Ressursregnskap for norsk kontinentalsokkel per 31. desember 2015

25.02.2016
Oljedirektoratets estimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er om lag 14,2 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er 47 prosent solgt og levert.

Det forventes at 7,6 milliarder Sm3 o.e gjenstår å produsere. Av dette er 4,7 milliarder påviste ressurser. Estimatet for uoppdagede ressurser er 2,9 milliarder Sm3 o.e. Uoppdagede ressurser utgjør om lag 38 prosent av totale gjenværende ressurser.

Ressurser er et samlebegrep for all utvinnbar olje og gass. Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er med hensyn til utvikling, utbygging og produksjon. Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser. Det som er produsert, solgt og levert utgjør den aggregerte produksjon.

 

Petroleumsressursene og usikkerhet i estimatene
per 31.12.2015


Petroleumsressursene og usikkerhet i estimatene per 31.12.2015 - Last ned pdf

 

 

 

Totale petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel
per 31.12.2015


Olje Gass NGL Kondensat Sum o.e.
Solgt og levert 4075,4 2100,4 179,5 113,7 6630,5
Reserver* 1023,0 1856,5 116,2 28,1 3128,3
Betingede ressurser i felt 328,1 221,8 22,3 2,2 594,5
Betingede ressurser i funn 375,1 322,9 14,7 13,1 739,0
Mulige framtidige tiltak for økt utvinning 155,0 60,0

215,0
Uoppdagede ressurser 1315,0 1485,0 0,0 120,0 2920,0
Totalt 7271,6 6046,6 332,6 277,0 14227,3
* Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3

 

 Norsk kontinentalsokkel - Endringer fra 2014


Endring
olje
Endring gass
Endring NGL
Endring kondensat
Endring sum o.e.
Solgt og levert 90,6 117,2 9,9 2,5 229,0
Reserver* 236,7 -65,9 -0,3 -3,0 167,3
Betingede ressurser i felt 0,3 4,1 3,8 -0,8 10,9
Betingede ressurser i funn -357,7 -14,1 -2,8 -4,7 -381,9
Mulige framtidige tiltak for økt utvinning -10,0 -10,0 0,0 0,0 -20,0
Uoppdagede ressurser 50,0 35,0 0,0 0,0 85,0
Totalt 10,0 66,3 10,5 -6,0 90,3
* Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3


Last ned:
Tabell (Excel)

 

Reserver

Reserver er gjenværende utvinnbare petroleumsmengder som er besluttet å utvinne. Dette omfatter både ressurser der myndighetene har godkjent Plan for utbygging og drift (PUD) og de ressursene rettighetshaverne (selskapene i utvinningstillatelsen) har besluttet å produsere, men som ennå ikke har nødvendig myndighetstillatelse.

Gjenværende reserver utgjorde ved årsskiftet   3 128 millioner Sm3 o.e.  Brutto reserveanslag (før produksjonen er trukket fra), økte med 396 millioner Sm3 o.e. Dette resulterte i at gjenværende reserver økte med 167 millioner Sm3 o.e. i 2015.

 

Betingede ressurser

Betingede (avhengige) ressurser omfatter påvist olje og gass som det ennå ikke er vedtatt å produsere. Mulige framtidige tiltak for økt utvinning er inkludert i denne ressursklassen. Betingede ressurser utgjorde ved årsskiftet 1548 millioner Sm3 o.e. Ressurser som ikke vurderes kommersielt utvinnbare er ikke med i regnskapet.

Når betingede ressursene modnes, flyttes de over til kategorien reserver etter hvert som selskapene beslutter at ressursene skal utvinnes.

Letevirksomheten ga i 2015 en ressurstilvekst estimert til 30 millioner Sm3 o.e.. Det ble påbegynt 56 letebrønner, og det ble gjort 16 funn; seks i Norskehavet og ti i Nordsjøen. Mange av funnene er ikke ferdig evaluert, og estimatene er derfor svært usikre.

Betingede ressurser i felt er 809 millioner Sm3 o.e,. Reduksjonen i betingede ressurser i løpet av 2015 var ubetydelig, bare 9 millioner Sm3 o.e. Ressursene i funn ble redusert med 382 millioner Sm3 o.e, til 739 millioner Sm3 o.e, som følge av at funnene 16/2-6 Johan Sverdrup og 6406/3-8 Maria har fått godkjent PUD og nå klassifiseres som reserver.

 

Uoppdagete ressurser

Uoppdagede ressurser omfatter olje og gass som trolig finnes og kan utvinnes, men som ennå ikke er påvist ved boring.

