0,26 x 10^9 t.o.e. i Barentshavet, se tabell 3.l.e.

3.2 ENDRINGER AV RESSURSANSLAG FRA FORRIGE ÅRSBERETNING
3.2.1 Felt i produksjon/besluttet/planlagt utbygd

For felt i produksjon benytter Oljedirektoratet hovedsakelig operatørenes reserveanslag i sine ressursoversikter. For en rekke av feltene er det bare små endringer i reserveanslag i forhold til årsberetningen for 1990. Felt med større endringer i reserveanslag er kommentert spesielt. Endringer i reserve-/ ressursanslag fra 1990-1991 er gitt i tabell 3.2.

Ekofisk
Det er foretatt en oppjustering av reservene grunnet en ny historietilpasning av reservoarsimuleringsmodellen.

Embla
Ny tolkning av reprosessert seismikk og forboring av produksjonsbrønner har vist at de tidligere geologiske modellene for feltet ikke er riktige. Dette har ført til en forholdsvis stor nedjustering av reservene.

Frigg
Det er foretatt en liten oppjustering av gassreservene. Væskeandelen på Frigg selges som NGL. Denne har tidligere vært rapportert som olje.

Heimdal
Væskeandelen på Heimdal selges som NGL. Dette har tidligere vært rapportert som olje.

Lille-Frigg
Væskeandelen på Lille-Frigg er overført fra olje til NGL.

Loke
Oljedirektoratet har lagt inn operatørens tall i ressursoversikten. Dette har ført til en reduksjon av reservene i forhold til Oljedirektoratets anslag.

Midgard
Oljedirektoratet har foretatt en ny evaluering av feltet. Den vesentligste endringen er at mesteparten av væskeandelen i feltet er oppført som NGL.

Mime
Ny kartlegging samt resultatene fra testproduksjonen har ført til at reservene er nedjustert.

Skirne
Oljedirektoratets evaluering av feltet viser at fjorårets anslag var for høyt. Det nye anslaget baserer seg på Oljedirektoratets kartlegging.

Smørbukk Sør
Ny kartlegging og ny feltsimulering har ført til en økning i både olje- og gassreservene for feltet.

Statfjord
Norsk andel er økt etter refordelingen. Dette fører til en økning i de norske reservene.

Troll Vest
Ny simulering og beslutningen om bruk av horisontale brønner har ført til en økning i oljereservene.

Valhall
Økningen i reservene skyldes fem nye brønner som er planlagt boret og høyere porekompressibilitet i reservoarmodellen.

3.2.2 Funn
Endringer i ressursanslag fra 1990-1991 er gitt i tabell 3.2. Funn med større endringer er kommentert spesielt.

Gullfaks Sør
Oljedirektoratet har utført ny kartlegging og ny feltsimulering. Dette har ført til en reduksjon av ressursene i forhold til tidligere anslag.

Mjølner
Ny kartlegging og ny reservoargeologisk informasjon har ført til en reduksjon av ressursene.

Njord
Ny kartlegging og ny feltsimulering har ført til en økning av ressursene for funnet.

Visund
Ressurstallene er nedjustert i henhold til operatørens nye anslag.

9/2 Gamma
Ny kartlegging basert på 3D-seismikk og ny ressursberegning har ført til en kraftig nedjustering av ressursene i forhold til tidligere anslag.

24/9
Funnet er utelatt fra årets regnskap grunnet resultatet fra boringen av brønn 24/9-4 i 1991.

30/6 Kappa
Ressurstallene er nedjustert i henhold til operatørens nye anslag.

30/9 Omega
Oljedirektoratet har oppjustert ressursene basert på egen kartlegging og ressursberegning av funnet.

35/11-2
Oljedirektoratet har nedjustert ressursene basert på egen kartlegging og ressursberegning av funnet.

Navneendringer foretatt i 1991:

Nåværende navn Tidligere betegnelse
Byggve 25/5-4
Loke Sleipner satellitten 15/9 Theta
Oseberg Øst 30/6 Beta og 30/6 Beta Sadel
Peik 24/6-1
Skirne 25/5-3
Smørbukk Sør 6505/12 Beta
Vigdis Snorre Vest, 34/7 C, 34/7-16R og 34/7-19, 34/7 pluss
15/9 MY En Sleipner satellitt
15/8 Alfa En Sleipner satellitt