Ressursregnskapet per 31.12.2009

24.02.2010
Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er produsert 5,3 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e) på norsk sokkel og at forventningsverdien for de gjenværende påviste utvinnbare ressursene er anslått til 4,8 mrd Sm3 o.e.

Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, med oppdaterte tall per 31.12.2009, er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. De utvinnbare petroleumsressursene omfatter både de opprinnelige og de gjenværende utvinnbare petroleumsressursene.

Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn samt ODs estimat av de uoppdagede ressursene. Årets regnskap viser også en fordeling av de utvinnbare ressursene på områdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Anslaget for de uoppdagede ressursene i Barentshavet ble oppdatert i 2009 og anslagene for Norskehavet og Nordsjøen vil bli oppdatert i år.

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er klassifisert etter ODs klassifisering der ressursene er ordnet etter modenhet eller prosjektstatus i forhold til beslutninger og godkjenning av plan for utbygging og drift.

De totale utvinnbare petroleumsressursene pr 31.12.2009 er estimert til om lag 13 mrd Sm3 o.e. Dette ligger på samme nivå som i forrige publisering. Årets regnskap viser at det er gjort 28 funn i 2009. Volumene i de nye funnene er små og funnstørrelsen varierer fra 0,3 mill Sm3 o.e til 38 mill Sm3 o.e.

 

 Fordeling av totale ressurser

Anslaget for de uoppdagede ressursene er endret i forhold til fjorårets regnskap. Endringen skyldes at estimatet for Barentshavet er redusert med 0,120 mrd Sm3 o.e. Estimatet for de totale uoppdagede ressursene er 1,20 mrd Sm3 olje, 0,26 mrd Sm3 kondensat og 1825 mrd Sm3 gass. Totalt utgjør dette 3,3 mrd Sm3 o.e. , eller 41 prosent av de gjenværende ressursene.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 8,1 mrd Sm3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 5,3 og 11,7 mrd Sm3 o.e.

Det ble i 2009 solgt og levert 239 mill Sm3 o.e, 3 mill Sm3 o.e mindre enn året før. Dette er fordelt på 115 mill Sm3 olje, 103 mrd Sm3 gass, 16 mill Sm3 NGL og 4 mill Sm3 kondensat.

Det ble gjort 28 nye funn i 2009, 21 funn i Nordsjøen og syv funn i Norskehavet. Forventningsverdien for de utvinnbare ressursene fra disse funnene utgjør ca 62 mill Sm3 olje og 83 mrd Sm3 gass. Evaluering av funnene pågår, og det er betydelig usikkerhet knyttet til ressursestimatene. Petroleumsmengden i de nye funnene i 2009 utgjorde omlag 64 % av produksjonen.

Ved årsskiftet var åtte felt under utbygging: Goliat, Gjøa, Morvin, Oselvar, Skarv, Vega, Vega Sør og Yme. Ellers er det planlagt at feltene Gjøa, Morvin, Vega, Vega Sør og Yme vil starte produksjon i 2010.

Brutto gass- og væskereserver ble redusert med 4 mill Sm3 o.e i 2009. Til tross for reserveøkninger på flere felt som Gullfaks Sør, Oseberg og Alvheim og at ressursene fra Goliat og Oselvar ble modnet til reserver, førte store nedjusteringer av gass og kondensat reservene på Ormen Lange-feltet (- 103 mill Sm3 o.e) og oljereservene på Heidrun-feltet (- 14 mill Sm3 o.e.) til en reduksjon av de totale brutto reservene. Da det samtidig ble produsert 233 mill Sm3 o.e., viser ressursregnskapet at det har vært en netto reduksjon i gjenværende reserver på 237 mill Sm3 o.e. (Se fotnote 1 i tabell 1). Dette tilsvarer omtrent syv prosent.

Myndighetene har en målsetting om å modne fram 800 mill Sm3 olje som reserver i en tiårs periode fram til 2015. 64 mill Sm3 olje ble bokført som reserver i 2009. Akkumulert reservetilvekst siden 2005 er nå 294 mill Sm3 olje. Dette utgjør 37 % av myndighetenes målsetting om reservetilvekst og viser at vi ligger under den lineære trenden for å oppnå målet om 800 mill Sm3 innen 2015.
 
Betingede ressurser i felt er i 2009 økt med 106 mill Sm3 o.e. Årsaken til denne økningen er at det har vært en god modning av ressurser i prosjekter på felt. Det er feltene Troll, Ekofisk, Eldfisk og Tor som står for størstedelen av denne økningen. På Ekofisk, Eldfisk og Tor er dette prosjekter der det blir tatt sikte på å realisere produksjonen etter 2028. På Troll-feltet dreier det seg om prosjekter som skal bidra til å øke gass- utvinningen fra Troll Vest og Troll Øst. Betingede ressurser i felt utgjør nå ca 19 prosent av de gjenværende påviste ressursene.

Betingede ressurser i funn er i 2009 redusert med 59 mill Sm3 o.e i forhold til fjorårets regnskap. Selv om tilførselen av ressurser fra nye funn har vært god, kan reduksjonen forklares ved at ressurser er modnet til reserver for funnene 7122/7-1 Goliat, 1/3-6 Oselvar og 33/9-6 Delta. Som følge av nye evalueringar, er ressurs- anslagene for funnene 6406/2-1 Lavrans, 6406/9-1 Onyx ,6506/6-1 Victoria og 7226/2-1 Ververis redusert med til sammen 93 millionar Sm3 o.e. I tillegg er det åtte funn som i løpet av året er klassifisert i kategori 6 noe som tilsier at utbygging er lite sannsynlig. Tre funn ligger i tilbakelevert område. Til sammen er det 80 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging (ressurskategori 4F, 5F og 7F). 37 prosent av funnene er i planleggingsfasen.

Det nedlastbare regnearket viser også estimater av de opprinnelige tilstedeværende ressursene, dvs hvor mye olje og gass som fantes i reservoarene før produksjonen tok til. De omfatter i tillegg til produserte og planlagte produserte mengder, også de mengdene av petroleum som med dagens planer, ikke vil bli produsert. Det finnes alternative måter å beregne tilstede-værende ressurser på. Estimatene som oppgis er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom de ulike feltene.


Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33