I løpet av 2015 ble ressursanslaget for de uoppdagede ressursene oppdatert. Volumet for de uoppdagede ressursene er estimert til 2 920 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på 85 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med ressursregnskapet for 2014. Uoppdagede ressurser utgjør om lag 38 prosent av de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel.

 

Ressurser per havområde

 

Nordsjøen har om lag 51 prosent av de totale gjenværende ressursene. Fordelingen av gjenværende ressurser i Norskehavet og Barentshavet er omtrent lik. En stor andel av de forventede gjenværende ressurser i Barentshavet er ennå ikke påvist.

Nordsjøen er motoren i norsk petroleumsvirksomhet med 65 produserende felt ved årsskiftet, mens Norskehavet har 16 felt i produksjon og Barentshavet ett (Snøhvit).

 

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde
per 31.12.2015


Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområder - Last ned pdf

 

Nordsjøen

Ressursregnskapet for Nordsjøen viser at det ble solgt og levert 156 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig var tilveksten av bruttoreserver, eller anslag før produksjonen er trukket i fra, 327 millioner Sm3 o.e. Dette innebærer at gjenværende reserver i Nordsjøen   økte med 171 millioner Sm3 o.e, i 2015.

Økningen i brutto reserver kan hovedsakelig forklares med at det er levert inn PUD for Johan Sverdrup og Oseberg Vestflanke.

Betingede ressurser i felt økte med 3 millioner Sm3 o.e. i 2015.Betingede ressurser i funn er redusert med 363 millioner Sm3 o.e i forhold til fjorårets regnskap. Reduksjonen skyldes at ressursene i 16/2-6 Johan Sverdrup er overført til feltporteføljen. Det er gjort 10 nye funn i Nordsjøen i 2015. Ressurstilveksten fra syv av funnene er på 13 millioner Sm3 o.e. mens tre av funnene er vurdert som ikke kommersielt utvinnbare og er plassert i ressurskategori seks.

I løpet av 2015 ble ressursanslaget for de uoppdagede ressursene oppdatert. Forventningsverdien er anslått til 745 millioner Sm3 o.e, Dette er en reduksjon på 55 millioner Sm3 o.e., i forhold til fjorårets regnskap.

 

 

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen
per 31.12.2015

Olje Gass NGL Kondensat Sum o.e.
Solgt og levert 3504,5 1650,1 129,2 74,7 5474,8
Reserver* 873,8 1278,5 75,3 -0,6 2294,8
Betingede ressurser i felt 285,4 115,9 10,9 0,0 422,0
Betingede ressurser i funn 161,1 120,7 8,7 9,0 307,4
Uoppdagede ressurser 455,0 250,0
40,0 745,0
Totalt** 5279,8 3415,2 224,1 123,1 9244,0

* Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3,

**Ressurser fra framtidige tiltak for økt utvinning er ikke fordelt på områder.

 

Nordsjøen - Endringer fra 2015

Endring olje Endring gass
Endring NGL Endring kondensat
Endring sum o.e.
Solgt og levert 72,5 72,2 5,7 0,5 156,0
Reserver* 223,3 -48,9 -0,9 -2,1 170,6
Betingede ressurser i felt -0,5 2,3 0,5 0,0 2,7
Betingede ressurser i funn -352,7 -4,7 -1,4 -3,1 -363,1
Uoppdagede ressurser -75,0 5,0 0,0 15,0 -55,0
Totalt** -132,4 25,8 3,9 10,4 -88,8


* Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3,
**Ressurser fra framtidige tiltak for økt utvinning er ikke fordelt på områder.

 

Last ned: Tabell (Excel)

 

Oseberg A-plattformen i Nordsjøen
(Foto: Harald Pettersen, Statoil)

 

Norskehavet

Ressursregnskapet for Norskehavet viser at det ble solgt og levert 66 millioner Sm3 o.e fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig økte bruttoreservene, eller anslag før produksjonen er trukket i fra, med 64 millioner Sm3 o.e. Dette innebærer en reduksjon i gjenværende reserver i Norskehavet på 2 millioner Sm3 o.e i 2015.

Økningen i brutto reserver skyldes blant annet at Ormen Lange onshore kompresjon prosjektet bidrar til økte reserver og at 6406/3-8 Maria har fått godkjent PUD og er overført til feltporteføljen. Betingede ressurser i felt har økt med 11 millioner Sm3 o.e i løpet av 2015. Dette kan hovedsakelig forklares med at Smørbukk Nord funnet nå er inkludert i Åsgard samt at prosjektet Åsgard B lavtrykksproduksjon er modnet til høyere ressurskategori. Estimatet for betingede ressurser i funn er redusert med 20 millioner Sm3 o.e i forhold til fjorårets regnskap. Årsaken er at ressursene i 6406/3-8 Maria er overført til reserver.

