Ressursregnskapet per 31.12.2003

12.03.2004
Det oppdaterte ressursregnskapet med estimater for både produserte og gjenværende ressurser på norsk kontinentalsokkel, viser at det er 9,1 milliarder Sm3 olje-ekvivalenter igjen å produsere. Dette er mer enn dobbelt så mye som det hittil har vært produsert.

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, som nå frigis med oppdaterte tall per 31.12.2003, er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Utvinnbare petroleumsressurser omfatter både de opprinnelig utvinnbare og de gjenværende utvinnbare petroleumsmengdene. Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn samt ODs estimat av de uoppdagede ressursene.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert etter ODs klassifikasjonssystem der ressursene er ordnet etter modenhet, eller prosjekt status, i forhold til beslutninger og godkjenning av plan for utbygging og produksjon.

De totale utvinnbare petroleumsressursene pr 31.12.2003 er estimert til 12,9 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er en reduksjon i totalanslaget fra forrige
år på om lag 830 mill Sm3 o.e.

Årsaken til reduksjonen skyldes i hovedsak to forhold: OD nedjusterte anslaget for de uoppdagede ressursene med 530 millioner Sm3 o.e. til 3 400 millioner Sm3 o.e. etter en grundig gjennomgang våren 2003. Videre ble det foretatt en ny vurdering av potensialet knyttet til mulige framtidige tiltak for økt utvinning. Potensialet er uttrykt ved målsettingen om en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 50 % for oljefelt og 75 % for gassfelt. Det nye anslaget er på 400 millioner Sm3 o.e. I dette anslaget er det for olje beregnet at potensialet er 300 millioner Sm3 o.e., en reduksjon fra 400 millioner siden forrige årsskifte, og for gass et potensial på 100 milliarder Sm3, en reduksjon på 400 milliarder siden siste årsskifte. Disse anslagene er dokumentert i rapporten "Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2003" som ble utgitt av OD i juni 2003. Rapporten er tilgjengelig på ODs internettside (www.npd.no).

Anslaget for de uoppdagede ressursene er uforandret fra Ressursrapporten 2003 og er anslått til 1160 mill Sm3 olje, 340 mill Sm3 kondensat og 1900 mrd Sm3 gass, totalt 3400 mill Sm3 o.e. som utgjør 26 % av hele regnskapet inklusiv produserte mengder.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 9,1 mrd Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 6,9 og 12,0 mrd Sm3 o.e.

Det ble i 2003 solgt og levert 166 mill Sm3 olje, 73 mrd Sm3 gass, 11,4 mill tonn NGL og 12 mill Sm3 kondensat, totalt 263 mill Sm3 o.e. Dette er den høyeste produksjon av petroleum fra norsk kontinentalsokkel siden produksjonen startet i 1971.

Det ble gjort 11 nye funn i 2003 hvorav tre ikke var ferdig evaluert ved årsskiftet.

 


Antatt volum av de 11 funnene er i størrelsesorden 22 - 80 mill Sm3 olje, 36 ? 69 mrd Sm3 gass og 7 ? 9 mill Sm3 kondensat. Evaluering av funnene pågår og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene. Petroleumsmengden i årets nye funn tilsvarer omlag 40 % av produksjonen.

Per 31.12.2003 er det 64 felt på norsk kontinentalsokkel med godkjent plan for utbygging og drift (PUD) medregnet de 12 feltene som har avsluttet produksjon. Ved utgangen av 2003 var det 48 felt i produksjon på norsk sokkel, derav 42 felt i Nordsjøen og 6 felt i Norskehavet, og Produksjonen i 4 felt som har fått godkjent utvinning er ennå ikke startet. I løpet av 2003 ble det i startet produksjon i tre felt; Fram- og Granefeltet i Nordsjøen og Mikkelfeltet i Norskehavet. Ved årsskiftet var PUD for 6305/5-1 Ormen Lange under vurdering samt søknad om PUD-fritak for 34/10-47 S Gulltopp.

Gjenværende reserver i felt utgjør 4074 mill Sm3 o.e., fordelt på 1235 mill Sm3 olje, 2461 mrd Sm3 gass, 124 mill tonn NGL og 142 mill Sm3 kondensat. Reservene er økt med 297 mill Sm3 o.e., i forhold til siste år som tilsvarer noe mer enn siste års produksjon. Det er bokført betingede ressurser (tilleggsressurser) i felt på til sammen 501 mill Sm3 o.e., som utgjør fire prosent av de totale utvinnbare ressursene. Dette fordeler seg med 268 mill Sm3 olje, 167 mrd Sm3 gass, 29 mill tonn NGL og 10 mill Sm3 kondensat. Dette er reduksjon på 3 mill Sm3 o.e. i forhold til siste år.

Betingede ressurser i funn som ennå ikke er godkjent for utbygging utgjør 230 mill Sm3 olje, 460 mrd Sm3 gass, 22 mill tonn NGL og 33 mill Sm3 kondensat, til sammen 764 mill Sm3 o.e., eller 6 % av totalen. Dette er en reduksjon på 351 mill Sm3 o.e. i forhold til ifjor. Reduksjonen skyldes i første rekke at ressursene i det store gassfunnet 6305/5-1 Ormen Lange nå er registrert som reserver. Dette forklarer også noe av økningen av reserver i forhold til siste år. Det er 61 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressurskategori 4F, 5F og 7F) og i tillegg er det 83 funn som er rapportert inn under andre felt eller funn.

Etter dagens godkjente planer, er den forventede, gjennomsnittlige utvinningsgraden for olje på norsk sokkel 45 %. Økningen i utvinningsgrad har imidlertid avtatt de siste årene.


Kontaktpersoner i OD:
Per Blystad , tlf. 51 87 61 88
Eric Mathiesen, tlf. 51 87 61 77