Ressursregnskap for norsk kontinentalsokkel per 31.12.2010

04.03.2011
Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, med oppdaterte tall per 31.12.2010, er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. 

Ressursregnskapet i tabell 1 viser at det ved årsskiftet 2010/2011 er solgt og levert 5,5 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mrd Sm3 o.e.) fra norsk sokkel, og at forventningsverdien for de gjenværende utvinnbare ressursene er anslått til 7,3 mrd Sm3 o.e. De totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 12,8 mrd Sm3 o.e. Hovedtrendene i ressursregnskapet er at det er en liten ressursøkning i feltene, at det er flere prosjekter som modnes og nærmer seg beslutning, og at det er nedgang i ODs anslag for uoppdagede ressurser.

Etter at olje- og gassproduksjonen startet i 1971, har det vært produsert petroleum fra i alt 81 felt på norsk kontinentalsokkel. Produksjonen er avsluttet i 12 felt. Av de feltene som var i produksjon ved årsskiftet 2010/2011, ligger 55 i Nordsjøen, 13 i Norskehavet og ett i Barentshavet.

I 2010 startet produksjonen fra fire nye felt: Morvin i Norskehavet og Gjøa, Vega og Vega Sør i Nordsjøen. På Trymfeltet i Nordsjøen startet produksjonen i februar 2011, og det forventes også produksjonsstart på feltene Gaupe, Oselvar og Yme i Nordsjøen og Skarv i Norskehavet i løpet av året.

I 2010 ble det boret 32 undersøkelsesbrønner og gjort 16 nye funn. Ressurstilvekst fra leting i 2010 er estimert til 78 mill Sm3 olje og 38 mrd Sm3 gass. Mange av funnene er ikke ferdig evaluerte, og estimatene er derfor svært usikre.

Tabell 1 viser ressursregnskapet for 2010 fordelt på ressurskategorier og endringen for total­anslagene i forholdet til fjorårets ressursregnskap. Detaljene i ressursregnsregnskapet vises i de vedlagte nedlastbare tabellene.

De totale petroleumsressursene er redusert med 519 mill Sm3 o.e. siden 2009. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i anslaget for de uoppdagede ressursene. I 2010 gjennomførte OD en oppdatering av de uoppdagede ressursene i Nordsjøen og i Norskehavet. For Barentshavet ble det gjort en oppdatering av de uoppdagede ressursene i 2009. Volumet av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel er nå anslått til 2570 mill Sm3 o.e., en nedgang på 710 mill Sm3 o.e. Usikkerhetsspennet er betydelig og ligger mellom 1020 og 4800 mill Sm3 o.e.

Det er spesielt de uoppdagede gassressursene i Norskehavet og i Nordsjøen som er redusert. Mer enn halvparten av reduksjonen kan forklares med funn av 400 mill  Sm3 o.e. siden forrige oppdatering i 2006. Dernest er det gjort en nedskriving etter skuffende leteresultater i flere viktige letemodeller og etter ny kartlegging utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Resultatet av kartleggingen ble publisert i mai 2010.

Anslaget for uoppdagede ressurser representerer en forventning til hvilke volumer som kan finnes og utvinnes ut fra geologiske og tekniske vurderinger, og det er basert på analyse av alle de definerte letemodellene på kontinentalsokkelen, bortsett fra områdene rundt Jan Mayen og tidligere omstridt område i Barentshavet.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 7,3 mrd Sm3 o.e., med et usikkerhetsspenn (P10 - P90) på mellom 4,8 og 10,6 mrd Sm3 o.e.

 

Figur 1 viser fordelingen av de totale ressursene. Ressursanslagene er usikre, dette er også illustrert i figuren.

Last ned pdf

Last ned: Figur 1 (pdf) 


I 2010 var reservetilveksten 187 mill Sm3 o.e . Dette skyldes at myndighetene har godkjent Plan for utbygging og drift (PUD) for Gaupe, Gudrun og Marulk, at selskapene i utvinningstillatelsene har sendt inn PUD for 34/10-23 Valemon, 34/3-1 S Knarr og 34/8-14 S Visund Sør, og reserveøkning på felt som Kvitebjørn, Balder, Grane og Gullfaks. I 2010 ble det solgt og levert 230 mill Sm3 o.e.,slik at reservene i 2010 ble redusert med 46 mill Sm3 o.e.  

OD satte i 2005 et mål  om 800 mill Sm3 ekstra oljereserver innen 2015. Det siste året har det vært en tilvekst i oljereserver på 64 mill Sm3. Av dette kommer 30 mill Sm3 fra funn og 34 mill Sm3 fra felt. Seks år ut i perioden er akkumulert reservetilvekst 360 mill Sm3. Dette utgjør 45 prosent av myndighetenes målsetting om reservetilvekst, og viser at vi fortsatt ligger etter den lineære trenden for å oppnå målet om 800 mill Sm3 innen 2015. Men dersom de rette beslutningene tas raskt, er det mulig å nå målet.

Det er rapportert 972 mill Sm3 o.e. betingede ressurser på felt, og planlagte prosjekter for både økt olje- og gassutvinning inngår i dette tallet. Dette innebærer en økning på 72 mill Sm3 o.e. i forhold til sist rapportering og skyldes delvis modning av prosjekter mot en beslutning, at felt rapporterer antatt produksjon over en lengre tidsperiode og tilfang av nye prosjekter. Økningen er størst på feltene Troll, Snorre, Valhall, Gullfaks Sør og Ekofisk i Nordsjøen. 

Mengden av betingende ressurser i funn er redusert med 68 mill Sm3 o.e. til 648 mill Sm3 o.e. Tilveksten av gass fra nye funn er mindre enn i 2009, mens oljetilveksten er større. Selv om tilveksten av ressurser fra nye funn har vært positiv, har nye evalueringer ført til reduserte ressursanslag i en del tidligere funn, blant annet har avgrensingsboring ført til at ressursanslaget for 6603/12-1 Gro (Norskehavet) er redusert med 25 mrd Sm3 gass til 13 mrd Sm3. I 6506/6-1 Victoria (Norskehavet) er forventet volum 27 mrd Sm3 gass. Dette er en nedgang på 10 mrd Sm3 fra i fjor. I tillegg har tre funn fått godkjent PUD, og for tre funn har rettighetshaverne sendt PUD til myndighetene, noe som har medført at ressursene i disse nå klassifiseres som reserver.

De nedlastbare regnearkene viser også estimater for de opprinnelige tilstedeværende ressursene, det vil si hvor mye olje og gass som fantes i reservoarene før produksjonen tok til. Det finnes alternative måter å beregne tilstedeværende ressurser på. Estimatene som oppgis for de ulike feltene er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare.


Kontaktperson i OD:
Tom Andersen, tlf 51 87 62 75