Ressursregnskap for norsk kontinentalsokkel per 31. desember 2012

01.03.2013
Oljedirektoratets ressursregnskap viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 13,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3 ) oljeekvivalenter (o.e.)

Nytt område i Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen er ikke inkludert i ressursregnskapet, som er oppdatert per 31. desember 2012.

Hovedtrendene i ressursregnskapet for 2012 er:

  • Netto reserveøkning, erstatningsrate på 152 prosent
  • Modning av ressurser i felt og funn
  • God tilvekst fra letevirksomheten
  • Full oppdatering av de uoppdagede ressursene

De totale utvinnbare petroleumsressursene har økt med 445 millioner Sm3 o.e. siden 2011. Dette skyldes reserveøkninger på felt, oppjusterte ressursanslag i funn, tilvekst fra nye funn og økning av volumet for de uoppdagede ressursene.

Reservetilveksten har vært 344 millioner Sm3 o.e. Årsaken er at ressurser i funn er godkjent for utbygging enten av myndighetene eller av rettighetshaverne, og at det har vært en økning i reservene for felt i drift. Feltene Ekofisk, Troll og Gullfaks Sør har hatt størst økning i oljereserver. Ormen Lange har hatt den største økningen i gassreserver, men det har også vært en økning av gassreservene for flere av de andre feltene i Norskehavet. I 2012 ble det solgt og levert 226 millioner Sm3 o. e., slik at nettoreservene økte med 118 millioner Sm3 o.e. 

I 2012 begynte Atla, Gaupe, Islay, Marulk, Visund Sør og Oselvar å produsere. Ved årsskiftet var 14 felt under utbygging, og rettighetshaverne har levert inn planer for utbygging og drift (PUD) for 15/5-1 Dagny, 16/1-9 Ivar Aasen og 6707/10-1 Aasta Hansteen. I 2013 har Skarv og Hyme allerede startet å produsere, mens feltene Brynhild, Jette, Skuld og Svalin planlegger produksjonsstart senere dette året.

OD satte i 2005 et mål om at brutto oljereserver skulle øke med 800 millioner Sm3 innen 2015. Det siste året var brutto tilvekst i oljereserver 155 mill Sm3.  Til sammenligning ble det solgt 89 millioner Sm3 olje i 2012.. Av tilveksten i 2012 kommer 83 millioner Sm3 fra funn som ble besluttet utbygd og 72 millioner Sm3 fra felt. Sju år etter at ODs mål ble formulert, er akkumulert reservetilvekst 607 millioner Sm3. Dette utgjør 76 prosent av myndighetenes målsetting og viser at det er mulig å oppnå 800 millioner Sm3 oljereserver innen 2015 dersom de rette beslutningene tas de neste to årene.

Planlagte prosjekter for økt olje- og gassutvinning kalles betingede ressurser i felt og utgjør i årets regnskap 754 millioner Sm3 o.e. Mulige  framtidige tiltak for økt utvinning er inkludert i dette tallet. Det er en reduksjon på 9 millioner Sm3 o. e. i forhold til sist rapportering og skyldes hovedsakelig at prosjekter på feltene er vedtatt og at petroleumsvolumene dermed er flyttet over til reserver. I tillegg er andre prosjekt redusert i omfang og volum.

Mengden av betingede ressurser i funn er redusert med 25 millioner Sm3 o. e. i forhold til fjorårets regnskap. Årsaken er at det er levert inn et betydelig antall PUD-er i 2012, noe som fører til at ressurser er modnet til reserver for funnene 15/5-1 Dagny, 16/1-8 Edvard Grieg, 16/1-9 Ivar Aasen, 24/9-9S Bøyla, 25/11-16 Svalin, 30/7-6 Martin Linge og 6707/10-1 Aasta Hansteen.

I løpet av 2012 har det vært en full oppdatering av totalanslaget for de uoppdagede ressursene, og volumanslaget er nå anslått til 2590 millioner Sm3 o.e., en økning på 135 millioner Sm3 o.e. siden 2011. Volumet inkluderer ikke tall fra nytt område i Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen. Anslaget for 2011 er ikke basert på en full analyse, men er en justering av tallene som følge av de funn som ble gjort etter at 2010 analysen av de uoppdaged ressursene ble gjenomført. I forhold til 2010 analysen antas det å være større uoppdaga forekomster av olje og mindre gass på norsk sokkel enn tidligere anslått. De uoppdaga oljeressursene i Nordsjøen og Barentshavet antas å være større enn tidligere, mens gassressursene i Nordsjøen og Barentshavet er justert ned. Anslagene for Norskehavet er ikke nevneverdig endret.

Figur 1 viser fordelingen av de totale ressursene. Ressursanslagene er usikre, og dette er illustrert i figuren.

Figur 1 - Last ned pdf 

Figur 1: Fordeling av de totale utvinnbare ressursene og usikkerhet i estimatene pr 31.desember 2012.


Detaljene i ressursregnsregnskapet vises i de vedlagte nedlastbare tabellene.


Kontaktperson i OD:
Marit Arnesen, tlf. 51 87 64 33