Ressursregnskapet per 31.12.2006

13.03.2007
Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,6 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere og 50 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging.

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, som nå frigis med oppdaterte tall per 31.12.2006, er en oversikt over antatte petroleumsressurser på den norske kontinentalsokkelen. De utvinnbare petroleumsressursene omfatter både de opprinnelig utvinnbare og de gjenværende utvinnbare petroleumsmengdene. I tillegg frigis tilstedeværende volum for felt.

Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn samt ODs estimat av de uoppdagede ressursene. Årets regnskap viser også en fordeling av de utvinnbare ressursene for områdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert etter ODs klassifikasjonssystem der ressursene er ordnet etter modenhet, eller prosjekt status, i forhold til beslutninger og godkjenning av plan for utbygging og produksjon.

De totale utvinnbare petroleumsressursene pr 31.12.2006 er estimert til om lag 13 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Tallet er ikke vesentlig endret siden forrige publisering. Det har imidlertid skjedd en betydelig modning av prosjekter i felt samt initiering av nye prosjekter i felt. Årets regnskap viser imidlertid en liten nedjustering av brutto oljereserver.
 

 

Anslaget for de uoppdagede ressursene er anslått til 1260 mill Sm3 olje, 265 mill Sm3 kondensat og 1875 mrd Sm3 gass, totalt 3400 mill Sm3 o.e. som utgjør 40 % av de gjenværende ressursene.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 8,6 mrd Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 6,0 og 12,3 mrd Sm3 o.e.

Det ble i 2006 solgt og levert 248,8 millioner Sm3 oljeekvivalenter. 136,6 mill Sm3 olje, 88 mrd Sm3 gass, 17 mill Sm3 NGL og 8 mill Sm3 kondensat. Dette er 8 millioner Sm3 mindre enn året før.

Det ble gjort 6 nye funn i 2006, 2 funn i Nordsjøen, 3 funn i Barentshavet og ett gassfunn i Norskehavet. Utvinnbare ressurser fra letevirksomheten utgjør ca 21 millioner Sm3 olje og 10 milliarder Sm3 gass. Evaluering av funnene pågår og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene. Sammenholdt med 2005 er dette en reduksjon i ressurstilveksten.

Ved årsskiftet var det åtte felt som var under utbygging men som ennå ikke har startet produksjon: Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Snøhvit, Tyrihans, Vilje og Volve. Det er planlagt at alle disse feltene utenom Tyrihans vil starte produksjon i 2007.

Gjenværende petroleumsreserver på norsk kontinentalsokkel er redusert med 239 millioner Sm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Til tross for at det har vært reserveøkninger på flere felt og også en modning av ressurser til reserver var det reduksjon i reservene på eksisterende felt som førte til at økningen i brutto reserver ikke ble mer enn 10 mill Sm3 o.e. Da det samtidig ble produsert 249 mill Sm3 o.e , viser ressursregnskapet at det har vært en nettoreduksjon i gjenværende reserver på 239 millioner Sm3 o.e.
 
Av myndighetenes nye målsetting om å modne fram 800 mill. Sm3 olje som reserver innen 2015, ble 154 mill Sm3 olje bokført som reserver i 2005. Regnskapet for 2006 fører til en reduksjon av reservetilveksten med 18 millioner Sm3 olje slik at akkumulert reservetilvekst nå er 136 millioner Sm3.
 
Betingede ressurser i felt (RK 4-7) har i 2006 økt med 82 millioner Sm3 o.e. Årsaken til denne økningen er at det har vært en betydelig modning av prosjekter i felt og også en initiering av nye prosjekt i felt som vil kunne øke utvinningen på sikt.

Betingede ressurser i funn som ennå ikke er godkjent for utbygging utgjør 152 mill Sm3 olje, 424 mrd Sm3 gass, 22 mill tonn NGL og 35 mill Sm3 kondensat, til sammen 654 mill Sm3o.e. Dette er en reduksjon på 73 mill Sm3 o.e. i forhold til i fjor. Reduksjonen skyldes lite tilfang fra letevirksomheten og at funnene 15/12-12 Rev, 24/9-5 Volund, 35/8-1 Vega, 35/9-1R Gjøa og 6507/3-1 Alve har modnet fra ressurser til reserver. Det er 50 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressurskategori 4F, 5F og 7F) og i tillegg er det 98 funn som er rapportert inn under andre felt eller funn.

I det nedlastbare regnearket er også tilstedeværende ressurser vist. Estimatene gir en oversikt over hvor mye olje og gass som fantes i reservoarene før produksjonen tok til og innbefatter i tillegg til produserte og planlagte produserte mengder, også de mengdene av petroleum som med dagens planer, ikke vil bli produsert. Det finnes alternative måter å beregne tilstedeværende ressurser på. Estimatene som oppgis er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom de ulike feltene.


Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33