Det ble gjort seks nye funn i Norskehavet i 2015. Funnene er små og samlet ressurstilvekst er på 17 millioner Sm3 o.e. Estimatet for uoppdagede ressurser er i 2015 redusert med 50 millioner Sm3 o.e.

 

 

Totale petroleumsressurser i Norskehavet
per 31.12.2015

Olje Gass NGL Kondensat Sum o.e.
Solgt og levert 571,0 415,0 48,5 33,1 1111,1
Reserver* 120,8 388,9 35,0 8,1 584,2
Betingede ressurser i felt 38,0 91,7 10,9 1,4 151,8
Betingede ressurser i funn 49,1 149,8 5,4 3,2 212,4
Uoppdagede ressurser 320,0 410,0
45,0 775,0
Totalt** 1098,8 1455,3 99,7 90,9 2834,4


* Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3,
**Ressurser fra framtidige tiltak for økt utvinning er ikke fordelt på områder.

 

Norskehavet - Endringer fra 2014

Endring olje
Endring gass
Endring NGL Endring kondensat
Endring sum o.e.
Solgt og levert 18,1 39,1 3,9 1,1 65,7
Reserver* 13,5 -16,7 0,6 -0,3 -2,3
Betingede ressurser i felt -1,2 5,9 3,4 -0,4 10,8
Betingede ressurser i funn -22,5 7,1 -1,4 -1,9 -19,9
Uoppdagede ressurser -5,0 -55,0 0,0 10,0 -50,0
Totalt** 2,9 -19,6 6,5 8,5 4,2


* Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3,
**Ressurser fra framtidige tiltak for økt utvinning er ikke fordelt på områder.

 

Last ned: Tabell (Excel)

 

Barentshavet

Ressursregnskapet for Barentshavet viser at det ble solgt og levert sju millioner Sm3 o.e fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig økte bruttoreserver, eller anslag før produksjonen er trukket i fra, med 6 millioner Sm3 o.e. Dette innebærer en reduksjon i gjenværende reserver i Barentshavet på 1 million Sm3 o.e i 2015.

Økningen i brutto reserver skyldes at Snøhvit Nord er inkludert i reserveanslaget for Snøhvit.

Betingede ressurser i felt er redusert med tre millioner Sm3 o.e. sammenlignet med fjorårets regnskap. Årsaken er blant annet at ressursene i Snøhvit Nord er modnet til reservene. Betingede ressurser i funn har økt med 1 million Sm3 o.e i 2015.

De uoppdagede ressursene i Barentshavet inkluderer volum i Barentshavet sørøst og området rundt Jan Mayen. Det nye området i Barentshavet nordøst etter delelinjeavtalen mellom Norge og Russland er ikke inkludert. Estimatet for disse ressursene har i år økt med 130 millioner Sm3 o.e for olje og 85 millioner Sm3 o.e. for gass.

 

 

Totale petroleumsressurser i Barentshavet
per 31.12.2015

Olje Gass NGL Kondensat Sum o.e.
Solgt og levert 0,0 35,3 1,8 5,9 44,6
Reserver* 28,5 189,1 5,9 20,5 249,3
Betingede ressurser i felt 4,7 14,2 0,5 0,7 20,7
Betingede ressurser i funn 164,8 52,4 0,6 0,9 219,3
Uoppdagede ressurser 540,0 825,0
35,0 1400,0
Totalt** 738,0 1116,1 8,8 63,0 1933,9


* Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3,
**Ressurser fra framtidige tiltak for økt utvinning er ikke fordelt på områder.

 

Barentshavet - Endringer fra 2014

Endring
olje
Endring gass Endring NGL Endring kondensat
Endring sum o.e.
Solgt og levert 0,0 6,0 0,3 0,9 7,4
Reserver* 0,0 -0,3 -0,1 -0,6 -1,1
Betingede ressurser i felt 2,1 -4,1 -0,1 -0,4 -2,6
Betingede ressurser i funn 17,4 -16,6 0,0 0,3 1,2
Uoppdagede ressurser 130,0 85,0 0,0 -25,0 190,0
Totalt** 149,5 70,0 0,1 -24,8 194,9


* Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3,
**Ressurser fra framtidige tiltak for økt utvinning er ikke fordelt på områder.

 

Last ned: Tabell (Excel)